Съдържание

Посетители

В момента има 286  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.октомври 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. октомври 2020 година

 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград 
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления събрани суми от имуществени санкции и глоби наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума лв. брой сума лв. брой
81 101 10 0 0 2 4000 6410,04 1 230,00 2139,4 0

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец октомври 2020 г. са извършени общо 101 бр. проверки на 81 бр. обекта, съставени са 10 АУАН и са издадени 2 НП с общ размер 4000 лв.
През месеца са извършени общо 28 бр. извънредни проверки, в това число:

 • 7 бр. по нарушения установени от ДФЗ;
 • 6 бр. последващи проверки;
 • 4 бр. по жалби и сигнали;
 • 2 бр. за съставяне на санкции;
 • 2 бр. по разпореждане на РП;
 • 1 бр. за снемане от отчет на отпадъци;
 • 1 бр. по заявление по реда на Раздел VI от ЗБР;
 • 1 бр. по искане на МВР.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

 • Изпълнение на годишния план за контролна дейност;
 • Проверки по спазване на режимите в защитените територии;
 • Проверки по нарушения установени от ДФЗ;
 • Проверки по международна операция;
 • Проверки по жалби и сигнали;
 • Проверки по разпореждане на РП.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

На 01.10.2020 г. е извършена извънредна проверка на имот с идентификатор 07168.59.524 по КККР на с. Бучино, общ. Благоевград по сигнал подаден на тел. 112. При проверката е установено съхраняване на отпадък на общински терен. Дадени са предписания за отстраняване на отпадъка от терена и съхраняване на същия на място и по начин, непозволяващ замърсяване на околната среда, до предаването му до последващо третиране.

Във връзка с постъпили на 06.10.2020 г. 2 бр. сигнали на „зелен телефон“ на РИОСВ - Благоевград, относно черен дим в района на „Рубин 08“ ООД е извършена незабавна проверка на промишлената зона. По време на проверката няма задимяване на промишлената зона. Сигналите са подадени и към община Благоевград. По информация от еколога на община Благоевград в имот между „Рубин 08“ ООД и „Инфо дизайн“ ООД са запалени сухи треви, които са изгаряли с буен пламък.

Във връзка с постъпил сигнал на „зелен телефон“ на РИОСВ - Благоевград, относно запрашаване на съседните къщи от цех за производство на пелети, на 26.10.2020 г. е извършена проверка на „Албир“ ООД, с. Беласица, общ. Петрич. При извършената проверка на място инсталацията работи, газовете от сушилнята са светли, както и не са констатирани отлагания на прах и трици по покривната конструкция на цеха за пелети и на съседните къщи. Инсталацията е съоръжена с три изпускащи устройства (1 бр. от ротационна барабанна сушилня с директен контакт и 2 бр. след чукова мелница преди постъпване на материала на пелет преса). Към трите изпускащи устройства са монтирани пречиствателни съоръжения (циклони). При проверката е установено, че преди един месец е монтиран циклон към изпускащо устройство след дробилка за дървесина, за което няма съгласувана с РИОСВ- Благоевград точка за вземане на проби. Монтирани са и две нови пречиствателни съоръжения (циклони) улавящи прахообразните вещества от готовите пелети преди пакетиране, като същите нямат изход в атмосферния въздух. Дружеството е изготвило програма за техническа поддръжка на пречиствателните съоръжения, като при проверката се представя дневник, в който се отразява поддръжката и състоянието на пречиствателните съоръжения (1 път/седмично).

В резултат на проведени контролни измервания през 2019 г., на дружеството е наложена текуща месечна санкция в размер на 41 лв./месец.

Поставени са две предписания - за съгласуване на точка за вземане на проби от изпускащо устройство след дробилка за дървесина и за недопускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух от дейността свързана с производство на пелети.

На 20.10.2020 г. е извършена извънредна проверка във връзка с Постановление на РП - Благоевград от 21.08.2020 г. на имот с идентификатор 04279.619.190 по КК на гр. Благоевград, общ. Благоевград. При проверката е установено, че на имота има наличие на незначително количество строителни отпадъци – смес от тухли, груба мазилка и бетон, четири броя цистерни и моторни превозни средства с регистрационни номера. До притежателя на отпадъци е изпратено писмо с указания за неговите задължения, произтичащи от

През месец Октомври 2020 г. са съставени 10 броя АУАН, како следва:

 1. АУАН № 4-22/30.10.2020 г. срещу Г.Д., за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, изразяващо се в превръщане на имот с идентификатор 47189.144.131, НТП: Ливада по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, общ. Петрич, обл. Благоевград в обработваема земя в нарушение на забраната за залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения по т. 6.2. от Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на на Защитена зона BG0002098 “Рупите“ за опазване на дивите птици (обн. ДВ, бр. 28/2010 г.).
 2. АУАН № 5-22/30.10.2020 г. срещу „Виа Кънстракшън“ ЕООД за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, изразяващо се в превръщане на част (1/3) от имоти с идентификатори 51860.18.1 и 51860.18.10, НТП: Пасище по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, общ. Хаджидимово, област Благоевград, в обработваема земя в нарушение на забраната за залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения по т. 6.2. от Заповед № РД-751 от 24 октомври 2008 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.).
 3. АУАН № 3-08/09.10.2020 г. на „ВИВАТО 2016“ ЕООД гр. Пловдив (вносител на дървени въглища) за нарушение на разпоредбата на чл. 35, ал. 1, т. 33 от от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, във връзка с чл. 6, ал. 1 и с чл. 23, т. 3 и т. 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) – за неспазване изискванията за регистрация, в качеството си на вносител в Европейската агенция по химикали (ECHA).
 4. АУАН № 2-06/22.10.2020 г. на „БИЛЯНА НИТУЕЪР“ EООД, гр. Петрич (предприятие за производство на трикотажни изделия) за нарушение на чл. 34и, ал. 18, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп.) във връзка с чл. 4, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент- като оператор на оборудване съдържащо над 5 тона СО2 еквивалент, дружеството не е осигурило (извършило) проверки за течове на стационарното климатично оборудване съгласно изискванията на чл. 4, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №842/2006.
 5. АУАН № 3-06/30.10.2020 г. на „ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК“ ООД, с. Хърсово, общ. Сандански за нарушение на чл. 34и, ал. 17, предл. I-во във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп.), във връзка с чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. (ДВ бр. 20/2017 г.) във вр. с чл. 4, параграф 1 и 2, б. „а“ и „б“, и чл. 6, параграф 1, б. „а-ж“ от Регламент (ЕС) №517/2014- като оператор на оборудване съдържащо над 5 тона СО2 еквивалент, за което се изискват проверки за течове, дружеството не поддържа досиета на стационарното хладилно и климатично оборудване във формат съгласно Приложние №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г.).
 6. АУАН № 3-20/26.10.2020 г. на „Зенит - 357” ЕООД, с. Елешница, общ. Разлог (Цех за първична обработка на дървесина и производство на пелети, находящ се в с. Елешница, УПИ I и УПИ VIII), за нарушение на чл. 36, ал. 1, във връзка с чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр.45/ 1996 г., с изм. и доп.), и във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1996 г., с изм. и доп.) – неспазване изискванията за провеждане на емисионен контрол – собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух след барабанната сушилня с директен контакт към инсталацията за производство на пелети.
 7.  АУАН № 02-03/23.10.2020 г. на кмета на община Якоруда, нарушена разпоредба на чл. 151, ал.2 т.6 във връзка с чл. 19, ал.3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците;
 8. АУАН № 03-03/23.10.2020 г. на кмета на община Хаджидимово, нарушена разпоредба на чл. 151, ал.2 т.6 във връзка с чл. 19, ал.3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците;
 9. АУАН № 6-25/14.10.2020 г. на „Екорепласт“ ЕООД, гр. София, площадка в с. Капатово, общ. Петрич, нарушена разпоредба на чл. 135, ал. 3, т.2 във връзка с чл. 79, ал. 2 и чл. 78, ал. 3, т. 3 от ЗУО;
 10. АУАН № 7-25/15.10.2020 г. на „Екорепласт“ ЕООД, гр. София, площадка в с. Капатово, общ. Петрич, нарушена разпоредба на чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 2, §35, б. “ж“ (iii) от Регламент (ЕО) 1013/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. Октомври 2020 г. са издадени две наказателни постановления, както следва:
ЗУО:

 1. НП № 4-25/05.10.2020 г. – „БОНАНА“ ООД, гр. Петрич, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО във връзка с притежаван от дружеството Регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.
 2. НП № 5-25/23.10.2020 г. – „ВРАНЕЩИЦА“ ЕООД, гр. Симитли, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО във връзка с притежаван от дружеството Регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.

С НП и заповед на директора на РИОСВ – Благоевград са наложени и отменена текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

- С НП № С-2-11/15.10.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на „Грома Холд” ЕООД, с. Бело поле е наложена текуща месечна санкция за заустване на отпадъчни води в р. Струма от обект „ТМСИ и Асфалтова база“, за неспазване на ИЕО, определени в Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43120067/26.09.2016 г. по показател Неразтворени вещества в размер на 230,00 (двеста и тридесет) лева, считано от 31.08.2020 г.
- Със Заповед № С-1-11-1/15.10.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е отменена текуща месечна санкция, поради преустановяване замърсяването на водите на повърхностен воден обект с отпадъчни води, формиращи се от дейността на обект „Бензиностанция и Автомивка“, експлоатиран от „Интеграл ПС“ ЕООД гр. Сандански.