Съдържание

Посетители

В момента има 225  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.януари - м.февруари 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.януари - м. февруари 2014 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
45 64 7 2 0 4 18 000 1 351,00 5 747 лв. от които   4247 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС 1

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
61 81 2 1 0 6 13 000 0 0,00 1 114 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС 0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки по постъпили жалби и сигнали.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.
За периода януари-февруари 2014 г. са извършени общо 145 проверки на 106 бр. обекта, съставени са 9 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 10 бр. наказателни постановления в размер на 31 000 лв., в т.ч.:

 • януари 2014 г. са извършени 64 проверки на 45 бр. обекта, съставени са 7 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 4 бр. наказателни постановления в размер на 18 000 лв.
 • февруари 2014 г. са извършени 81 проверки на 61 бр. обекта, съставени са 2 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 6 бр. наказателни постановления в размер на 13000 лв.

През м. януари и февруари 2014 г. са извършени общо 10 проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • По постъпила жалба от кметство с. Огняново, относно замърсяване на атмосферния въздух и излъчване на наднормен шум е извършена проверка на цех за производство на пелети, находящ се в с. Огняново, община Гърмен, експлоатиран от „Джи Ти Ай - Компютри" ЕООД. При извършения оглед по време на проверката не са констатирания замърсявания с дървесни трици на площадката и извън границите на обекта. При проверката се представят протоколи от измерени еквивалентни нива на шум в четири точки - няма нарушени норми. Констатирано е, че се извършва производствена дейност без обекта да е въведен в експлоатация по реда на ЗУТ. На дружеството е дадено предписание да не извършва производствена дейност до въвеждане на обекта в експлоатация.
 • Във връзка с постъпила жалба от Областна администрация, относно замърсяване на атмосферния въздух и излъчване на наднормен шум от цех за производство на пелети, находящ се в с. Огняново, община Гърмен е извършена проверка на „Джи Ти Ай - Компютри" ЕООД. При проверката са извършени контролни измервания на еквивалентните нива на шум по границите на обекта и в места на въздействие. На дружеството са дадени предписания относно предприемане на мерки по обезшумяване - изграждане на шумоизолираща преграда и извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от изпускащо устройство от сушилня с директен контакт за сушене на дървесни стърготини, съгл. чл. 62 от Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
 • По сигнал, постъпил на зеления телефон на РИОСВ за замърсяване на атмосферния въздух с дим и сажди от хлебопекарна е извършена проверка на място на „Пасков комерс" ЕООД, гр. Петрич. При проверката са констатирани замърсявания със сажди в съседни имоти - автосервиз и тераси на жилищни кооперации, както и по паркираните коли. Фурната експлоатира пещ тип „Перкинс-лопатна", която е с топлинна мощност под 500 кВт. Като гориво се използват дървесни отпадъци (широколистни дървесни стърготини). На дружеството са дадени предписания относно монтиране на пречиствателни съоръжения за очистка на димните газове от пещта, преди изпускането им в атмосферния въздух, както и изпускащото устройство- комин да бъде изпълнено съгл. изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).
 • По сигнал, постъпил на зеления телефон за незаконна автоморга в с. Поленица, община Сандански, съвместно с органите на РУП - Сандански е извършена проверка на Димитър Ангелов от с. Поленица. Сигналът е основателен. Установено е, че лицето съхранява в частен имот МПС, като част от МПС са частично разкомплектовани, а други са без документи. Съставен е констативен протокол и е дадено предписание на Д. Ангелов в срок до 31.03.2014 г. да предаде наличните на площадката за последващо третиране на лица , притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО, като представи копие от документите, удостоверяващи предаването в РИОСВ - Благоевград.
 • По сигнал, постъпил на зеления телефон за запрашаване на къщи в махала "Савева" на с. Логодаж, община Благоевград от преминаващи превозни средства на "Агромах" ЕООД е извършена незабавна проверка на дружеството. Установено, че от два дни "Агромах" ЕООД извозва строителни материали от находище „Лучище", землище на с. Логодаж към ТМСИ /трошачно-миячно сортировъчна инсталация/ в с. Бело поле. По информация на подателя на сигнала, ден преди проверката /на 17 февруари/ са извозвани строителни материали без оросяване на пътната настилка, в резултат на което е имало запрашаване на близко разположените къщи и вили в махала „Савева". От страна на дружеството са предприети мерки за преустановяване на нарушението и към момента на проверката се извършва оросяване с водоноски на пътя за кариерата, от отбивката на главен път за ГКПП „Ст. Лисичково" до последната къща от махала „Савева". На „Агромах" ЕООД е дадено предписание със срок „постоянен" стриктно да спазва изискванията за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества при товарене и разтоварване, складиране и преработка на твърди прахообразни материали.

Предприети административно-наказателни мерки:


През месец януари и февруари 2014 г. са съставени 9 бр. АУАН:

 1. Акт на ГПУ – Петрич от 03.01.2014 г. срещу „Ели Стрейдинг – 2013" ЕООД, гр. Бургас за установен незаконен превоз на отпадъци на ГКПП Промахон/Кулата;
 2. Акт на ГПУ – Петрич от 03.01.2014 г. срещу ЕТ „Георги Станимиров – Валдес 2000", гр. Перник за липса на документи съпровождащи превоз на отпадъци, установен на ГКПП Промахон/Кулата;
 3. Акт № 1-12/10.01.2014 г. на Община Благоевград за това, че не е изпълнила предписание за внасяне на дължимите отчисления по чл. 64 от ЗУО;
 4. Акт № 2-12/10.01.2014 г. на Община Благоевград за това, че не са внесени отчисленията, дължими по чл. 60 от ЗУО;
 5. Акт № 3-12/10.01.2014 г. на Община Рила за това, че не е изпълнила предписание за внасяне на дължимите отчисления по чл. 64 от ЗУО;
 6. Акт № 4-12/10.01.2014 г. на Община Рила за това, че не са внесени отчисленията, дължими по чл. 60 от ЗУО;
 7. Акт № 1-3/31.01.2014 г. на „Навигатор – логистик" ЕООД, гр. София по ЗООС за нарушени терени от незаконен добив на баластра в общ. Банско, гр. Добринище.
 8. Акт № 1-5/04.02.2014 г. на „"Пирин Шарлопов хотелс" ООД, гр. Сандански за неизпълнение на условия в решение по ОВОС за „Хотелски комплекс и жилищна група в м. „Чинар куши", землище на гр. Сандански";
 9. Акт № 5-12/28.02.2014 г. на Община Симитли за това, че не е изпълнила предписание за внасяне на дължимите отчисления по чл. 64 от ЗУО.

През месец януари и месец февруари 2014 г. са издадени 10 бр. наказателни постановления на стойност 31000 лв., както следва:

 • Отпадъци:

1. НП № 2-12/09.01.2014 г. - Община Сандански, гр. Сандански, за не изпълнение на предписание дадено по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 6000 лева.
2. НП № 3435-37/07.01.2014 г. - Емил Василев Стоянов, гр. Петрич, за извършен незаконен трансграничен превоз на неопасни отпадъци, е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. по ЗУО;
3. НП № 3-12/24.02.2014 г. – „Юро Дийл" ЕООД, гр. Гоце Делчев, за не водене на отчетност на отпадъците, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. по ЗУО.

 • Води:

4. НП № 10-11/08.01.2014 г. - "Евромар" ЕООД, с. Струмяни, за нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за заустване на отпадъчни води, издадено от директора на БДЗБР – Благоевград, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева по ЗВ.
5. НП № 8-11/28.02.2014 г. – „Агромах" ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград, за заустване на отпадъчни води в отклонение на условията в издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води, издадено от директора на БДЗБР – Благоевград, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева по ЗВ.

 • Химикали:

6. НП № 1-09/12.02.2014 г. – „Рондиа" ЕООД, гр. Петрич, за неправилно съхранение на опасни химични вещества и смеси, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева по ЗЗВВХВС.
7. НП № 02/20.01.2014 г. – „Пирин Голф Холидейз Клуб" АД, гр. Разлог, за неизпълнение на предписание, дадено по реда на ЗЗВВХВС, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. по ЗЗВВХВС, издадено от министъра на околната среда и водите.

 • Закон за опазване на околната среда:

8. НП № 01-02/09.01.2014 г. - Община Петрич, гр. Петрич, за не изпълнение на условия в комплексно разрешително, издадено по реда на ЗООС, е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.
9. НП № 03-05/20.02.2014 г. – Агенция „Пътна инфраструктура", гр. София, за не спазване на условие от издадено от министъра на околната среда и водите Решение по ОВОС, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева по ЗООС.
10. НП № 04-05/21.02.2014 г. – „Кам и Кам" ООД, гр. София, за не спазване на условие от издадено от министъра на околната среда и водите Решение по ОВОС, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева по ЗООС.

 

През периода с наказателно постановление е наложена една текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС:

 • НП № С-01-06/21.01.2014 г. за налагане на текуща месечна санкция в размер на 351 лева/месец от изпускащо устройство от сушилня към инсталация за производство на пелети, находяща се в гр. Разлог, ул. „Христо Ботев" №79, експлоатирана от „Техноууд" ЕАД, за превишаване на нормите за допустими емисии по показател „прах", регламентирани в чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „б" от Наредба №1/2005 г.(ДВ, бр.64/2005 г.).

През периода със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена 1 бр. принудителна административна мярка (ПАМ):

 • Заповед № 3/07.01.2014 г. за налагане на принудителна административна мярка за екологосъобразно третиране на отпадъци на Емил Василев Стоянов, във връзка с установен незаконен трансграничен превоз на отпадъци от Р. Гърция към Р. България.