Съдържание

Посетители

В момента има 311  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.ноември 2013 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.ноември 2013 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

109

76

10

3

2500,00

0

1 997,00 от санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • извънредни проверки по писма на МОСВ;
 • проверки с пробовземане на води за контрол на условия в издадени разрешителни за заустване на производствени отпадъчни води;
 • проверки на защитени територии и защитени зони.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.
През месец ноември 2013 г. са извършени 113 проверки на 109 бр. обекта, съставени са 10 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 3 бр. наказателни постановления в размер на 2 500 лв.
За периода са извършени общо 33 извънредни проверки, в това число:
- 6 бр. за изпълнение на предписания;
- 5 бр. по жалби и сигнали;
- 14 бр. по писма на МОСВ;
- 1 бр. за отчитане на дейности по проекти, финансирани от ПУДООС;
- 1 бр. за пломбиране на аварийна и байпасна връзка;
- 1 бр. във връзка със становище на БД ЗБР за допустимост на инвестиционно предложение;
- 3 бр. по искане на МВР (ГПУ – Петрич и 2-ро РУП-Благоевград) във връзка със задържан превоз на отпадъци;
- 1 бр. във връзка с актуализиране на месечна санкция по водите;
- 1 бр. на обект извън плана за контролна дейност през 2013 г.
През м. ноември по писмо на МОСВ са извършени проверки на обекти за смяна и продажба на гуми - втора употреба, относно изпълнение на изискванията на ЗУО и подзаконовите изисквания. Проверени са приоритетно физически и юридически лица, на територията на община Благоевград, община Петрич и община Сандански, за които има информация, че внасят на територията на страната гуми - втора употреба. В резултат са съставени 6 протокола от проверки и са дадени за изпълнение общо 8 предписания. При проверките в гр. Сандански са срещнати затруднения в контрола поради факта, че в деня на проверката голяма част от обектите са били затворени.
По писмо на МОСВ през месеца извънредно са проверени автосервизи и площадки за събиране и съхранение на отработени масла, общо 8 обекта в гр. Благоевград, гр. Петрич и гр. Сандански. Целта е засилване на контрола по спазване на Наредбата за третиране на отработени масла и отпадъци от нефтопродукти. Изготвен е график за проверка на обектите до края на 2013 г., като резултатите ще бъдат отчетени през м. януари 2014 г.
През месеца са извършени 10 проверки на дружества за контрол на условия в издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти. Извършено е контролно пробовземане на отпадъчните води. От получените до момента резултати от изпитването на водните проби (с пробовземане от м. октомври т.г.) е установено превишение по показатели „ХПК" и „БПК" при "Винарска изба Вила Мелник" ООД, винарска изба в землището на с. Хърсово община Сандански и по показатели „БПК" и „екстрахируеми вещества" при „Дамяница" АД, винарна с. Дамяница, община Сандански. На двете дружества предстои да бъдат съставени АУАН по Закона за водите.
През ноември 2013 г. са извършени 10 проверки в защитени територии и защитени зони, в това число 5 бр. проверки на защитени местности, 4 бр. на резервати и 1 бр. на защитени зони. При проверките не са установени нарушения на режимите, определени в Закона за защитените територии и заповедите за обявяване на ЗТ.
Предприети административно-наказателни мерки:
През месец ноември 2013 г. са съставени 10 бр. АУАН:

 1. АУАН на ЕТ "Радко Божинов – РСВ" с. Първомай, община Петрич - бензиностанция „Сторос" с. Първомай за неизпълнение на задължение да извършва собствен мониторинг на отпадъчните води, съгласно условията в издадено разрешително за заустване;
 2. АУАН на „Айс еко фрукт" ООД с. Коларово, община Петрич - хладилна база за плодове и зеленчуци с. Коларово за неизпълнение на задължение по Закона за водите - изграждане на съоръжение за пречистване на отпадъчните води;
 3. АУАН на ЕТ „Иван Бойчев-РМ", гр. Благоевград, обект в с. Долно Церово, община Благоевград за извършване на дейности по разкомплектоване на ИУМПС без изискващите се по ЗУО документи;
 4. АУАН на „Евроимпекс Благоевград" ООД, гр. София, площадка за събиране на ОЧЦМ в землището на с. Поленица, община Сандански за неводене на отчетност по отпадъците;
 5. АУАН на „ПИМАК" ООД, гр. Съединение, област Пловдив за установен незаконен трансграничен превоз на отпадъци от Р. Гърция към Р. България;
 6. АУАН на „Картопс" ООД, с. Мусомища, община Гоце Делчев за водене на невярна отчетност по отпадъците;
 7. АУАН на Крум Радославов Попов, за извършване на дейности с отпадъци без наличие на изискващия се по ЗУО документ;
 8. АУАН, съставен от ГПУ – гр. Петрич на Георги Георгиев за установен незаконен трансграничен превоз на отпадъци;
 9. АУАН, съставен от ГПУ – гр. Петрич на Асен Янчов за установен незаконен трансграничен превоз на отпадъци;
 10. АУАН, съставен от ГПУ – гр. Петрич на Драгомир Златин за установен незаконен трансграничен превоз на отпадъци.

Забележка: През м. ноември с резолюция на директора на РИОСВ са отменени 5 бр. акта на ГПУ – Петрич, за установен незакон транграничен превоз на отпадъци от началото на 2013 г. до момента.
През месец ноември 2013 г. са издадени 3 бр. наказателни постановления на стойност 2 500 лв., както следва:

1. НП № 6-11/25.11.2013 г. – СД „Мелниклийски - 3" – гр. Благоевград, за неизпълнение на предписание по реда на ЗВ, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
2. НП № 7-11/26.11.2013 г. – „Стоун - 2002" ООД, гр. Сандански, за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за заустване на отпадъчни води, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
3. НП № 3-06/22.11.2013 г. – Асен Костадинов Тричков, гр. Белица, в качеството му на управител на „Беко-Екпорт-Импорт" ООД, гр. Белица, за създаване на условия за неорганизирано изпускане на емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух, поради неприлагане на мерки за ограничаване на твърди прахообразни материали при складирането им, посочени в Наредба № 1/05.08.2005 г., е наложено административно наказание „глоба" в размер на 500 лв. по ЗЧАВ.