Съдържание

Посетители

В момента има 64  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.октомври 2013 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.октомври 2013 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

126

66

13

6

13500,00

2

3 114,68, от които    2014,68 от санкции по чл. 69 от ЗООС

6

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност.

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • провeрки с пробовземане на води за контрол на условия в издадени разрешителни за заустване на производствени отпадъчни води;
 • проверки за изпълнение на дадени предписания;
 • проверки по постъпили жалби и сигнали.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.
През месец октомври 2013 г. са извършени 135 проверки на 126 бр. обекта, съставени са 13 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 6 бр. наказателни постановления в размер на 13 500 лв. За периода са извършени общо 50 извънредни проверки.

 • През месеца са извършени 18 проверки на дружества за контрол на условия в издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти. Извършено е контролно пробовземане на отпадъчните води. От получените до момента резултати от изпитването на водните проби от РЛ – Благоевград е установено превишение по показател „неразтворени вещества" при обект ТМСИ на „Агромах" ЕООД, с. Белмо поле, община Благоевград. Предстои прекратяване на действащата към момента и налагане на нова, по-висока месечна санкция на дружеството, по реда на чл. 69 от ЗООС.
 • През октомври 2013 г. са извършени 15 проверки за изпълнение на дадени по-рано предписания. Установено е, че в 9 от обектите дадените предписания са изпълнени, 2 от обектите не работят, а при 4 обекта предписанията не са изпълнени. В резултат са съставени 3 АУАН (в т.ч. 2 бр. за неизпълнение на предписания) и предстои съставяне на четвърти АУАН.
 • През м. октомври 2013 г. са извършени общо 8 проверки на общини и кметства в област Благоевград за изпълнение на проекти в конкурса „За чиста околна среда", финансирани със средства на ПУДООС. Установено е, че всички дейности по проектите са изпълнени напълно и в срок, съгласно сключените договори.

През периода са извършени 11 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • По постъпил сигнал на зеления телефон на РИОСВ за замътняване на водите на р. Струма е извършена проверка съвместно с представител на РЛ – Благоевград. Проверен е участъка от р. Струма между последната точка на заустване на отпадъчни производствени води от производствена база на „Агромах" ЕООД - с. Бело поле до концесионна площ за инертни материали „Полето север" с концесионер „Агромах" ЕООД - с. Бело поле. Установено е, че замърсяването на реката е предизвикано от извършвани земно-насипни работи в същия ден от „Агромах" ЕООД, по изграждане на временен предпазен насип, разграничаващ концесионната площ от водния обект. Насипаните инертни материали и земни маси /с високо съдържание на глина/ в коритото на реката са причинили видимо помътняване на реката надолу по течението. По време на проверката са преустановени всякакви работи в участъка граничещ с реката. По телефона и писмено е уведомен директорът на БД „ЗБР" Благоевград за последващи действия по компетентност. При извършена проверка от инспектори на БД „ЗБР" не е констатирано замърсяване на водите на р. Струма.
 • Във връзка с постъпил сигнал на зеления телефон относно разпространение на неприятни и задушливи миризми от Цигарена фабрика на „Благоевград – БТ" АД, гр. Благоевград е извършена проверка на дружеството. Установено е, че източник на неприятни миризми е цех „Подготовка на тютюни". В цеха е разположена инсталация „Тостер", в която става „изпичане" на тютюна и смесването му със соуси и аромати. По време на изпичането се отделят амоняк и аромати. Изпускането на отработения въздух от инсталацията става посредством два броя въздуховоди, разположени на северозападната страна на цеха на височина 5 метра от кота терен, без пречистване. На дружеството е дадено предписание до края на 2013 г. да изготви и представи в РИОСВ - Благоевград план - програма за намаляване на интензивно миришещи вещества от дейността на цех "Подготовка на тютюни"- краткосрочни и дългосрочни мерки (включващи изграждане на обезмирисителна инсталация).
 • Във връзка с постъпила жалба срещу дейността на бетонов център в землището на с. Кърналово, община Петрич е извършена проверка на „Растер юг" ООД. Дружеството експлоатира бетонов център в м-ст „Дабето", землище на с. Кърналово. Дейността се извършва върху бетонирана площадка, фракциите за производство на бетонови разтвори се съхраняват на открито, в отделни секции. Не са констатирани замърсявания с прахообразни вещества. За приготвяне на бетоновите разтвори дружеството ползва подземни води въз основа на издадено разрешително издадено от БД ЗБР - Благоевград. За пречистване на отпадъчните води, които се формират от измиване на техниката (бетоновози), е изграден двусекционен утаител. Утаените отпадъчни води се изпомпват със специализирани коли на "Енвиронман - Тео - България" ООД, гр. Петрич въз основа на сключен договор. Битовите отпадъчни води от площадката са включени в общ външен канализационен колектор за с. Михнево и с. Кърналово, собственост на Община Петрич. На управителя на "Растер ЮГ" ООД е дадено предписание в срок до 08.10.2013 г. да представи в РИОСВ - Благоевград договор с "Енвиронман - Тео - България" ООД, гр. Петрич за почистване на отпадъчните води от пречиствателното съоръжение. Предписанието е изпълнено в срок.
 • Във връзка с постъпила жалба е извършена проверка на предприятие за замразяване на зеленчуци в с. Коларово, община Петрич, експлоатирано от „Айс Еко Фрукт" ООД. Установено е, че при обработката на суровината, на обекта се формират производствени отпадъчни води, без да има изградено съоръжение за тяхното пречистване. В работните помещения липсват решетки за улавяне на отпадъците и те попадат в канализационната система. Това е потвърдено и при огледа на река Зарник, приемник на отпадъчните води от с. Коларово, където са наблюдавани дребни отпадъци от производствената дейност на дружеството. За установеното нарушение - неизпълнено задължение за изграждане на съоръжение за пречистване на отпадъчните води, на „Айс Еко Фрукт" ООД ще бъде съставен акт по Закона за водите. Проверката на действащите на обекта 4 хладилни инсталации, съдържащи над 3 кг флуориран парников газ, е показала, че през 2012 г. и 2013 г. до момента не са извършвани проверки за херметичност (течове) и не са отразявани в т. н. досие на системата. Задълженията за дружеството произтичат от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове. За нарушението на място е съставен акт по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

3. Предприети административно-наказателни мерки
През месец октомври 2013 г. са съставени 13 бр. АУАН. Издадени са 6 бр. наказателни постановления на стойност 13 500 лв., както следва:

 1. НП № 3-13/09.10.2013 г. на „ЛЕСКО" ООД, гр. за оползотворяване – изгаряне на отпадъци /трици/ на площадка – дърводелски цех в с. Бело поле, община Благоевград, без регистрационен документ за дейности с отпадъц;и, издаден по реда на ЗУО, имуществена санкция в размер на 7 000 лв.
 2. НП № 2092-27/11.10.2013 г. на Сашо Андонов Стоянов за незаконен трансграничен превоз на отпадъци от Р. Гърция към Р. България, глоба в размер на 1 200 лв.
 3. НП № 2-05/29.10.2013 г. на Община Кочериново, за неизпълнение на условие в издадено Решение № ПЕ-7-ПР/2011 за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Аварийно изграждане на мост на дере „Буковец", аварийно почистване на дере „Буковец", възстановяване на 5 бр. баражи и укрепване на коритото в регулационните граници на с. Стоб", за неиздадено разрешително от БД ЗБР – гр. Благоевград за ползване на воден обект - дере „Буковец", имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
 4. НП № 3-10/29.10.2013 г. на ЕТ „Зортев – МД – Михаил Зортев", гр. Гоце Делчев, за неизвършване на собствен мониторинг на качеството на заустваните от хотелски комплекс „Барото" отпадъчни води в р. Места, съгласно издадено от директора на БД ЗБР – Благоевград разрешително за заустване, имуществена санкция в общ размер на 2 000 лв.
 5. НП № 2-8/29.10.2013 г. на „Пиринска мура" АД, гр. Банско, за неизпълнение на предписание да изготви оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, съграсно чл. 9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
 6. НП № 1-6/09.10.2013 г. на „ЛЕСКО" ООД, гр. за непроведен емисионен контрол – собствени периодични измервания (СПИ) на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от котел на твърдо гориво в с. Бело поле, община Благоевград, имуществена санкция в размер на 300 лв.

Издадени са 6 бр. принудителни административни мерки (ПАМ), наложени със заповед на директора на РИОСВ - Благоевград на физически лица за екологосъобразно третиране на отпадъци.