Съдържание

Посетители

В момента има 266  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.септември 2013 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.септември 2013 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

105

35

12

2

15000,00

 

2

6704,76, от които    3704,76 от санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност.

  • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ
  • проверки по постъпили жалби и сигнали.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.
През месец септември 2013 г. са извършени 139 проверки на 105 бр. обекта, съставени са 12 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 2 бр. наказателни постановления в размер на 15 000 лв. За периода са извършени общо 30 извънредни проверки. През периода са извършени 6 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

  • По сигнал за мъртва риба в района на река Места, край Гоце Делчев е извършена проверка на 12.09.2013 г. от експерти на РИОСВ, Регионална лаборатория към ИАОС, Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград и представители на ИАРА – гр. Гоце Делчев. Сигналът е основателен. При обхода на участък от река Места, между производствените бази на „БКС" ЕООД - гр. Гоце Делчев и „Билдинг Къмпани" ЕООД - с. Гърмен, не е установен конкретен източник и видимо замърсяване. По време на проверката в реката са открити малко количество умрели риби с различни размери. Взети са водни проби от река Неврокопска (приток на Места и приемник на отпадъчните води на град Гоце Делчев), както и от река Места, в района на пресевната инсталация на „Билдинг Къмпани" ЕООД. Резултатите от извършеното изпитване на водите на място показват, че е нарушен кислородния баланс на реката, следствие на залпово замърсяване, получено при пороен дъжд, между 15:00 и 17:00 ч. на 11.09.2013 г. в канализацията на гр. Гоце Делчев и района. Според експертите, замърсяването произтича от река Градска (Неврокопска), която е приемник на отпадъчните битови и промишлени води от канализацията на Гоце Делчев. В резултат съдържанието на кислород във водите на р. Места е намаляло значително и е създало предпоставка за измиране на част от рибата в този участък от реката.
  • По сигнал за замърсяване на река Струма от производствената площадка на "Агромах" ЕООД в с. Бело поле, е извършена проверка на 16.09.2013 г. При огледа на площадката е установено, че в резултат на дейността на трошачно-миячно-сортировъчна инсталация (ТМСИ) се заустват отпадъчни води с голяма мътност, а утаителите на пречиствателното съоръжение са запълнени и не изпълняват предназначението си. Взета е водна проба след утаителите, преди мястото на заустване в река Струма за физико-химичен анализ. Замърсяването е преустановено по време на проверката. Дадено е предписание със срок "постоянен" да не се допуска заустване на производствени отпадъчни води, без необходимото пречистване (утаяване), като се спазват индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване по показателя „неразтворени вещества" (НРВ). В резултат на проверката и установените обстоятелства на дружеството е съставен АУАН по Закона за водите.
  • Във връзка с постъпил сигнал на зелен телефон за замърсяване на атмосферния въздух с тъмен дим от комин на „Струматекс" АД, гр. Благоевград е извършена незабавна проверка на дружеството на 27.09.2013 г. Констатирано е, че дружеството използва котел тип „ПК 6.5", изгарящ мазут. На същата площадка в друго котелно е инсталиран котел, изгарящ природен газ, но поради повреда не се ползва от дружеството. На 27.09.2013 г. котелът е запален в 10:00 часа. Вследствие на запушени димогарни тръби, предна и задна камера е настъпило нарушение в горивният процес и отделяне на облак черен дим за около 10 мин. Поради констатираната авария, котелът е спрян. На дружеството е дадено предписание да уведоми РИОСВ за извършената профилактика на котела в срок до 04.10.2013 г.
  • По жалба за изливане на отпадъчни води в река Струма и прокарване на тръбопровод за отпадъчни води през чужди имоти от цех за щамповане на дрехи на "Щампа експрес" ООД, гр. Сандански е извършена е съвместна проверка на дружеството от представители на РИОСВ, Об.А - гр. Сандански, и БД ЗБР – Благоевград. Установено е, че заустването в река Струма на смесения поток отпадъчни води /производствени и битови/ се осъществява посредством тръбопровод, без монтирано измерително устройство. При огледа на трасето на заустващия колектор е установено, че същият е изграден по десния бряг на река Потока, като преминава през промишлен бетонов тръбопровод. За изграждане на този колектор в речното легло не са представени строителни документи. В следствие на преминаване на високи води в р. Потока, колекторът е с нарушена цялост и проводимост, като заустването се осъществява в река Потока, а не в река Струма, за чието ползване е издадено Разрешително за ползване. Във връзка с нарушение на условията в издаденото разрешително на дружеството ще бъде съставен АУАН по Закона за водите. С писмо на директора на БД ЗБР - Благоевград на управителя на "Щампа експрес" ООД са дадени предписания в срок от 60 дни трасето на канализационния тръбопровод да бъде изместено, така, че същото да не преминава и да не пресича леглото на р. Потока, като заустването се осъществява в р. Струма, като в същия срок бъде възстановен и профила на р. Потока.

3. Предприети административно-наказателни мерки
През месец септември 2013 г. са съставени 12 бр. АУАН, в т.ч. 3 бр. акта на инспектори от ГПУ – Петрич за установен незаконен превоз на отпадъци от Р. Гърция към Р. България. През месец септември 2013 г. са издадени 2 бр. наказателни постановления на стойност 15000 лв., както следва:

  1. НП № 2-25/27.09.2013 г. на „Рубин 08" ООД, гр. Благоевград (инсталация за производство на ел. енергия чрез изгаряне на биомаса) за извършване на дейности с отпадъци без регистрационен документ, издаден по реда на ЗУО, имуществена санкция в размер на 7000 лв.
  2. НП № 1-05/29.09.2013 г. на „Агромах" ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград, за неспазване на условия и мерки, поставени в Решение по ОВОС, имуществена санкция в общ размер на 8000 лв.

Със заповед на директора на РИОСВ са наложени 2 бр. текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС :

  • НП № С-7-11/13.09.2013 г. е наложена текуща месечна санкция в размер на 350 лева/месец на „Стоун 2002" ООД, гр. Сандански, обект „ТМСИ Вълково" - гр. Сандански за заустване на отпадъчни води в отклонение от индивидуалните емисионни ограничения, съгласно издадено разрешително за заустване по показател «Неразтворени вещества»;
  • НП № С-07-06/26.09.2013 г. е наложена текуща месечна санкция в размер на 170 лева/месец на пелетизираща инсталация, находяща се в гр. Кресна, ул. „Солунска" №12, експлоатирана от ЕТ „Меил Комерс- Илиян Тодоров", за превишаване на нормите за допустими емисии по показател „прах", регламентирани в чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „в" от Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр.64/2005 г.).