Съдържание

Посетители

В момента има 62  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.август 2013

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.август 2013 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

59

60

2

5

10900,00

0

7316,84, от които   

4816,84 от санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност.
 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки по постъпили жалби и сигнали.
2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

През месец август 2013 г. са извършени 60 проверки на 59 бр. обекта, съставени са 2 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени  5 бр. наказателни постановления в размер на 10 900 лв.

За периода са извършени общо 19 извънредни проверки, в това число 4 бр. проверки  по постъпили жалби и сигнали:

 • -По сигнал на Фонд за дивата флора и фауна за намерен мъртав Белоглав лешояд, в землището на с. Мечкул, община Симитли, е извършена проверка на място в присъствието на подателя на сигнала. Сигналът е основателен. При обход на терена е установен труп на защитен животински вид, Белоглав лешояд (Gyps fulvus), в близост до малък водоем в землище на с. Мечкул. Същият е маркиран с марка № К46 и по данни на ФДФФ птицата е пусната на свобода на 14.03.2013 г. в изпълнение на проект "Живот за Кресненския пролом". Взети са проби от ветеринарен специалист с цел установяване на причините за смъртта. По сигнала е извършена проверка и от ТП "ДГС-Симитли".
 • По жалба срещу дейността на животновъдно стопанство и замърсяване на околната среда в с. Брезница, община Гоце Делчев е извършена проверка на място в присъствие на жалбоподателя. Жалбата е основателна. Установено е, че в стопанството се отглеждат 150 овце и 8 кози. Улицата граничеща със стопанството и друг близък имот са замърсени от депониране на оборска тор. Замърсените дъждовни води се оттичат към имота на жалбоподателя. На ползвателя на стопанството са дадени 2 предписания със срок за изпълнение постоянен: да се почистят улицата и съседния имот от оборски тор и да се преустанови неправомерното им ползване. Протоколът от проверката е изпратен на кмета на с. Брезница за връчване на ползвателя, който при проверката отсъства. Жалбата е препратена до кмета на община Гоце Делчев за предприемане на мерки по компетентност и изясняване на законността на стопанството за извършваната дейност.
 • По жалба от игумена на Рилската Света Обител за замърсяване на територии с битови отпадъци във и около контейнерите за смет до хотел "Горски кът", в района на Рилски манастир, е извършена проверка на място и по документи в Общинска администрация – гр. Рила. Установено е, че съдовете за смесени битови отпадъци са извозени по график определен със заповед на кмета на община Рила.
 • По жалба от "Лукойл - България" ЕООД, във връзка със замърсяване в близост до бензиностанция на дружеството Б033-Кулата, землище на с. е извършена проверка на място с представители на ОбА-Петрич и в присъствието на управителя на бензиностанцията. Жалбата за запушване на канализация и изливане на отпадъчни води в имоти намиращи се срещу бензиностанция Б033-Кулата, е основателна. ОбА - Петрич е уведомила жалбоподателя, че отпадъчните води от компрометираната канализация трябва да бъдат включени във Външен КК на с. Кулата, който до момента е изграден до първи етап. Липсата на финансиране спира реализацията на цялостния проект и въвеждането на новия КК в редовна експлоатация. Към момента единствения начин за решаване на проблема е да се изгради изгребна яма, в която да се заустват отпадъчните води на игрално казино, собственост на "Галиция" ООД и да се сключи договор с оторизирано за целта лице по изгребване на отпадъчните води. За обстоятелствата е изпратен отговор до жалбоподателя.

Предприети административно-наказателни мерки:

През месец август 2013 г. са съставени 2 бр. АУАН:

 1. Акт № 5- 11/21.08.2013 г. на СД „Мелниклийски -3“ гр. Благоевград, с обект животновъдно стопанство по Закона за водите, за неизпълнение на предписание да преустанови заустването на отпадъчни води в река Благоевградска Бистрица, като се прекъсне водовземането на повърхностни води и преминаването им през боксовете за отглеждане на животни.
 2. Акт № 02-12/21.08.2013 г. на кмета на община Сандански, по Закона за управление на отпадъците за неизпълнено предписание да почисти установено нерегламентирано замърсяване със строителни, битови и биоразградими отпадъци от коритото на река Санданска Бистрица.

През месец август 2013 г. са издадени 5 бр. наказателни постановления на стойност 10 900 лв., както следва:

 1.  НП № 348-22/22.08.2013 г. – Калина Димитрова Малинова, гр. Разлог, за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали, без да е регистрирана по търговския закон, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 400 лв. по ЗУО;
 2. НП № 1-10/29.08.2013 г. – „Агромах“ ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград, за неспазване на условие от Разрешително за заустване на отпадъчни води, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. по ЗВ;
 3. НП № 2-10/29.08.2013 г. – „Агромах“ ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград, за изхвърляне на отпадни води в нарушение на нормите определени в Наредба № 7/1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. по ЗВ;
 4. НП № 4-11/29.08.2013 г. – „Агромах“ ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград, за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в Разрешително за заустване на отпадъчни води, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. по ЗВ;
 5. НП № 5-11/30.08.2013 г. – „КФМ“ ООД, гр. Благоевград, за нарушение на максимално допустимите концентрации на веществата в производствените отпадъчни води, изхвърляни в канализационната мрежа със селищна пречиствателна станция, е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лв. по ЗВ.

Със заповед на директора на РИОСВ е намалена 1 бр. текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС :

 1. Заповед № С-04-20-2/30.08.2013 г. на “Булгартрансгаз” ЕАД, за намаляване на санкцията от 880 лв. на 841 лв., за наднормено съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух - въглероден оксид, изпускани от газотурбинни компресорни агрегати (ГТКА №1 и ГТКА №2) на Компресорна станция – Петрич, с. Рупите.