Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.юли 2013

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.юли 2013 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

68

50

3

8

30000,00

1

13 959, от които 3959 лв от санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност.
 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки на обекти за изпълнение на дейности по договор с ПУДООС в рамките на конкурса „ За чиста околна среда”;
 • проверки по постъпили жалби и сигнали.
2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

През месец юли 2013 г. са извършени 69 проверки на 68 бр. обекта, съставени са 3 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени  8 бр. Наказателни постановления в размер на 30 000 лв.

За периода са извършени общо 20 извънредни проверки, в това число 1 последваща проверка за изпълнение на дадени предписания, 7 проверки по жалби и сигнали, 2 проверки по писмо на МОСВ, 2 проверки във връзка с промяна/налагане на санкция, 1 бр. във връзка с инвестиционни предложения, 1 бр. във зръзка с внесен доклад за охарактеризиране на отпадъци, 1 бр. по заявление за дейности с отпадъци и 5 бр. във връзка с изпълнение на дейности по договор с ПУДООС.

През периода са извършени 7 бр. проверки  по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • По сигнал от Българско каяк общество, получен по електнонната поща на РИОСВ е извършена проверка на река Рилска във връзка със замърсяване със строителни отпадъци. Обходен е терен, в продължение на 500м  по коритото на река Рилска над ханче "Дяволски води". Установени са 2 бр. локални замърсявания със строителни отпадъци. Едно от замърсяванията е в коритото и по брега на реката. През м. юни Община Рила е извършила почистване на тези отпадъци, с изключение на отпадъците в коритото на реката, поради наличните високи води. Вторият замърсен терен е в отбивка на около 100-150 м. от ханче "Дяволски води" изключително по ската на брега на реката, без пряк контакт на отпадъците с водния обект. Проверката от страна на Об.А - Рила е показала, че замърсените терени са собственост на ДГС - Рилски Манастир. На кмета на община Рила е дадено предписание, съгласно разписаните компетентности в ЗУО, да изиска и контролира почистването на нерегламентираните замърсявания от страна на собственика - ДГС „Рилски Манастир”, в срок до 10.08.2013 г. и за това писмено да уведоми РИОСВ - Благоевград. Жалбоподателят е информиран за резултата от проверката.
 • По сигнал, постъпил по електнонна поща от граждани на Благоевград, относно незаконна дейност и замърсяване на околната среда на обект в Благоевград е извършена проверка на "Хамп" ЕООД - гр. Благоевград с предмет на дейност автосервизни услуги и боядисване на автомобили. Установено е, че от дейността на обекта се образуват отпадъци, за които не е извършена класификация. Не са представени документи за предаване на образуваните отпадъци. В халето на обекта е обособено място за пръскане на автомобили. Няма пречиствателно съоръжение -  подови, или таванни филтри, както и съоръжение за пречистване на газовите емисии преди изпускането им в атмосферния въздух. Емисиите на ЛОС се отвеждат от помещението посредством въздуховод и вентилатор до ниво над покривната конструкция на сградата. За питейно-битови нужди се използва водопроводната мрежа. Отпадъчните води - от битов характер се заустват в градката канализация. На управителя на дружеството са дадени предписания в срок до 12.08.20.13 г. да внесе в РИОСВ необходимите документи за класификация на отпадъците. В срок до 30.10.2013 трябва да се предприемат действия по изграждане на неподвижни стени на халето за боядисване, монтиране на пречиствателно съоръжение, преди изпускане на газовите емисии  в атмосферния въздух , за което РИОСВ да се уведоми писмено. Жалбоподателят е информиран за резултата от проверката писмено.
 • Проверка по сигнал за мъртва риба край река Струмешница. Сигналът е получен, чрез телефон 112 на 06.07.2013 г. Незабавно е сформиран екип от експерти на РИОСВ и Регионална лаборатория – Благоевград към ИАОС. При направения обход на участък от река Струмешница в района между Оранжерии Петрич и моста на гл. път София – Петрич, не е установена мъртва риба. Такава е открита единствено в долната част на напоителен канал с дължина около 3 километра, преминаващ покрай дясната дига на река Струмешница. Каналът е част от техническата инфраструктура за водовземане за нуждите на шараново стопанство „Струмешница“, експлоатирано от „Влахов и син“ ЕООД – гр. Петрич. При обхода на канала едновременно с мъртвата е наблюдавана и жива риба. В не са установени източници на замърсяване на водите в открития канал. Измерените на място стйности по показателите активна реакция /pH/, разтворен кислород, наситеност на кислород и електропроводимост, както и анализа на водните проби по показателя „химична потребност от кислород“ /ХПК/, са в нормите и са характерни  за качеството на повърхностните води и река Струмешница в района. Мнението на експертите е, че измирането на рибта не е причинено от химическо замърсяване с отпадъчни  води, или влошено качество на водата.

Предприети административно-наказателни мерки:

През месец юли 2013 г. са съставени 3 бр. АУАН:

 1. Акт № 1-08 / 24.07.2013г. на „Пирин Голф Холидейз Клуб“ АД гр.Разлог, община Разлог, ул. „Гоце Делчев“ № 24 А. Същият е съставен за неизпълнение на предписания от част „Опасни химични вещества и управление на риска“, дадени с Констативен протокол № 04-04 / 23.10.2012г. Неизпълнените предписания са – не са изискани от производителите / доставчици актуални листове за безопасност, изготвени в съответствие с Регламент (EO) 1907 / 2006 и Регламент (EO) 1272 / 2008; не е изготвена документирана оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси по чл.9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр.43 / 2011г.); не е представена справка за изразходваните количества химични вещества и смеси за календарната 2012г. Нарушени са чл.35 ал.1 т.2 във връзка с чл.26 ал.8 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ДВ бр.10 / 2000г. с изменения.
 2. Акт № 02-08 / 18.07.2013г на „Пиринска мура“ АД гр. Банско ул. „България“ № 2. Констатирано е неизпълнение на предписание №2 по направление „Опасни химични вещества и смеси“ а именно-не е изготвена оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Нарушени са чл.35 ал.1 т.2 във връзка с чл.26 ал.8 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ДВ бр.10 / 2000г. с изменения.
 3. Акт № 02-05 / 09.07.2013г. на община Кочериново, област Кюстендил, за неспазване на условие № 2 от Решение № ПЕ-7-ПР / 2011г. издадено от директора на РИОСВ Перник. За инвестиционно предложение „Аварийно изграждане на мост на дере Буковец“ няма разрешително от БД“ЗБР“ Благоевград за ползване на воден обект.

През месец юли 2013 г. са издадени 8 бр. наказателни постановления на стойност 30 000 лв., както следва:

  1. НП № 727195-4/01.07.2013 г. – Божидар Русев Божоидаров, гр. Нова Загора за извършен незаконен превоз на опасни отпадъци, без необходимите документи по реда на ЗУО, глоба в размер на 3 000 лв.
  2. НП № 1-25/ 05.07.2013 г. –  „Южен плод – 2006“ ЕООД – с. Коларово, община Петрич за неизпълнение на предписания, дадени по реда на ЗУО /представяне на документи и извършване класификация на отпадъците/, имуществена санкция в размер на 10 000 лв. по ЗУО;
  3. НП № 1-24/ 08.07.2013 г. –  „Стефани Дива Афимити“ ООД – с. Склаве, община Сандански за неизпълнение на предписания, дадени по реда на ЗУО /представяне на документи за заплатена продуктова такса „опаковки“ и извършване класификация на отпадъците/, имуществена санкция в размер на 10 000 лв. по ЗУО;
  4. НП № 2-13/ 08.07.2013 г. –  Тодор Костадинов Коленцов, гр. Гоце Делчев за извършено нерегламентирано изгаряне на отпадъци от отработено масло, глоба в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
  5. НП № 1-03/ 08.07.2013 г. –  „Агромах“ ЕООД – с. Бело поле, община Благоевград, неизпълнение на предписание, дадено по реда на ЗООС относно депонирането на инертни материали, имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по реда на ЗООС.
  6. НП № 1-11/ 16.07.2013 г. – „ВиК“ ЕООД – гр. Кресна за неизвършен собствен мониторинг на 4 бр. канализационни колектора на територията на община Кресна, имуществена санкция в общ размер на 2 000 лв. по ЗВ.
  7. НП № 2-11/ 17.07.2013 г. – Община Петрич, за неизвършен собствен мониторинг на общ външен канализационен колектор за с. Михнево и с. Кърналово, имуществена санкция в общ размер на 500 лв. по ЗВ.
  8. НП № 3-11/ 17.07.2013 г. – Община Петрич, за неизвършен собствен мониторинг на канализационна система гр. Петрич, имуществена санкция в общ размер на 500 лв. по ЗВ.

   С наказателно постановление е наложена 1 бр. текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС :

   1. № С-6-11/25.07.2013 г. на „ Бест пластик“ ООД с. Капатово - за нарушение на ИЕО  по показател БПК 5 и ХПК съгласно издадено разрешително за заустване на отпадъчни води  ( 798 лв./мес.)