Съдържание

Посетители

В момента има 274  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.май 2013

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.май 2013 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

60

65

2

10

21600,00

2 бр. увеличени санкции и 1 бр. прекратена

1 820,28 от санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.май

Резултати от извършената контролна дейност:

През месец май 2013 г. са извършени 65 проверки на 60 бр. обекта, съставени са 4 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 10 бр. наказателни постановления в размер на 21 600 лв. Извършени са 13 бр. комплексни проверки и 1 бр. проверка на обект с Комплексно разрешително -  "Енергоремонт Кресна" АД, производство на ацетилен и леене на чугун и стомана:

 1. Благоевград, "Ванико" ООД, машиностроителен завод;
 2. Благоевград, "Бистрица"ООД, обект "Добив на пясъци и чакъли от находище "Благоевград" - контрол на условия в решение по ОВОС;
 3. Гоце Делчев, "Пиерик Груп" ЕООД, производство на обувки;
 4. Хаджидимово, "Матен" ЕООД, производство на обувки;
 5. Петрич, "Дива" ООД, цех за производство на врати;
 6. Община Петрич, "Моник" АД, обувна фабрика в с. Беласица;
 7. Сандански, "Санел" АД, фабрика за металопроизводство;
 8. Петрич, ЕТ "Живко Коемджиев - Живел", фабрика за производство на облекло в с. Коларово;
 9. Гоце Делчев, "БКС" ЕООД, асфалтова база, бетонов център, бетон рециклер;
 10. Община Сандански, "Бумар" АД, цех за обработка на скално-облицовъчни материали в с. Илинденци;
 11. Община Кочериново, "Албрег" ЕООД, производство на пелети и брикети.

През периода са извършени проверки на общо 8 бр. вековни дървета на територията на общините Петрич и Сандански. Състоянието на дърветата е добро. При един от обектите е установено, че дървото липсва /най-вероятно е унищожено/ и ще бъде заличено от регистъра на вековните дървета.  Извършени са 7 проверки на местообитания на защитени и застрашени растителни и животински видове, на територията на общините Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич.  Състоянието на популациите на видовете е добро и няма заплаха за тяхното развитие.

През месеца са извършени проверки на 5 обекта за спазване на нормите за допустими емисии от неподвижни източници, на 1 обект за течове на климатичните и хладилните инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове и на 3 обекта с източници на емисии на летливи органични съединения. Не са установени нарушения относно спазване изискванията на ЗЧАВ.

През месец май 2013 г. са съставени 2 бр. АУАН:

 • АУАН по Закона за опазване на околната среда на ЕТ „Инвикто – Христо Миленков“ – с. Черниче, община Симитли за това , че не е уведомил компетентния орган и засегнатото население на най-ранен етап за инвестиционно намерение „дейност по събиране и съхранение на ИУМПС на площадка в с. Дамяница“;
 • АУАН по Закона за водите на ЕТ „Зортев-МД-Михаил Зортев“ гр. Гоце Делчев за това, че не извършва собствен мониторинг на количеството и/или качеството на водите.

Предприети административно-наказателни мерки:

През месец март 2013 г. са издадени 10 наказателни постановления на обща стойност 21 600 лв., както следва:

 1. НП № 3-03/21.05.2013 г. – „Пирин Оранов“ ЕООД – гр. Перник, за неизпълнение на предписание дадено по реда на ЗООС, имуществена санкция в размер на 2 000;
 2. НП № 14-13/ 10.05.2013 г. – „Щампа Експрес“ ООД – гр. Сандански, за неизвършена класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството, имуществена санкция в размер на 5 000 лв. по ЗУО.
 3. НП № 7-12/ 28.05.2013 г. –  „ЕМ ДИ 09“ ЕООД, гр. Якоруда за непредставяне на документи и информация за управление на дейностите с отпадъци, имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
 4. НП № 1-25/ 20.05.2013 г. – Стоян Йорданов Марковски, с. Бело поле – община Благоевград, за извършване на дейности с отпадъци, без да притежава разрешителен, или регистрационен документ, глоба в размер на 2 500 лв;
 5. НП № 1-13/ 31.05.2013 г. – „Драг – Далас“ ЕООД – гр. Сандански, за неизвършена класификация на отпадъците образувани от дейността на дружеството, имуществена санкция в размер на 5 000 лв. по ЗУО.
 6. НП № 1-09/ 10.05.2013 г. – „Щампа Експрес“ ООД – гр. Сандански, за неизпълнение на предписания , свързани с правилното съхранение на опасни химични вещества , дадено по реда на ЗЗВВХВС, имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
 7. НП № 2-09/ 08.05.2013 г. – „Дамяница“ АД– с. Дамяница, за неизпълнение на предписания за представяне на документи по реда на ЗЗВВХВС, имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
 8. НП № 2-08/ 16.05.2013 г. – „Юро Дийл“ ЕООД – гр. Гоце Делчев, за неправилно съхранение на опасни химични вещества  - складовите помещения не отговаря т на изискванията на ЗЗВВХВС, имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
 9. НП № 10-11/ 08.05.2013 г. – „Дамяница“ АД – с. Дамяница, за превишение на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води, имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗВ.
 10. НП № 1-17/30.05.2013 г. – Кирил Атанасов Герчев, с. Рупите, за използване на непозволени средства и методи за лов на птици, глоба в размер на 100 лв по ЗБР.

С наказателни постановления са променени /увеличени/ 2 бр. текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС :

 1. № С-3-11/07.05.2013 г. на„Пирин мрамор“АД гр.Сандански, за нарушение на ИЕО в издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на Наредбата за налагане на санкции (ДВ, бр.70/09.09.2011 г.) - 1 151 лв./мес.
 2. № С-4-11/07.05.2013 г. на „Черкезов“ ООД, с.Струмяни, за нарушение на ИЕО в издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на Наредбата за налагане на санкции (ДВ, бр.70/09.09.2011 г.) - 995 лв./мес.