Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.декември 2012

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.декември 2012 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

58

23

6

9

13300,00

1

4426,00 лв.

0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.декември

Резултати от извършената контролна дейност:

През месец декември са проверени 58 бр. обекта, съставени са 6 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 9 бр. наказателни постановления в размер на 13 300 лв.

 • През месеца във връзка с изискванията за заплащане на продуктова такса са проверени общо 13 обекта. Установено е, че в повечето обекти за опаковане и пренасяне на стоки се предлагат полимерни торби, освободени от продуктова такса за брой, които са обозначени с необходимите данни за производител, дебелина и размери, или се предлагат полиетиленови пликове без дръжки. В един от обектите /производство на закуски/ не е установено използването на полимерни торбички, но като опаковъчен материал се използва полиетилен и хартия, за които не е начислявана и внасяна продуктова такса опаковки. Дадени са предписания за внасяне на дължимата продуктова такса.
 • При последващи проверки през месеца е установено, че дадените предписания за възстановяване на нарушени терени при строителството на АМ „Струма“ в землище на с. Генерал Тодоров - общ. Петрич, са изпълнени. По този начин е предотвратен опит за незаконен добив на инертни материали при строителството на линеен обект-част от АМ „Струма“. Изпълнени са и предписанията дадени на „Илинденци Мрамор“ АД, свързани с табана за отпадъци от мрамор на територията на община Струмяни.

През отчетния период по постъпили жалби и по сигнали на зеления телефон на РИОСВ, са извършени 3 проверки и са дадени за изпълнение 4 бр. предписания. По-важните от тях са:

 • През отчетния период по постъпили жалби и по сигнали на зеления телефон на РИОСВ, са извършени 2 проверки на „Рубин 08“ ООД, обект „Био ТЕЦ Рубин“ – гр. Благоевград, по постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух със сажди. Жалбите и сигналите са основателни. При извършена проверка на 17.12.2012 г. на дружеството е поставено предписание да преустанови изпускането на сажди от изпускащото устройство - комин към инсталация за индиректно изгаряне на биомаса. При проверка на 27.12.2012 г. са констатирани отлагания от сажди на площадката на дружеството и в района около площадката - двора на „РМА - Стримон“ ООД, на „Ванико“ ООД и метанстанцията. Съставен е акт за административно нарушение по Закона за чистота на атмосферния въздух за неизпълнение на предписание да бъде преустановено изпускането на сажди.
Предприети административно-наказателни мерки:

През месец декември са издадени 9 наказателни постановления на обща стойност 13 300 лв, както следва:

 1. НП № 4057 – 68/ 03.12.2012 г. – Васил Емилов Стоянов, гр. Петрич, за извършен незаконен превоз на отпадъци, глоба в размер на 1 000 лв. по ЗУО;
 2. НП № 4-13/ 11.12.2012 г. – „КФМ“ ООД, гр. Благоевград, за неводене на отчетност на отпадъците по ЗУО (отм.), имуществена санкция в размер на 4 000 лв. по ЗУО;
 3. НП № 5-13/ 06.12.2012 г. – „Колоратекс“ ЕООД, с. Копривлен, общ. Хаджидимово, за неизпълнение на предписания дадени по реда на ЗУО (отм.), имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗУО;
 4. № 7-14/ 11.12.2012 г. – Стоян Йорданов Марковски, с. Бело поле, общ. Благоевград, за неизпълнение на задълженията за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци по ЗУО(отм.), глоба в размер на 300 лв. по ЗУО;
 5. НП № 8-14/ 20.12.2012 г. – „Би и Би България“ ООД, с. Абланица, общ. Хаджидимово, за неводене на отчетност на отпадъците по ЗУО (отм.), имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
 6. НП № 9-14/ 11.12.2012 г. – „Хай Левел 10“ ООД, гр. Сандански, за неводене на отчетност на отпадъците по ЗУО (отм.), имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
 7. НП № 9-06/ 06.12.2012 г. – Евгени Тодоров Кондаков, гр. Петрич, за неорганизирано и разсредоточено изпускане на емисии в атмосферния въздух, глоба в размер на 500 лв.;
 8. НП №8-11/ 06.12.2012 г. – „Илинденци Мрамор“ АД, с. Илинденци, за непровеждане на собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води и непредставяне в РИОСВ – Благоевград на доклад за изпълнение на условията в издадено разрешително за заустване, имуществена санкция в общ размер на 1 000 лв. по ЗВ;
 9. НП № 1-04/ 11.12.2012 г. – „Пирин Шарлопов Хотелс“ ООД, гр. Сандански, за неспазване на условия в издадено решение по ОВОС, имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗООС.

С наказателно постановление е наложена 1 бр. санкции по реда на чл. 69 от ЗООС:

НП № С-8-11/06.12.2012 г. е наложена еднократна санкция на Община Сандански за обект ПСОВ с. Вълково, във връзка с нарушаване на емисионните ограничения по показател „мазнини“, съгласно издадено разрешително за заустване, в размер на 55 лв.