Съдържание

Посетители

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.ноември 2012

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. ноември 2012 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

95

96

13

12

16100,00

0

9 171,00 лв, в т.ч.         3 371,00 лв по чл. 69 от ЗООС

0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.ноември

 • проверка на площадки за събиране и временно съхранение на отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки по заповед на министъра на околната среда и водите;
 • проверка на обекти от Националната екологична мрежа;
 • проверки по жалби и сигнали.
Комплексни проверки:
Резултати от извършената контролна дейност:

През месец ноември са проверени 95 бр. обекта, съставени са 13 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 12 бр. наказателни постановления в размер на 16 100 лв.

 • През месеца по писмо на МОСВ относно контрол върху лица и търговски обекти, които пускат на пазара полимерни торбички, са извършени 9 проверки на търговски обекти. Установено е, че в повечето обекти за опаковане и пренасяне на стоки се предлагат полимерни торби, освободени от продуктова такса за брой, които са обозначени с необходимите данни за производител, дебелина и размери или, се предлагат полиетиленови пликове без дръжки. В 2 бр. обекти е установено предлагане на полимерни торбички и са дадени предписания за внасяне на дължимата продуктова такса.
 • През ноември са извършени 14 проверки на цветарски магазини за продажба на защитени видове растения, включени в приложения 3 и 4 на Закона за биологичното разнообразие. Само при два от обектите е установена продажба на защитени растителни видове. Дадени са предписания за представяне на документи за произход . Проверени са и 6 бр. защитени територии. Състоянието на всички наблюдавани обекти е добро.
 • През м. ноември са проверени 9 бр. обекта за спазване на нормите за допустими емисии от неподвижни източници, 4 бр. обекта за течове на климатичните и хладилните инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, 7 бр. обекта - източници на емисии на летливи органични съединени и 2 бр. обекти за съхранение и продажба на бензини, източници на емисии на ЛОС.

През отчетния период по постъпили жалби и по сигнали на зеления телефон на РИОСВ, са извършени 10 проверки и са дадени за изпълнение 6 предписания. По-важните от тях са:

 • Два бр. проверки на „Рубин 08“ ООД, обект „Био ТЕЦ Рубин“ – гр. Благоевград, по постъпили жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух със сажди. Дружеството експлоатира инсталация за индиректно изгаряне на биомаса. Жалбите и сигналите са основателни. При извършените проверки е констатирано, че поради не добре регулиран горивен процес и недостатъчни пречиствателни съоръжения /циклони/ за очистка на прахо- газовата емисия, се допуска замърсяване на атмосферния въздух със сажди. На дружеството са поставени общо 5 предписания по ЗЧАВ и ЗУО и съставен АУАН.
 • На „Пирин Ораново“ ООД, гр. Перник, обект рудник „Ораново“ - гр. Симитли, е съставен АУАН за неорганизирано и разсредоточено изпускане на емисии на прахообразни вещества, в резултат на складирани на открито 250 тона отпадъчна въглищна фракция.

Предприети административно-наказателни мерки:

През месец ноември са издадени 12 наказателни постановления на обща стойност 16 100 лв, както следва:

 1. НП № 6-14/ 21.11.2012 г. – Георги Атанасов Божинов, гр. Сандански, за неводене на отчетност по ЗУО(отм.), глоба в размер на 300 лв.;
 2. НП № 5-14/ 21.11.2012 г. – Николай Митков Павлов, гр. Благоевград, за неводене на отчетност по ЗУО(отм.), глоба в размер на 300 лв.;
 3. НП № 4-24/ 23.11.2012 г. – „Папис фууд“ ЕООД, гр. Благоевград, за неизпълнение на предписания дадени по реда на ЗУО (отм.), имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗУО;
 4. НП № 5-24/ 23.11.2012 г. – „ВМ ГРУП“ ЕООД, гр. Благоевград, за неизпълнение на предписания дадени по реда на ЗУО (отм.), имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗУО;
 5. НП № 6-24/ 23.11.2012 г. –ЕТ „Олга Таушанска“, гр. Благоевград, за неизпълнение на предписания дадени по реда на ЗУО (отм.), имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗУО;
 6. НП № 7-24/ 23.11.2012 г. – „Евромаркет“ ЕООД, гр. Кюстендил, за неизпълнение на предписания дадени по реда на ЗУО (отм.), имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗУО;
 7. НП № 4058 – 69/ 28.11.2012 г. – Васил Мирчев Стоянов, гр. Петрич, за извършен незаконен превоз на отпадъци, глоба в размер на 1 000 лв. по ЗУО;
 8. НП № 550285 – 70/ 28.11.2012 г. – Калин Руменов Янков, гр. Петрич, за извършен незаконен превоз на отпадъци, глоба в размер на 1 200 лв. по ЗУО;
 9. НП № 2-03/ 15.11.2012 г. – „Диманков“ ЕООД, с. Струмяни, за извършено нарушение на чл. 13, т. 10 от Закона за почвите имуществена санкция в размер на 300 лв.;
 10. НП № 8-06/ 23.11.2012 г. – „Пиринска мура“ АД, гр. Банско, за неспазване на нормите за неорганизирани емисии, имуществена санкция в размер на 6 000 лв. по ЗЧАВ;
 11. НП № 7-11/ 15.11.2012 г. – „Браво“ АД, с. Коларово, общ. Петрич, за неспазване на условия в издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води, имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗВ;
 12. НП № 2-10/ 29.11.2012 г. – „Юлен“ АД, гр. Банско, за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения в издадени Разрешителни за заустване на отпадъчни води, имуществена санкция в общ размер на 3 000 лв. по ЗВ.