Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.октомври 2012

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. октомври 2012 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

 

 

 

(от  РИОСВ и МОСВ) 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

100

101

3

12

14800,00

0

15 627,07 лв, в т.ч.  11327,07 лв по чл. 69 от ЗООС

0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.октомври

 • проверка на площадки за събиране и временно съхранение на отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки по заповед на министъра на околната среда и водите;
 • проверка на обекти от Националната екологична мрежа;
 • проверки по жалби и сигнали.
Комплексни проверки:
Резултати от извършената контролна дейност:

През месец октомври са проверени 100 бр. обекта, съставени са 3 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 12 бр. наказателни постановления в размер на 14 800 лв.

 • През месеца по писмо на МОСВ относно контрол върху площадките за събиране и съхранение на хартиени и пластмасови опаковки, през октомври са проверени 11 обекта (допълнително още 22 обекта през септември) в обхвата на РИОСВ. Резултатите от проверките показват, че 9 бр. от проверените обекти не извършват дейност с отпадъци, на 6 бр. от обектите липсва стикер за калибриране, на 8 бр. обекта липсват отчетни книги по отпадъците, кантар по събиране, при 2 бр. обекта е установено смесване на различните видове отпадъци, при 1 бр. обект липсва обозначение на местата за съхранение на отпадъци и при 1 бр. обект не се оформят платежни документи за приемане на отпадъци /ПИС/. За установените нарушения ще бъдат предприети административно-наказателни действия. Във връзка с контрола по управление на отпадъците са съставени 2 бр. АУАН: на „Ван и кар“ ЕООД, гр. София за транспортиране на отпадъци с нотификация с изтекъл срок на валидност и на „Агрария“ ООД, гр. Благоевград /шивашка дейност/, за неизпълнени предписания – да представи договор за предаване на производствените отпадъци, както и документи удостоверяващи заплащане на продуктова такса „опаковки".
 • През м. октомври са извършени проверки на 9 защитени територии, 2 бр. вековни дървета. Състоянието на всички наблюдавани обекти е добро. Проверени са и 15 ТП на ДГС за наличие на издадени позволителни за лечебни растения.Няма издадени позволителни за събиране на лечебни растение и такива издадени в несъответствие със ЗЛР.
 • През м. октомври са проверени 3 обекта за спазване на нормите за допустими емисии от неподвижни източници, 2 обекта за течове на климатичните и хладилните инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, 4 обекта - източници на емисии на летливи органични съединени и 2 бр. обекти за съхранение и продажба на бензини, източници на емисии на ЛОС. Извършени са и планови контролни измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда , на 2 обекта - "Геоскал" ООД, първична обработка на дървесина в с. Дрангово и "Илинденски мрамор" ООД, цех за обработка на скално-облицовъчни материали в с. Марчево. Няма превишение на допустимите нива на шум.
 • През месеца е съставен АУАН на „В и ВГД Оранжерии“ ООД - гр.Петрич, за неправилно съхранение на опасни химични вещества, съгласно условията за съхранение в информационните листове за безопасност

През отчетния период по постъпили жалби и по сигнали на зеления телефон на РИОСВ, са извършени 6 проверки и са дадени за изпълнение 8 предписания. По-важните от тях са:

 • Жалба /препратена от МОСВ/ от жител на с. Кулата – община Петрич, за замърсяване на водите на река "Пиринска Бистрица" от изграден свинарник над коритото на реката, в земл. На с. Кулата - община Петрич. При извършената проверка, съвместно с кмета на с. Кулата, е установено, че жалбата е основателна. В свинефермата се отглеждат 10бр. свине. В следствие на измиването на боксовете в свинарника /един път дневно/ отпадъчните води , без пречистване се заустват директно в напоителен канал, който води началото си от река "Пиринска Бистрица". Намеренията на собственика са да прекрати отглеждането на животни до три месеца. Дадено е предписание да се прекъсне връзката на боксовете с напоителния канал и почистването да се извършва "на сухо". При продължаващи нарушения ще бъдат предприети административно-наказателни действия. Жалбоподателя и дирекция ККД в МОСВ са уведомени за резултатите от проверката.
 • Жалба /препратена от МОСВ/ от жител на с. Горно Церово – община Благоевград, за влошена екологична обстановка в селото. Извършена е проверка с представител на Об.А - Благоевград и кмета на с. Горно Церово. Сигналът не е основателен. При обиколка на селото е установено наличие на по-голям брой и разполагане на повече места, в сравнение с посочените в сигнала. В селото се извършва редовно сметосъбиране и извозване на отпадъците. По повод замърсените дерета е направен оглед на най-близко разположените да границите на селото дерета, които са потенциално място за нерегламентирано замърсяване. Не е констатирано замърсяване. По думите на присъстващите на проверката, до момента не са постъпвали други жалби и сигнали за замърсяване с битови отпадъци и проблеми със сметосъбирането и сметоизвозването в района около селото. По компонент "води" е установено, че в периода 2008-2009г. с финансиране от ПУДООС е изпълняван проект "Канализация с. Церово с два броя модулни пречиствателни станции за отпадъчни води" . Проектът е частично изпълнен , като финансирането е спряно поради несъответствие на изпълнението с нормите за проектиране. Огледът е показал, че шахтите на канализационните клонове са сухи, някои от които запълнени с отпадъци. На 30-40 броя шахти липсват капаци.Отпадъчните води на някои от домакинствата се заустват в попивни ями, които периодично се изгребват от специализирана кола на "ВиК" ЕООД - Благоевград, а други се заустват в прилежащите дерета. На кмета на община Благоевград са дадени 3бр. предписания , вкл. да се осигурят липсващите капаци на шахтите по трасето на изградената канализация.

Предприети административно-наказателни мерки:

През месец октомври са издадени 12 наказателни постановления на обща стойност 14 800 лв, както следва:

 1. НП № 2-24/ 03.10.2012 г. на „Унитерм“ ЕООД, гр. Петрич, за неизпълнение на предписания дадени по реда на ЗУО (отм.), имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗУО;
 2. НП № 4-12/ 22.10.2012 г. на „Билла България“ ЕООД, гр. София, за неизпълнение на предписания дадени по реда на ЗУО (отм.), имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗУО;
 3. НП № 3-13/ 31.10.2012 г. на ЕТ „Сарай-73-Г.Бележков“ – гр. Разлог, за неводене на отчетност на отпадъците, имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО;
 4. НП № 2-13/ 18.10.2012 г. на „Юлен“ АД, гр. Банско, за неводене на отчетност на отпадъците, имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО
 5. НП № 6-06/ 03.10.2012 г. на „КИИГ“ ЕООД, гр. Петрич, за неизвършен емисионен контрол – СПИ на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух, имуществена санкция в размер на 300 лв. по ЗЧАВ;
 6. НП № 7-06/ 03.10.2012 г. на физическо лице, за непредставяне на протоколи от изпитване на проби от продукти – лакове и грундове за дърво, глоба в размер на 500 лв. по ЗЧАВ;
 7. НП № 1-10/ 03.10.2012 г. на „Орбел 2001“ АД, гр. Гоце Делчев, за неизвършен собствен мониторинг на качеството на производствените отпадъчни води, имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗВ;
 8. НП № 4-11/ 08.10.2012 г. на „Агромах“ ЕООД, с. Бело поле, за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения в издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води, имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗВ;
 9. НП № 5-11/ 08.10.2012 г. на „Агромах“ ЕООД, с. Бело поле, за неизпълнение на предписание дадено по реда на ЗВ, имуществена санкция в размер на 1 500 лв. по ЗВ;
 10. НП № 6-11/ 22.10.2012 г. на „Рок 2005“ ООД, гр. Сандански, за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения в издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води, имуществена санкция в размер на 1 000 лв. по ЗВ;
 11. НП № 3-11/ 10.10.2012 г. на „КФМ" ООД, гр. Благоевград, за извършено превишение на максимално допустимите концентрации на веществата в производствените отпадъчни води, изхвърляни в канализационната мрежа, имуществена санкция в размер на 1 000 лв. по ЗВ;
 12. НП № 2-05/ 08.10.2012 г. на „Агромах“ ЕООД, с. Бело поле, за неизпълнение на условия в решение по ОВОС, имуществена санкция в размер на 3 000 лв. по ЗООС.