Съдържание

Посетители

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.септември 2012

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. септември 2012 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

 

 

 

(от  РИОСВ и МОСВ) 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

77

65

11

6

3700,00

3

14 871 лв., в т.ч. 3 371 лв. по чл. 69 от ЗООС

0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.септември

 • проверка на площадки за събиране и временно съхранение на отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки по заповед на министъра на околната среда и водите;
 • извънредна проверка на "Бест Пластик" ООД - София, цех за преработка на пластмаса в с. Капатово;
 • проверки по жалби и сигнали.
Комплексни проверки:
Резултати от извършената контролна дейност:

През месец септември са проверени 77 бр. обекта, съставени са 11 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 6 бр. наказателни постановления в размер на 3700.00 лв.

 • По ЗУО са проверени общо 44 бр. обекта.  В резултат от контролната дейност са констатирани неизпълнени предписания, дадени с констативен протокол и неводене на отчетност. Съставени са 10 бр. АУАН за неизпълнени предписания по реда на ЗУО.
 • По писмо на МОСВ относно контрол върху площадките за събиране и съхранение на хартиени и пластмасови опаковки,са проверени 22 обекта на територията на 8 общини в обхвата на РИОСВ. Резултатите от проверките ще бъдат обобщени до 15 октомври т.г. в доклад до МОСВ.
 • Във връзка с жалби срещу дейността на „Агромах“ ЕООД – с. Бело поле , експерти на РИОСВ са взели участие в комисия, назначена със заповед на кмета на община Благоевград. Изразено е становище и е поставен акцент върху неправомерното ползване на земи за добив и складиране на инертни материали и са приложени документи от предходни проверки, при които са установени нарушения и предприети наказателни мерки.
 • През септември е извършена извънредна и открита за всички заинтересовани страни проверка на "Бест Пластик" ООД - София, цех за преработка на пластмаса в с. Капатово – община Петрич. При натовареност на инсталацията от 75 до 85% от максималната мощност, са извършени контролни измервания на нивата на шум в определен контур около производствената площадка, на емисиите, на органични вещества в атмосферния въздух, взети за анализ са и проби от отпадъчните води. Не са установени превишения на нивата на шум и общи въглеводороди. Малки превишения на установените норми са установени при отпадъчните води по показателя „неразтворени вещества“ и „биологична потребност от кислород“. Предстои съставяне на АУАН по Закона за Водите.
 • През септември е извършени проверки на 5 защитени територии, 2бр. вековни дървета и 1бр. местообитание на гъби. Състоянието на всички наблюдавани обекти е добро.
 • През м. септември са проверени 6 обекта за спазване на нормите за допустими емисии от неподвижни източници, 2 обекта за течове на климатичните и хладилните инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, 2 обекта - източници на емисии на летливи органични съединени и 2 бр. обекти за съхранение и продажба на бензини, източници на емисии на ЛОС- 1 бр. бензиностанция и 1 бр. петролна база. Няма констатирани нарушения в проверените обекти.
Предприети административно-наказателни мерки:

През месеца са издадени 6 наказателни постановления на обща стойност 3700,00 лв.:

 1. НП № 3-14/21.09.2012г. на „НМ Хотел Мениджмънт“ ЕООД, гр. Созопол, за неизпълнение на предписание дадено по реда на ЗУО, имуществена санкция в размер на 500.00 лв.
 2. НП № 8-17/19.09.2012г. на „Емар 2008 Г“ ООД, гр. Банско, за излагане на публично място на препарирани животински видове, включени в Приложение № 3 на ЗБР, имуществена санкция в общ размер на 500.00 лв. по ЗБР;
 3. НП № 9-17/19.09.2012г. на „Емар 2008 Г“ ООД, гр. Банско, за излагане на публично място на препарирани животински видове, включени в Приложение № 3 на ЗБР, имуществена санкция в общ размер на 500.00 лв. по ЗБР;
 4. НП № 10-17/19.09.2012г. на Славчо Костадинов Динев, гр. Банско, за излагане на публично място на препарирани животински видове, включени в Приложение № 3 на ЗБР, глоба в размер на 100.00 лв. по ЗБР;
 5. НП № 11-17/19.09.2012г. на Валентин Тодоров Димитров, гр. Банско, за излагане на публично място на препарирани животински видове, включени в Приложение № 3 на ЗБР, глоба в размер на 100.00 лв. по ЗБР;
 6. НП № 2-11/25.09.2012 г. на „Росела“ АД, гр. Симитли, за заустване на отпадъчни води в р. Струма без необходимото за това основание - не притежава разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води, издадено по реда на ЗВ, имуществена санкция в размер на 2 000.00 лв.