Съдържание

Посетители

В момента има 55  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.август 2012

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. август 2012 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

 

 

 

(от  РИОСВ и МОСВ) 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

68

47

3

2

3000,00

3

3731,00

0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.август

Комплексни проверки:

Проверки на обекти с Комплексно разрешително:

 • Комплексна проверка на РДНО за общините за общините Сандански,Струмяни и Кресна;
 • Комплаксна проверка на РДНО за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Резултати от извършената контролна дейност:

През месец август са проверени 68 бр. обекта, съставени са 3 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 2 бр. наказателни постановления в размер на 3000.00 лв.

 • По ЗУО са проверени общо 44 бр. обекта. В резултат от контролната дейност са констатирани неизпълнени предписания, дадени с констативен протокол и неводене на отчетност. Съставени са 2 бр. АУАН, на „ЕМ ПИ - Мариела Петрова“ ООД – Благоевград за неизпълнени предписания по ЗУО, свързани със заплащане на дължима продуктова такса „опаковки“ и на „Дизел Помп“ ЕООД – гр. Благоевград за неводене на отчетност по отпадъците.
 • Съставен 1 бр. АУАН на „МЕАНДЪР“ ООД гр. София, млекопреработващо предприятие в с.Черна Места - Община Якоруда, за нарушаване на индивидуалните емисионни ограничения в разрешително за заустване на отпадъчните води.
 • За чистота на населените места и спазване на задълженията на кметовете са проверени териториите на общините Симитли, Струмяни, Петрич и Гоце Делчев. При проверките е установено, че предписанията за почистване на замърсени терени, дадени при предишни проверки от 2012 г. са изпълнени.
 • Проверен е 1 обект за спазване на нормите за допустими емисии от неподвижни източници, 1 обект за течове на климатичните и хладилните инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове и 3 обекта - източници на емисии на летливи органични съединения. Няма констатирани нарушения в проверените обекти.
 • По сигнал за авария с азотна киселина на територията на „В и ВГД Оранжерии Петрич“ ООД – гр. Петрич, е извършена проверка на 11 август (събота), около обяд. Установено е, че при претоварни дейности на киселина и в следствие разцепване на цистерна от стъклопласт, на открито в почвата, са изтекли около 5 тона азотна киселина. Екипи на РС ПБЗН и полиция максимално бързо са обработили киселината с хидратна вар и са запръстили замърсения терен. При повторна проверка на РИОСВ и РЛ–Благоевград и пробовземане на подземни води, е установено, че показателите на водата - РН, електропроводимост и съдържание на нитрати, са в норма. Лабораторните резултати потвърждават че засегнатата територия е обезопасена, а киселината е неутрализирана правилно.
 • Във връзка с подадена в РИОСВ жалба за изгаряне на текстилни изрезки е извършена проверка на хотел "Найс", разположен кв. "Ораново", гр. Симитли и стопанисван от "Криста" ООД – гр. Симитли. При проверката е констатирано наличие на голямо количество текстилни отпадъци, дадени са предписания за използване на горива съответстващи на БДС.
Предприети административно-наказателни мерки:

През месеца са издадени 2 наказателни постановления на обща стойност 3000,00 лв.:

 1. НП № 1-14/23.08.2012г. „Димар Шус“ ООД – гр. Гоце Делчев за неизвършена класификация на отпадъци, третирани при дейността на дружеството, в размер на 2 000,00лв.;
 2. НП № 4-14/23.08.2012г. „Димар Шус“ ООД – гр. Гоце Делчев за неизпълнение на предписания, дадени по реда на ЗУО, в размер на 1000,00лв.

С наказателни постановления са наложени 3 бр. санкции по реда на чл. 69 от ЗООС:

 1. НП № С-7-11/31.08.2012г. за налагане на текуща месечна санкция на „Агромах“ЕООД с. Бело поле, в размер на 3540 лв, връзка с нарушаване на емисионните ограничения по показател „неразтворени вещества“, съгласно издадено разрешително за заустване.
 2. НП №  С-3-10/30.08.2012г. за налагане на текуща месечна санкция на ЕТ“ Векир - Бадка Бележкова“ - с. Годлево, Община Разлог, в размер на 144 лв., за нарушаване на ИЕО в разрешително за заустване на отпадъчните води;
 3. НП № С-04-06/06.08.2012 г. за налагане на текуща месечна санкция в размер на 47 лева на “Албрек” ЕООД, с. Мурсалево, общ. Кочериново за наднормено съдържание на прах в атмосферния въздух, изпускани от барабанна сушилня за сушене на дървесни стърготини и мелница за трици към инсталация за производство на екобрикети, разположена в с. Мурсалево.