Съдържание

Посетители

В момента има 235  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.юли 2012

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. юли 2012 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

 

 

 

(от  РИОСВ и МОСВ) 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

49

50

9

6

31100,00

0

8501,00

0

 

 Най-важни акценти в контролната дейност през м.юли

Комплексни проверки:

Резултати от извършената контролна дейност:

През месец юли са проверени 49 бр. обекта, съставени са 9 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 6 бр. наказателни постановления в размер на 31 100 лв.

 • По ЗУО са проверени общо 24 бр. обекта. В резултат от контролната дейност са констатирани неизпълнени предписания, дадени с констативен протокол, неизвършена класификация на отпадъците и неводене на отчетност. За извършени нарушения са съставени 3 бр. АУАН: 1 бр. на физическо лице за неизпълнение разпоредбите за третиране на отпадъци.и 2 бр. на юридическите лица "Би и Би България"ООД - с. Абланица и "Хай левел 10" ООД -гр. Сандански за неводене на отчетност.
 • През м. юли за чистота на населените места и спазване на задълженията на кметовете са проверени териториите на общините Якоруда и Гърмен. При проверките е установено, че предписанията за почистване на замърсени терени, дадени при предишни проверки от 2012г., са изпълнени.
 • През м. юли са извършени проверки на 3 бр. обекти за спазване на нормите за допустими емисии от неподвижни източници. Други 5 бр. обекти са проверени за течове на климатичните и хладилните инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове и 2 бр. обекти с източници на емисии на летливи органични съединения. Няма констатирани нарушения в проверените обекти.
 • Извършена е проверка, във връзка с подадена жалба в МОСВ за замърсяване на атмосферния въздух от асфалтова база „Баня“, собственост на „Пиринстройинженеринг“ ЕАД. При проверката е констатирано, че асфалтовата база през 2012 г. не е работила и жалбата не е основателна.
 • За констатирано неизпълнение на мерки и условия от решение по ОВОС № БД - 01/2006 г. за „Хотелски комплекс и жилищна група” в имот пл. № 150028 в м. “Чинар куши”, землище на гр. Сандански е съставен АУАН на „Пирин Шарлопов Хотелс“ ООД ”
 • През периода са извършени проверки на вековни дървета връзка със спазване на режима на опазване. Всички проверени дървета са в добро състояние. Извършени са проверки на защитени територии във връзка със спазване на режимите, определени със Закона за защитените територии и със заповедите за обявяване. Не е констатирано нарушение на режимите за опазване и защита. Състоянието на защитените територии е добро.
 • Няма замърсяване на река Струмешница показват резултатите физико-химичния анализ на водна проба в обследвания на 28 юли 2012 г. участък на река Струмешница при ГКПП Златарево.Експерти на РИОСВ-Благоевград обходиха реката и взеха водни проби веднага след подаден на 28 юли 2012 г. от Общинска администрация – Петрич сигнал за отровена риба по течението на р. Струмешница. Резултатите от извършения анализ от Регионална лаборатория Благоевград към Изпълнителна агенция по околната среда и водите са: рН -7,53; електропроводимост 487 µS/см; разтворен кислород – 4,5 mg/dm3; температура на водата 25о; наситеност на кислород – 58,0%; ХПК – 21 mg/dm3.Всички резултати от направения физико-химичен анализ са в норма и показват, че няма външно замърсяване на реката. След 28 юли в РИОСВ-Благоевград не е постъпвала информация за замърсяване или мъртва риба в обследвания участък на река Струмешница.
Предприети административно-наказателни мерки:

През месеца са издадени 6 наказателни постановления на обща стойност 31 100 лв.:

Отпадъци и опазване на почвите:

 1. НП № 727938-20/03.07.2012 г. на Вельо Спасов Янков, гр. Петрич, за извършен незаконен превоз на отпадъци от Р.Гърция за Р.България, глоба в размер на 100.00 лв.;
 2. НП № 455074-45/02.07.2012г. на Георги Иванов Попангелов, с. Гърмен, за извършен незаконен превоз на отпадъци от Р.Гърция за Р.България, глоба в размер на 5 000.00 лв. по ЗУО.
 3. НП № 727836-45/02.07.2012г. на Любен Стефанов Георгиев, гр. Петрич, за извършен незаконен превоз на отпадъци от Р.Гърция за Р.България, глоба в размер на 5 000.00 лв. по ЗУО.
 4. НП № 1-12/ 17.07.2012 г. на Община Сандански, за неизпълнение на предписание за представяне на актуализиран проект за рекултивация на депото в м. Мотулица,, имуществена санкция в размер на 500.00 лв. по ЗУО;
 5. НП № 2-12/ 02.07.2012 г. на Община Кресна, за неизпълнение на предписание за представяне протоколи за наблюдение и контрол чистотата на терените в общината , имуществена санкция в размер на 500.00 лв. по ЗУО;

Комплексни разрешителни:

 1. НП № 1-05/25.07.2012г. на Община Сандански, за неизпълнение на условия в издаденото от министъра на околната среда и водите Комплексно разрешително № 292-НО/2008 г., а именно превишаване на капацитета на клетка № 1, не извършване на СПИ на емисии вредни вещества и необследване на химичния състав на подземните води, имуществена санкция в размер на 20 000.00 лв. по ЗООС.