Съдържание

Посетители

В момента има 220  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.юни 2012

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. юни 2012 година

Брой проверени обекти*

 

 

 

  

Брой дадени предписания

 

 

 

 

Брой съставени актове

 

 

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

 

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

83

79

11

 9

 10100,0

2

6273,61

0

Най-важни акценти в контролната дейност през м.юни

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверка на териториите на общини за изпълнение на предписания за почистване на замърсени терени;
 • откритие на Zeus olympius - една от най-редките гъби в света у нас.

Обекти с комплексно разрешително:

"Енергоремонт Кресна" АД, производство на ацетилен и леене на чугун и стомана
Комплексни проверки:  

Резултати от извършената контролна дейност:

През месец юни са проверени 83 бр. обекта, съставени са 11 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 9 бр. наказателни постановления в размер на 10 100 лв.

 • В резултат на контролната дейност по управление на отпадъците са съставени общо 11 бр. АУАН: за неизпълнение на предписания дадени по реда на ЗУО представяне на вътрешно-фирмена спацификация, платежни документи за продуктова такса , за неводене на отчетност по отпадъците; по реда на Закона за почвите за депониране на земни маси и отпадъци в земеделски и неземеделски земи, извън производствената площадка; по Закона за водите за неспазване на условия в издадено разрешително за заустване на производствени отпадъчни води и за нарушение на емисионни норми за заустване във водоприемниците, посочени в разрашителните за заустване.При проверка по сигнал за неправомерно притежаване на животински видове, в офис на фирма „Вайк – 2005“ ЕООД – Банско, са задържани 2 екземпляра – папагал Жако и Жълта анаконда до изясняване на случая.  Съставени са 2 акта за административно нарушение по ЗБР. /същите са прекратени с резолюция поради представяне на необходимите документи – регистрационни карти на екземплярите/.

  През м. юни за чистота на населените места и спазване на задълженията на кметовете са проверени териториите на общините Гоце Делчев, Белица, Разлог, Рила, Кочериново и Кресна. При проверките е установено, че предписанията за почистване на замърсени терени дадени при предишни проверки от 2012г.  са изпълнени.

  През периода са извършени проверки на вековни дървета връзка със спазване на режима на опазване. Всички проверени дървета са в добро състояние. Извършени са проверки на защитени територии във връзка със спазване на режимите, определени със Закона за защитените територии и със заповедите за обявяване. Не е констатирано нарушение на режимите за опазване и защита. Състоянието на защитените територии е добро.

  По време на планов мониторинг на обекти от НСМБР, експерти от РИОСВ-Благоевград - Росен Алексов и Красимир Граздилов, откриха уникалния вид Zeus olympius в Славянка и Пирин. Определянето на вида е потвърдено от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Откритието е резултат от провеждания през последните години мониторинг на биологичното разнообразие. Локализирани са над 30 вида редки гъби, а с последната си находка експертите на РИОСВ - Благоевград включиха България в списъка на местообитанията на една изключително рядка гъба.

  Предприети административно-наказателни мерки:

  През месеца са издадени 9 наказателни постановления на обща стойност 10 100 лв.:

  • НП № 1-06/ 20.06.2012 г. на „АБ-Кафтанови“ ООД, гр. Сандански, за неизвършен емисионен контрол – собствени периодични измервания на вредните вещества във въздуха, имуществена санкция в размер на 300.00 лв. по ЗЧАВ;
  • НП № 2-06/ 25.06.2012 г. на „Юро Дийл“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за неизвършен емисионен контрол – собствени периодични измервания на вредните вещества изпускани във въздуха, имуществена санкция в размер на 300.00 лв. по ЗЧАВ;
  • НП № 3-06/ 25.06.2012 г. на „Юро Дийл“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, за неизпълнение на предписание за извършване на собствени периодични измервания на показатели на шум, имуществена санкция в размер на 300.00 лв. по ЗЗШОС;
  • НП № 4-06/ 25.06.2012 г. на „Беко-експорт-импорт“ ООД, гр. Благоевград, за неизвършен емисионен контрол – собствени периодични измервания на вредните вещества изпускани във въздуха, имуществена санкция в размер на 300.00 лв. по ЗЧАВ;
  • НП № 3-12/22.06.2012г. на ЕТ „Астер-С-Тодор Стефанов“ с. Ново Лески, общ. Хаджидимово, за неизпълнение на предписание да внесе необходимите документи за издаване на регистрационен документ, дадено по реда на ЗУО, имуществена санкция в размер на 500.00 лв.;
  • НП № 1-13/ 20.06.2012 г. на Румен Воденов Воденов, гр. Сандански, за неводене на отчетност на отпадъците, глоба в размер на 400.00 лв. по ЗУО;
  • НП № 39152-42/13.06.2012г. на Мартин Александров Христов, гр. Петрич, за извършен незаконен превоз на отпадъци от Р.Гърция за Р.България, глоба в размер на 5 000.00 лв. по ЗУО.
  • НП № 1-03/ 22.06.2012 г. на „Агромах“ ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград, за извършване на дейност по депониране, прибутване, товарене и извозване на инертни материали в земеделски земи, довели до уплътняване на почвите, нарушаване на хумусния пласт и замърсяване, имуществена санкция в размер на 2000.00 лв. по ЗООС.
  • НП № 1-11/13.06.2012г. на „Черкезов“ ООД, с. Струмяни, общ. Сандански, Васил Стефанов Шербетов - гр. Гоце Делчев, за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения на заустваните отпадни води от дейността на „Цех за обработка на мрамор“, имуществена санкция в размер на 1 000.00 лв. по ЗВ.

  С наказателни постановления са наложени 2 бр. санкции по реда на чл. 69 от ЗООС:

  • НП № С-5-11 / 12.06.2012 г. за налагане на текуща месечна санкция на “Диманков“ ЕООД – обект цех за обработка на скални материали/, в размер на 315 лв. за заустване на отпадъчни води в р. Злинска в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения съгласно издаденото разрешително за заустване по показател „неразтворени вещества“ /НРВ/. Предвид постъпила информация от дружеството за преустановяване на замърсяването, както и протоколи от изпитване на отпадъчни води, санкцията е отменена още същия месец 
  • НП № С-6-11 / 12.06.2012г. за налагане на текуща месечна санкция на “Рок – 2005“ ООД – Сандански, в размер на 174лв, за заустване на отпадъчни води в р. Склавска,  в нарушаване на индивидуалните емисионни ограничения съгласно издаденото разрешително за заустване по показател НРВ.