Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.март 2012

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. март 2012 година

Брой проверени обекти*

Брой дадени предписания

Брой съставени актове

Брой издадени наказателни постановления

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

(Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди)

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

119 126

8

 10  9300,0 1 3650,00 0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.март
 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ-Благоевград;

 • проверки за изпълнение на изискванията на чл. 1а от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;

 • провеждане на задължителен мониторинг „води“ на 20 бр. обекта.

Комплексни проверки:

Проверен е 1 бр. обект с Комплексно разрешително - Петрич, Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци, м. "Тумбите"

 

Предприети административно-наказателни мерки:

През месец март са проверени 119 бр. обекта, съставени 8 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 10 бр. наказателни постановления с общ размер 9 300 лв. 

 1. НП № 6-11/ 09.03.2012 г. – “Мишел” ЕООД, гр. Благоевград – за неизпълнение на предписание и не извършване на собствен мониторинг по ЗВ, имуществена санкция в размер на 1500 лв.;
 2. НП № 7-11/ 30.03.2012 г. – “Стоун - 2002” ООД, гр. Сандански– за неизвършен собствен мониторинг по ЗВ, имуществена санкция в размер на 500 лв.;
 3. НП № 8-11/ 30.03.2012 г. – “Стоун - 2002” ООД, гр. Сандански– за неизвършен собствен мониторинг по ЗВ, имуществена санкция в размер на 500 лв.;
 4. НП № 5-11/ 28.03.2012 г. – “Леско” ООД, гр. Благоевград – за неизпълнение на условия поставени в разрешително за заустване на отпадъчни води, имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗВ;
 5. НП № 5-20/ 09.03.2012 г. – Лино Леонардо Пилони -  за неорганизирано изпускане на емисии по ЗЧАВ, глоба в размер на 500 лв.;
 6. НП № 6-06/ 19.03.2012 г. – “НПМ Трейдинг” ООД, гр. Пловдив – за неизвършен емисионен контрол по ЗЧАВ, имуществена санкция в размер на 200 лв.;
 7. НП № 7-06/ 30.03.2012 г. – “ГБС Инфраструктурно строителство” АД, гр. Симитли – за неизвършен емисионен контрол по ЗЧАВ, имуществена санкция в размер на 100 лв.;
 8. НП № 2-09/ 12.03.2012 г. – “Бест пластик” ООД, гр. София – за неизпълнение на предписание по ЗЗВВХВС, имуществена санкция в размер на 1000 лв.;
 9. НП № 15-13/ 01.02.2012 г. – “Проджето еколоджиа” ООД, гр. Благоевград – за неизълнение на предписание по ЗУО, имуществена санкция в размер на 1000 лв.
 10. НП № 16-13/ 28.03.2012 г. – “ИПС” ООД, гр. Благоевград– за неправилно съхранение на отпадъци, имуществена санкция в размер на 2000 лв. по ЗУО;

По реда на чл. 69 от ЗООС , с наказателно постановление е наложена  санкции :

 1. НП № С-04-20/22.03.2012 г. за налагане на текуща месечна санкция в размер на 2598 лева на  “Булгартрансгаз” ЕАД за наднормено съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух изпускани от газотурбинни компресорни агрегати (ГТКА) на Компресорна станция – Петрич, с. Рупите.

Резултати от извършената контролна дейност:

 • По разпореждане на МОСВ през месеца са проверени 20 бр. обекта, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Акцент на проверките са по-малки търговски обекти. При някои от обектите е установено липса на задължение за внасяне на продуктова такса, а при други – незаплатена продуктова такса по чл. 1а от Наредбата. На нарушителите са дадени предписания с едномесечни срокове за покриване на задълженията.
 • По писмо на РП-Петрич относно задържани МПС с незаконен превоз на отпадъци са извършени 2 проверки в ГПУ-Петрич по Регламент 1013/2006 год.
 • През периода са проверени общо 20 бр. обекта от списъка за задължителен мониторинг „води“ за 2012 г. Съществени нарушения не са констатирани.
 • По сигнал, постъпил на зеления телефон на МОСВ, е  извършена проверка на ПКЦ на „Струматекс“ АД - гр. Благоевград във връзка с аварийно замърсяване, дължащо се на повреда в задната камера на котела. При последващата проверка, на 09.03.2012г., е установено, че аварията е отстранена и котела не е работил от 20.02.2012 г.
 • При извършените проверки по компонент „атмосферен въздух“ e установенo нарушениe на „Светогор“ ЕООД, обект в с. Мурсалево – община Кочериново. Не е спазено изискването на чл. 70 от Наредба №1/2005 г., относно ограничаване на емисиите на прахообразни вещества при складиране на твърди прахообразни материали, за което ще бъде съставен АУАН.
 • Съставени 3 бр. акта за нарушение на чл.18, т.1 от ЗЧАВ -  непровеждане на емисионен контрол на емисиите на вредни вещества, изпускани от инсталации.