Съдържание

Посетители

В момента има 259  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.февруари 2012

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. февруари 2012 година

Брой проверени обекти*

Брой дадени предписания

Брой съставени актове

Брой издадени наказателни постановления

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

(Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди)

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

57 61

6

 9  10300,0  3 3373,0 0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.февруари
 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ-Благоевград;
 • проверка по жалба от собственици на нарушени имоти в с. Бело поле,община Благоевград срещу неправомерно складиране на инертни материали;
 • проверки на обекти, чиято търговска и производствена дейност е свързана с третиране на отпадъци.

Комплексни проверки:

Предприети административно-наказателни мерки:

През месец февруари са проверени 57 бр. обекта, съставени 6 бр. акта за установени административни нарушения и са издадени 9 бр. наказателни постановления с общ размер 10 300 лв. 

 1. НП № 7-14/ 01.02.2012 г. – “Евроимпекс” ООД, гр. София – за неводене на отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО, имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
 2. НП № 8-14/ 01.02.2012 г. – Владислав Маринов, гр. София за неводене на отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО, глоба в размер на 500 лв.;
 3. НП № 9-14/ 01.02.2012 г. – “Бест пластик” ООД, гр. София – за неизпълнение на ПАМ наложена по реда на ЗУО, имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
 4. НП № 9-24/ 01.02.2012 г. – Иван Ценкин, с. Гърмен - за неводене на отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО, глоба в размер на 500 лв.;
 5. НП № 10-14/ 21.02.2012 г. – “Еви и Бети” ЕООД, гр. Благоевград– за неводене на отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО, имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
 6. НП № 14-13/ 21.02.2012 г. – “Ивас – 2” ЕООД, гр. Симитли – за неизълнение на предписание по ЗУО, имуществена санкция в размер на 500 лв.;
 7. НП № 11-14/ 29.02.2012 г. – “26 май” ЕООД, гр. Благоевград – за неизълнение на предписание по ЗУО, имуществена санкция в размер на 500 лв.;
 8. НП № 12-14/ 29.02.2012 г. – “АГТ” ЕООД, гр. София за неводене на отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО, имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
 9. НП № 13-14/ 29.02.2012 г. – Никола Ташев, гр. Гоце Делчев - за неводене на отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО, глоба в размер на 300 лв.;

По реда на чл. 69 от ЗООС , с наказателни постановления са наложени еднократни санкции както следва:

 1. НП № С-01-20/01.02.2012 г. за налагане на еднократна годишна санкция в размер на 31 лева на  “ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД за наднормено съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух изпускани от асфалтова база „Баня”;
 2. НП № С-21-20/01.02.2012 г. за налагане на еднократна годишна санкция в размер на 67 лева на  “ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД за наднормено съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух изпускани от асфалтова база „Мелничка река”;
 3. НП № С-03-20/13.02.2012 г. за налагане на текуща месечна санкция в размер на 2532 лева на  “Булгартрансгаз” ЕАД за наднормено съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух изпускани от газотурбинни компресорни акрегати (ГТКА) на Компресорна станция – Петрич, с. Рупите.

Резултати от извършената контролна дейност:

 • По разпореждане на МОСВ през месеца са проверени 16 бр. обекта, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и 24 бр. обекта , чиято дейност е свързана с третиране на отпадъци. При някои от проверките са установени нарушения като неизвършена класификация на отпадъците, незаплатено лицензионно възнаграждение към Организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки. На нарушителите са дадени предписания с конкретни срокове за покриване на задълженията си.
 • От извършения мониторинг на 3 обекта от списъка за задължителен мониторинг за 2012г. не са констатирани съществени нарушения.
 • По жалба на жители от с. Бело поле, община Благоевград е извършена проверка на „Агромах“ ЕООД. Проверката е показала нарушаване и замърсяване на поземлени имоти поради неправомерно складиране на суровини – инертни материали. Съставен е АУАН по реда на чл. 40 и 41 от ЗООС. Направени са постъпки пред община Благоевград, за регламентирано законово ползване на поземлени имоти, общинска собственост.
 • През месеца са изпратени 60 писма до фирми на територията на РИОСВ-Благоевград с цел набавяне на информация във връзка със задълженията им произтичащи от Регламент (ЕО) 850/2004.
 • При извършените проверки по ЗЧАВ e установенo едно нарушениe относно спазване изискванията на закона, а именно неизвършване на собствени периодични измервания  на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от „КИИГ” ЕООД - гр. Петрич, за което ще бъде съставен Акт за установяване на административно нарушение.