Съдържание

Посетители

В момента има 52  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.януари 2012

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. януари 2012 година

Брой проверени обекти*

Брой дадени предписания

Брой съставени актове

Брой издадени наказателни постановления

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

(Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди)

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

39 42

7

      1730,6 0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.януари
  • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
  • проверки за използване на непозволени уреди, средства и методи за лов на птици;
  • проверки на обекти, чиято търговска и производствена дейност е свързана с третиране на отпадъци.

Комплексни проверки:

Предприети административно-наказателни мерки:

През месец януари са проверени 39 бр. обекта, съставени 7 бр. акта за установени административни нарушения. За периода За периода по реда на чл.69 на ЗООС е актуализирана 1 бр. текуща месечна санкция и 1 бр. санкция е прекратена.

Резултати от извършената контролна дейност:

  • В резултат на осъществения контрол за използване на непозволени уреди, средства и методи за лов във влажните зони, са съставени седем акта за установени административни нарушения. Пет от нарушенията са ползване на оловни сачми при лов във влажни зони и носене на автоматично оръжие с повече от 3 патрона. Установени са на територията на община Гоце Делчев, община Благоевград и община Сандански.
  • При проверката на някои от обектите, чиято дейност е свързана с третиране на отпадъци, са установени нарушения на наредба №3 за класификация на отпадъците. Дадени са предписания, които съобразно сроковете ще бъдет проверени до края на м. февруари.
  • Въз основа на представени доклади за извършени собствени периодични измервания, са установени нарушения на нормите за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух  на 4 бр. обекти с неподвижни източници на емисии: “Струматекс» АД – гр. Благоевград; “Пиринстройинженеринг” АД – гр. Благоевград – асфалтосмесителни инсталация в с.Баня, община Разлог и асфалтосмесителна инсталация в с. Ново Кономлади, община Петрич; “Булгартрансгаз” ЕАД - компресорна станция с. Рупите, община Петрич.  
  • При извършените общо 10 бр. проверки на климатичните и хладилните инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове не са установени нарушения относно спазване изискванията ЗЧАВ. Не са констатирани нарушения и при проверените 2 бр. обекти от списъка за задължителен мониторинг на отпадъчни води за 2012 г.

Анализ на постигнатите резултати: 

Средно 3-ма от 10 ловци използват непозволени средства и методи за лов, показват проверките през януари т.г. Като постигнат положителен резултат маже да се посочи, че в сравнение с  миналата година се отчитат по-малък брой нарушители. Това допринася за спиране замърсяването на влажните зони вредни метали, както и за опазването на видовото разнообразие и числеността на водолюбивите птици като цяло.

Проверените  лица още веднъж са запознати с изискванията на ЗУО, относно задълженията им по отношение класифицирането на отпадъците и предаването им на лица имащи разрешение за дейности с отпадъци, воденето на отчетност, както и със задължението им да заплащат продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.