Съдържание

Посетители

В момента има 239  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.декември 2011

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. декември 2011 година

Брой проверени обекти*

Брой дадени предписания

Брой съставени актове

Брой издадени наказателни постановления

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

(Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди)

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

51 28

8

27 63100 5 5082,6 0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.декември
 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки чистотата на Гранично контролно пропускателни пунктове - Кулата, Златарево, Станке Лисичково и Илинден;
 • проверки на обекти, чиято търговска и производствена дейност е свързана с третиране на отпадъци;
 • контрол по изпълнение на екологични обекти финансирани с целеви средства от държавния бюджет.
Комплексни проверки:
Предприети административно-наказателни мерки:

През месец декември са проверени 51 бр. обекта, съставени 8 бр. акта за установени административни нарушения. За периода са издадени 27бр. наказателни постановления с общ размер 63100 лв. както следва:

 1. НП № 5-13/ 07.12.2011 г. – Бойко Амбросиев Стойков - гр. Сандански - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена глоба в размер на 300 лв.;
 2. НП № 6-13/ 07.12.2011 г. – Иван Стоилов Терзиев - гр. Сандански - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена глоба в размер на 400 лв.;
 3. НП № 7-13/ 07.12.2011 г. – Росен Кирилов Георгиев - гр. Благоевград - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена глоба в размер на 300 лв.;
 4. НП № 5-14/ 07.12.2011 г. – ЕТ „Кристиан-Алберт Андонов- Тодорка Андонова” - гр. Сандански - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
 5. НП № 4-14/ 07.12.2011 г. – Валери Стоянов Стоянов - гр. Петрич - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена глоба в размер на 400 лв.;
 6. НП № 6-14/ 16.12.2011 г. – „Карол Фернандес Миит”ООД - гр. Благоевград - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
 7. НП № 5-24/ 07.12.2011 г. – Живко Атанасов Попов - гр. Разлог - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена глоба в размер на 300 лв.;
 8. НП № 6-24/ 07.12.2011 г. – Иван Илиев Костов - с. Коларово, общ. Петрич - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена глоба в размер на 300 лв.;
 9. НП № 7-24/ 07.12.2011 г. – „Алт Ко”АД - гр. Банкя - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
 10. НП № 8-24/ 07.12.2011 г. – Кирил Костадинов Митов - гр. Кресна - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена глоба в размер на 300 лв.;
 11. НП № 8-13/ 07.12.2011 г. – „Техноууд”ЕАД - гр. Разлог - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
 12. НП № 9-13/ 07.12.2011 г. – „Технопрофил”ЕАД - гр. Разлог - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
 13. НП № 10-13/ 14.12.2011 г. – „Мото Пфое”ЕООД - гр. София - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.;
 14. НП № 11-13/14.12.2011 г. – „Би и Би България” ООД – с. Абланица, общ. Хаджидимово – за неизпълнение на предписания по ЗУО, а имено непредставяне на фирмена програма за управление на отпадъците по ЗУО, имуществена санкция в размер на 700 лв.;
 15. НП № 12-13/ 16.12.2011 г. – „Тугай-2010”ООД - с. Долно Дряново, общ. Гърмен - за неизпълнение на предписания по ЗУО, а имено не представяне на документи във връзка с класификация на отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.;
 16. НП № 13-13/ 16.12.2011 г. – „Бул еко енергия”ООД - гр. София - за не изпълнение на условия в разрешение за дейности с отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.;
 17. НП № 3-11/ 15.12.2011 г. – „Бест пластик”ООД - гр. София - за неспазване нормите за допустима степен на замърсяване на водоприемник II- категория – р. Мелнишка, по показателите суспендирани вещества, ХПК и БПК5, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.;
 18. НП № 4-11/ 15.12.2011 г. – „Бест пластик”ООД - гр. София - за неизвършване на собствен мониторинг на функционирането на пречиствателното съоръжение по ЗВ, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.;
 19. НП № 3-10/ 15.12.2011 г. – ЕТ „Векир – Радка Бележкова” - с. Годлево, общ. Разлог - за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения в разрешително по ЗВ, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.;
 20. НП № 4-10/ 15.12.2011 г. – „Матанд”ЕООД - гр. Перник - за неизвършване на собствен мониторинг на функционирането на пречиствателното съоръжение по ЗВ, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв.;
 21. НП № 5-06/ 16.12.2011 г. – „Бул еко енергия”ООД - гр. София - за не извършване на емисионен контрол (СПИ) по ЗЧАВ, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв;
 22. НП № 12-17/16.12.2011 г. – Живко Кирилов Денчев - с. Баня, общ. Разлог – за организиране на билкозаготвителен пункт без да уведоми РИОСВ, без регистрирана книга за изкупените, реализираните и налични количества билки по ЗЛР, е наложена глоба в размер на 100 лв.;
 23. НП № 13-17/16.12.2011 г. – Георги Димитров Божинов - с. Баня, общ. Разлог – за организиране на билкозаготвителен пункт без да уведоми РИОСВ, без регистрирана книга за изкупените, реализираните и налични количества билки по ЗЛР, е наложена глоба в размер на 100 лв.;
 24. НП № 12-17/16.12.2011 г. – Александър Стойков Бояджиев - с. Баня, общ. Разлог – за организиране на билкозаготвителен пункт без да уведоми РИОСВ, без регистрирана книга за изкупените, реализираните и налични количества билки по ЗЛР, е наложена глоба в размер на 100 лв.
 25. НП № 2-05/ 14.12.2011 г. – Община Гоце Делчев, в качеството си на оператор на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, за неизпълнение на условия в комплексното разрешително е наложена имуществена санкция в размер на 20000 лв;
 26. НП № 3-05/ 14.12.2011 г. – Община Петрич, в качеството си на оператор на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич, за неизпълнение на условия в комплексното разрешително е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв;
 27. НП № 1-09/ 15.12.2011 г. – “Росима Чаркол”ООД - гр. Благоевград - за неизвършена предварителна и/или същинска регистрация на произвеждано от фирмата химично вещество в обхвата на Регламент ЕО 1907/2006 г. REACH, е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.;

С наказателни постановления през декември са наложени  са 2 бр. текущи месечни санкции и 3 бр. еднократни годишни санкции по реда на чл.69 а, ал.1  на ЗООС :

 1. НП № С-3-11 / 06.12.2011 г. за налагане на текуща месечна санкция на “Бистрица” ООД гр. Благоевград-  обект ”ТМСИ” с. Покровник  в размер на  76 лв. за нарушаване на индивидуалните емисионни ограничения съгласно издаденото разрешително за заустване по показател Неразтворени вещества;
 2. НП № С-4-11 / 12.12.2011г. за налагане на текуща месечна санкция на “Дамяница” АД с.Дамяница - обект “ Винарна” с. Дамяница, в размер на 9184 лв. за нарушаване на индивидуалните емисионни ограничения съгласно издаденото разрешително за заустване по показатели НРВ, БПК5, ХПК и Екстрахируеми вещества;
 3. НП №С-1-06/01.12.2011 г. на „НПМ- Трейдинг” ООД, цех „Дестилерия”, гр. Разлог, в размер на 515 лв., на мазутен котел за превишаване на нормите за допустими емисии,  по показатели „серен диоксид”, „азотни оксиди” и „прах”, регламентирани в Приложение №7 към чл. 21 от Наредба №1/2005 г.(ДВ бр.64/2005 г.);
 4. НП №С-2-06/14.12.2011 г. на „Благоустройствени строежи” ООД, Асфалтова база с. Изгрев, общ. Благоевград, в размер на 1 133 лв., на асфалтосмесител ДС-158, за превишаване на нормите за допустими емисии, по показател „прах”, съгл. чл. 11 от Наредба №1/2005 г.(ДВ бр.64/2005 г.);
 5. НП №С-3-06/30.12.2011 г. на „ГБС- Инфраструктурно строителство” АД, клон Югозапад, Асфалтова база гр. Гоце Делчев, в размер на 710 лв., на асфалтосмесител тип „SIM 160 L”, за превишаване на нормите за допустими емисии, по показател „прах”, съгл. чл. 11 от Наредба №1/2005 г.(ДВ бр.64/2005 г.);

Резултати от извършената контролна дейност:

 • В изпълнение на Заповед № РД 229 / 01.04.2011г. на министъра на околната среда и водите за контрол по изпълнение на екологични обекти през 2011 г. финансирани с целеви средства от държавния бюджет са извършени проверки на обектите – „Реконструкция, модернизация и разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци Гоце Делчев” и „Реконструкция, модернизация и разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци – Сандански”. Проверките показват, че строително-монтажните работи се извършват в съответствие с проектите.
 • Извършена е проверка на “Агромах” ЕООД - с. Бело поле общ. Благоевград по сигнал за замърсяване на р.Струма с отпадъчни води от ТМСИ. Сигналът е основателен. Преустановено е замърсяването, дадено е предписание за почистване на утаителите.
 • Проверките на Гранично контролно пропускателните пунктове – Ст. Лисичково, Кулата, Златарево и Илинден установиха, че зоните със специално предназначение се поддържат чисти от отпадъци. Обслужват се по график, от лица притежаващи необходимият документ по чл.12 от Закона за управление на отпадъците, и на основание договори за възлагане на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване от Областният управител на Област Благоевград. Отпадъците се транспортират най-чессто веднъж и по-рядко два пъти в месеца и се обезвреждат в Регионални депа Петрич и Гоце Делчев, и нискорисково депо за неопасни отпадъци на община Благоевград. Проблеми съществуват на гранично контролно пропускателните пунктове, на териториите извън специалният граничен и митнически контрол. Обикновено това са урбанизирани територии, заети предимно от търговски и други обслужващи обекти, попадащи в отговорностите на различни институции – община, НАПИ (чрез Областно пътно управление-Благоевград, съответно Районна пътна служба), НЖИ (Национална железопътна инфраструктура). Дадени са предписания за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците от опаковки и снабдяване на района на ГКПП-Кулата с необходимите съдове, както и график за почистване на урбанизираните територии.Проверката на ГКПП-Илинден и ГКПП-Ст. Лисичково показа, че отсъствието на търговски обекти и намаленият трафик води до добро ниво на чистотата на пътищата и прилежащите територии.

Анализ на постигнатите резултати: 

 1. Засилен е контролът в ГКПП на територията на РИОСВ-Благоевград.
 2. За констатирани нарушения в търговски и производствени обекти на ЗУО са съставени актове за установените нарушения. Проверените лица още веднъж са запознати с изискванията на закона, относно задълженията им по отношение класифицирането на отпадъците и предаването им на лица имащи разрешение за дейности с отпадъци, воденето на отчетност, както и със задължението им да заплащат продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
 3. Постигнато е предотвратяване и ограничаване на емисиите на вредните  вещества в отпадъчните води, както и в намаляване замърсяването на повърхностните води на водоприемниците.
 4. Спазват се изискванията на ЗЧАВ в проверентие обекти.