Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.ноември 2011

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. ноември 2011 година

Брой проверени обекти*

Брой дадени предписания

Брой съставени актове

Брой издадени наказателни постановления

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

(Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди)

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

85 64

8

8 11200 3 831,86 0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.ноември
 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки в общини за нерегламентирани сметища;
 • проверки на складове за съхранение на стари и негодни за употреба продукти за растителна защита;
 • проверки в защитени зони по «Натура 2000» във вразка с изпълнение на условията в издадени разрешения по оценка на съвместимостта;
 • проверка на състоянието на 15 бр. вековни дървета.

Проверки на обекти с комплексно разрешитело:

 • Община Сандански, Регионално депо за неопасни отпадъци, м. "Могилата", земл. на с. Плоски

Комплексни проверки:

Предприети административно-наказателни мерки:

През месец ноември са проверени 85 бр. обекта, съставени 8 бр. акта за установени административни нарушения. За периода са издадени 8 наказателни постановления с общ размер 11200 лв. както следва:

 1. НП № 1-24/ 09.11.2011 г. – „Сторос”ЕООД – с. Първомай, общ. Петрич -  за извършване на дейност по транспортиране на отпадъци без наличие на регистрационен документ, имуществена санкция в размер на 7 000 лв;
 2. НП № 2-14/ 02.11.2011 г. – “БКС” ЕООД, гр. Гоце Делчев - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.;
 3. НП № 3-14/ 01.11.2011 г. – Нели Стойчева Саяр, гр. Благоевград - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена глоба в размер на 500 лв.;
 4. НП № 3-24/ 22.11.2011 г. – Васил Ставров Ставров, гр. Благоевград - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена глоба в размер на 300 лв.;
 5. НП № 4-24/ 22.11.2011 г. – Кирил Илиев Пасков, с. Илинденци - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена глоба в размер на 300 лв.;
 6. НП № 4-13/ 22.11.2011 г. – Кирил Смилянов Тодоров, гр. Петрич - за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена глоба в размер на 400 лв.;
 7. НП № 3-20/ 01.11.2011 г. – „Бумар”АД, гр. Сандански – за не извършване на емисионен контрол (СПИ) по ЗЧАВ, е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв.
 8. НП № 4-20/ 01.11.2011 г. – Кирил Петров Петров, гр. Сандански – за неорганизирано изпускане на емисии на вредни вещества глоба в размер на 500 лв. 

С наказателни постановления през ноември са наложени са 2 бр. текущи месечни санкции по реда на чл.69 а, ал.1 на ЗООС :

 1. НП № С-02-20/28.11.2011 г за налагане на текуща месечна санкция по чл. 69 от ЗООС на „Карлсберг България” АД, Пивоварна- Благоевград, в размер на 144 лв./м , за превишаване на нормите за допустими емисии по показател „азотни оксиди”, регламентирани в Приложение №7 към чл. 21 от Наредба №1/2005 г.(ДВ бр.64/2005 г.). 
 2. НП № С-6-10/28.11.2011 г.  за налагане на текуща месечна санкция на “МЕАНДЪР” ООД гр. София, за обект ” Млекопреработвателно предприятие” с.Черна Места, в размер на 36 лв/мес. във връзка с нарушаване на индивидуалните емисионни ограничения по показателите киселинност, неразтворени вещества, химична потребност от кислород и мазнини, съгласно изискванията на издаденото разрешително за заустване.
 3. НП № С-2-11/22.11.2011г. за налагане на текуща месечна санкция на “Пирин мрамор” АД, гр. Сандански за обект “ Цех за тънки плочи” гр. Сандански, в размер на 50,89 лв./мес.  във връзка с нарушаване на индивидуалните емисионни ограничения по показателя неразтворени вещества, съгласно издаденото разрешително за заустване.

Резултати от извършената контролна дейност:

 1. Проверка на Регионално депо  за неопасни отпадъци – Сандански, по условията в издадено Комплексно разрешително и изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ЗОПОЕЩ/. Констатирано е неизпълнение на поставени в КР условия, свързани с превишаване на капацитента на клетка № 1 на депото. Предстои съставяне на АУАН.
 2. По разпораждане на Районна прокуратура са проверени 5 общини - Симитли, Струмяни, Сандански, Петрич и Гърмен, във връзка със задълженията на кметовете по чл. 16 от ЗУО и наличието на нерегламентирани сметища. При голяма част от проверките в общините по чл. 16 от ЗУО  са установени нови замърсявания на стари и многократно почиствани терени, основно в общините Гърмен и Петрич. Дадени са предписания за своевременното отстраняване на отпадъците и депонирането им на регионално депо.  За резултатите от проверките са изпратени доклади до съответните РП. Съставен е акт на кмета на община Симитли. Във връзка с неизпълнение на предписания ще се предприемат съответните действия по ЗАНН срещу общините Кресна и Сандански
 3. Извършени са проверки в 6 бр. обекта за спазване на нормите за допустими емисии от неподвижни източници, 3 бр. обекта за течове на климатичните и хладилните инсталации, съдържащи озонразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, 1 бр. обект с източници на емисии на летливи органични съединения. При извършените проверки не са установени нарушения относно спазване изискванията ЗЧАВ.
 4. Проверени са 3 бр. склада за съхранение на стари и негодни за употреба продукти за растителна защита в община Разлог и община Банско. При проверките се установи, че е нарушена целостта на два броя ББ кубове в община Банско от неизвестни извършители като са разбити покривните бетонови плочи. Дадено е предписание за възстановяване на кубовете и на съоръженията. Предписанието и изпълнено в срок и е предотвратено навлизане на дъждовни води и замърсяване на терена.
 5. Извършена е проверка на състоянието на вековните дървета на територията на РИОСВ – Благоевград. Проверени през месеца са общо 15 вековни дървета. 5 от тях са в много лошо състояние, или изсъхнали и ще бъдат предложени за заличаване от регистъра на вековните дървета по реда на ЗБР.
 6. Във връзка с отразяване границите на защитените територии в карта на възстановена собственост /КВС/,  са проверени резерватите «Али ботуш» «Соколата» и «Ореляк». Проверени са границите на ЗТ и наличието на възстановени имоти на частни собственици в границите им. Проверките продължават и през м. Декември 2011 г.
 7. Извършени са 5 проверки на инвестиционни предложения и проекти, във връзка с контрол на условията в издадени Решения по ОС, засягащи защитени зони - „Славянка”, „Места”, „Кресна Илинденци”, „Кресна”, „Рупите Струмешница”, „Рупите”, “Среден Пирин – Алиботуш” и „Орановски пролом - Лешко”. При извършените проверки не са констатирани нарушения на условията.
 8. По постъпил сигнал, съвместно с други контролни органи е извършена проверка на територията на община Гърмен за  незаконен добив на скално облицовъчни материали. Нарушения не са установени.

Анализ на постигнатите резултати: 

 1. Засилен е контролът в общините по отношение на нерегламентираните сметища.
 2. Постигнато е предотвратяване и ограничаване на емисиите на вредните  вещества в отпадъчните води, както и в намаляване замърсяването на повърхностните води на водоприемниците.
 3. Спазват се изискванията на ЗЧАВ в проверентие обекти.
 4. Спазват се условията в решенията по оценка на съвместимостта.
 5. Проверките по отношение на състоянието на вековните дървета актуализира информацията в регистъра на вековните дървета.