Съдържание

Посетители

В момента има 223  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.октомври 2011

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. октомври 2011 година

Брой проверени обекти*

Брой дадени предписания

Брой съставени актове

Брой издадени наказателни постановления

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

(Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди)

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

61 59 5 5 20000 2 3826 0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.октомври

 • Проверени са 2 обекта с издадени Разрешения по чл. 104 ал.1 от ЗООС (нисък рисков потенциал) : "Петролна база" - гр. Благоевград, собственост на "Нафтекс Петрол" ЕООД – гр. Варна и „БМВ-2000” ООД – гр. Благоевград, обект „Товарище и претоварище на петролни деривати - Благоевград”. Всички условия в съответните разрешителни се изпълняват.
 • Проверени са 24 бр. обекти, чиято търговска и/или промишлена дейност е свързана с третиране на отпадъци. При няколко от обектите е установена липса на класификация за определен тип отпадъци. Дадани са предписания, чието изпълнение ще бъде проверено до края на м. ноември.
 • Провети са в 6 бр. обекта за спазване на нормите за допустими емисии от неподвижни източници, 2 бр. обекта за течове на климатичните и хладилните инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, 4 бр. обекта с източници на емисии на летливи органични съединения. Установено е 1 бр. нарушение относно спазване изискванията ЗЧАВ.
 • Контрол на 6 бр. обекти със спечелени проекти “За чиста околна скреда” – 2011 г.,чието изпълнение е финансирано със средства на ПУДООС.
 • Извършени 4 бр. проверки във връзка с контрол върху изпълнението на условията за опазване на защитените зони, включени в издадени решения по оценка на съвместимостта.
 • Проверено е изпълнението на лесоустройствени проекти на Държавно горско стопанство (ДГС) - Места, ДГС-Кресна и ДГС-Сандански, както и реализация на фотоволтаична централа в землището на гр. Кресна.

 

Комплексни проверки:

Предприети административно-наказателни мерки:

През месец октомври са проверени 52 бр. обекта, съставени 5 бр. акта за установени административни нарушения. За периода са издадени 5 наказателни постановления с общ размер 20 000 лв. както следва:

 1. НП № 2-24/ 05.10.2011 г. на ЕТ “Гергана 2004 – Гергана Попова” – с. Лозен, общ. Столична за извършване на дейност по транспортиране на отпадъци без наличие на регистрационен документ, имуществена санкция в размер на 7000 лв;
 2. НП № 1-14/ 31.10.2011 г. на “Кагрима-ЛУ-2008” ЕООД - гр. Петрич за третиране на отпадъци без наличие на регистрационен документ, или разрешение за дейности с отпадъци, издадени по реда на ЗУО, имуществена санкция в размер на 10000 лв.
 3. НП № 1-20/ 20.10.2011 г. на Христо Кусев - гр. София за непредставяне на годишни отчети за климатични инсталации, съдържащи 3 кг. и повече озоноразрушаващи вещества, глоба в размер на 500 лв.
 4. НП № 2-20/ 20.10.2011 г. на Христо Кусев - гр. София за непредставяне на годишни отчети за климатични инсталации, съдържащи 3 кг. и повече флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества, глоба в размер на 500 лв.
 5. НП № 1-05/ 18.10.2011 г. на “Салвамед” АД - гр. Сандански за неизпълнение на условия, поставени решение по ОВОС, имуществена санкция в размер на 2000 лв.

С наказателни постановления през октомври са наложени са 2 бр. текущи месечни санкции по реда на чл.69 а, ал.1 на ЗООС :

 1. НП № С-1-11 / 14.10.2011г. на “Стоун 2002” ООД - гр. Сандански за нарушение на индивидуалните емисионни норми (ИЕО,) съгласно изискванията на издаденото разрешително за заустване по показател Неразтворени вещества, в размер на 53,47 лв. до преустановяване на замърсяването или констатиране на нови стойности на зaмърсяване.
 2. НП № С-5-10 / 27.10.2011 г. на ЕТ “Векир-Радка Бележкова” - с. Годлево, Община Разлог за нарушение на ИЕО съгласно изискванията на издаденото разрешително за заустване по показатели Неразтворени вещества, БПК 5, ХПК, Мазнини, Общ азот и Общ фосфор, в размер на 95,43 лв. до преустановяване на замърсяването или констатиране на нови стойности на зaмърсяване .

Резултати от извършената контролна дейност:

 1. Проверените два обекта с Разрешение по чл. 104 ал.1 от ЗООС (нисък риск) изпълняват всички условия в съответните разрешителни. Предприети са необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии в обектите.
 2. Предвидените дейности по одобрените проекти за “Чиста околна среда” на територията на РИОСВ-Благоевград са изпълнени в съответствие с тях и без отклонения.
 3. Не са констатирани нарушения на режимите на защитените територии. Състоянието на растителността и месторастенията на видовете, както и общото състояние е добро. Резултатите от извършената контролна дейност в 10 защитени зони показват, че се спазват условията за опазване на защитените зони, съдържащи се в решенията по оценка за съвместимостта. При извършените проверки не са констатирани нарушения на условията.Спазват се условията в Решения 61-ОС/2009 г, 15-ОС/2010 г. и 106-ОС/2010 г. на Министъра на околната среда и водите и условията в Решение №78-ОС/2009 г. на директора на РИОСВ Благоевград по отношение на реализираните дейности и обекти в горецитираните защитени зони. При извършените проверки не са констатирани нарушения на условията.

Анализ на постигнатите резултати: 

 1. Проверените лица са запознати с изискванията на ЗУО, относно задълженията им по отношение класифицирането на отпадъците и предаването им на лица с разрешение за дейности с отпадъци, воденето на отчетност, както и със задължението им да заплащат продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
 2. Проверените лица са запознати със задълженията им произтичащи от Регламент REACH и Регламент CLP. Повечето от проверените лица добре познават законодателството, свързано с химикалите и се стремят да бъдат в съответствие с неговите изисквания.
 3. Постигнати са добри резултати в предотвратяване и ограничаване на емисиите на вредните  вещества в отпадъчните води, както и в намаляване замърсяването на повърхностните води на водоприемниците. Повишена е отговорността на проверените фирми за спазване нормативните изисквания за опазване чистотата на водите
 4. Постигнати са добри резултати в предотвратяване и ограничаване на емисиите на вредните вещества – въглероден оксид, серен диоксид, азотни окиси, прах, флуорирани парникови газове и др.
 5. Цялостната контролна дейност на направление Биологично разнообразие и защитени територии, през месец октомври допринася за опазването на защитените територии и за предотвратяване и намаляване на отрицателни въздействия, при осъществяване на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в границите на защитените зони.