Съдържание

Посетители

В момента има 246  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.септември 2011

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. септември 2011 година

Брой проверени обекти*

Брой дадени предписания

  

Брой съставени актове

Брой издадени наказателни постановления

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

 

(от  РИОСВ и МОСВ) 

 

 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

 

/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди/ 

Брой

издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

 52 

57

5

9500,00

-  

2688,4

0

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.септември

 1. Извършени са проверки на общо 24 обекта, чиято търговска и/или промишлена дейност е свързана с третиране на отпадъци. При 3 от обектите е установено неводене на отчетност по отпадъците, или незаплащане на дължима продуктова такса. Дадани са предписания, чието изпълнение ще бъде проверено до края на м. октомври.  
 2. Проверени са 5 обекта във връзка със изпълненията им като  “потребители по веригата”на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси.
 3. Извършени са 5 проверки за наличие на течове на климатичните и хладилните инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, 2 проверки за спазване на нормите за допустими емисии от неподвижни източници и 3 проверки на обекти-източници на емисии на летливи органични съединения. Съставен е АУАН на управителя на «Проджетто Еколоджиа» ООД – София. Нарушението на ЗЧАВ - неорганизирано изпускане на емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух от инсталация на дружеството за производство на пелети в гр. Разлог, е установено при проверка през месец август.
 4. Проверени са 8 обекта за изпълнение на условията в издадени разрешителни за заустване и 2 обекта с пробовземане, включени в списъка за задължителен контрол. За нарушения по Закона за водите е съставен АУАН на “Мишел” ЕООД - гр. Благоеврад. Дружеството не извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води и не е изпълнило предписание за осигуряване проводимостта на заустващия колектор.
 5. Проверено е състоянието на част от защитените територии в област Благоевград в т.ч. 5 бр. Защитени местности, 1 бр. Природни забележителности и 7 бр. Вековни дървета.
 6. По постъпили жалби и сигнали са проверени 4 обекта.

Комплексни проверки:

Предприети административно-наказателни мерки:

През месец септември са проверени 52 бр. обекта, съставени 7 бр. акта за установени административни нарушения. За периода са издадени 5 наказателни постановления с общ размер 9 500 лв. както следва:

 • НП 682379-35/26.09.2011г. срещу Търпо Иванов Баджеров, с. Суртово Кунаре – община Стамболийски, за извършен незаконен превоз на отпадъци от Р. Гърция към Р. България. Глобата е в размер на 5 000лв. /Нарушението е установено с акт на ГПУ – Петрич/
 • НП 04-06/30.09.2011г. срущу Виолета Караджова – гр. Кресна за неорганизирано изпускане на емисии на вредни вещества, в размер на 500лв. 
 • НП 01-11/15.09.2011г. срещу «Дамяница» АД – с. Дамяница, община Сандански за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения заложени в Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, в размер на 1 000лв.
 • НП 02-11/27.09.2011г. срещу «КФМ» ООД, гр. Благоевград за нарушаване на нормите на допустима сепен на замърсяване на отпадъчни води, зауствани в канализационната мрежа, в размер на 1 000лв.
 • НП 02-10/30.09.2011г. срещу EТ«Шейнур Моллов – Нурта», с. Абланица – община Хаджидимово за заустване на отпадъчни води , без необходимото за това основание /разрешително за заустване/, в размер на 2 000лв.

Резултати от извършената контролна дейност:

 1. Отменена е Принудителна административна мярка (ПАМ) чрез разпломбиране/ отпечатване на инсталация за производство на дървени пелети, намираща се площадка в гр. Кресна съгласно Заповед №185/21.09.2011 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград. Мярката е отменена заради поради получено разрешение за дейности с отпадъци от оператора на инсталацията
 2. Преустановени са нерегламентираните изкопни работи на старото депо на община Сандански. Проверено е изпълнението на предписания, дадени на кмета на общината. Изкопите са зарити, а достъпът до терена е ограничен.
 3. В защитените територии и вековни дървета в обхвата на РИОСВ не са констатирани нарушения на режимите, състоянието на растителността и месторастенията на видовете. Общото състояние е добро.
 4. Със заповед на министъра на околната среда и водите е обявено защитено вековно дърво – Източен чинар. Дървото, в землището на с. Враня, община Сандански е 32-то вековно дърво на територията на РИОСВ – Благоевград.

Анализ на постигнатите резултати: 

 1. Проверените лица са запознати с изискванията на ЗУО, относно задълженията им по отношение класифицирането на отпадъците и предаването им на лица имащи разрешение за дейности с отпадъци, воденето на отчетност, както и със задължението им да заплащат продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
 2. Проверените лица са запознати със задълженията им произтичащи  от Регламент REACH и  Регламент  CLP , като по този начин се гарантира недопускане на работа с химични вещества и смеси за които тези регламенти не се спазват.
 3. Със спазването на поставените и проверени условия  в решението по ОВОС на „Пирин Голф Холидейз Клуб”  АД – гр. Разлог, се постигнат целите  на превенцията – предотвратяване и снижанане на негативните въздействия  върху  атмосферния въздух,опазване на водите и почвите от вредно въздействие в района.