Съдържание

Посетители

В момента има 418  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.август 2011

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. август 2011 година

Брой проверени обекти*

 

Брой дадени предписания

 

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ)

 

 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди/ 

Брой

 

издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

  

54 

57

10000,00

-  

3107,00

1

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.август

 • Основен акцент от контролната дейност през месеца са проверките на общо 18 обекта, чиято търговска и/или промишлена дейност е свързана с третиране на отпадъци. При 4 от обектите е установено неизпълнение на предписания и неводене на отчетност по отпадъците. Предстои съставяне на АУАН.

 

 • Проверени са 6 бр. обекта за обработка на скално-облицовъчни материали, 2 бр. ТМСИ за пясъци и чакъли. Не са установени нарушения и не са налагани административно наказателни мерки

  Проверени са6 бр.обекта, за изпълнение на задълженията им като “потребители по веригата” на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси.

  Наложена е превантивна принудителна административна мярка на дружеството “В и ВГД Оранжерии” ООД – гр. Петрич. Чрез пломбиране е спряна дейността на 1 бр. водогреен котел, с мощност 3.5 МW, като целта е предотвратяване на административно нарушение. Прилагането на тази мярка е във връзка с процедура по издаване на разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ)

  Проверена еработата на пречиствателни съоръжения на 5 бр.обекта, заустващи в канализационните системи на населените места. Във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадени разрешителни за заустване са проверени 7 обекта.

  В резултат на постъпили сигнали са предприети и действия и е оказана помощ на 5 птици с висок природозащитен статус – 4 екземпляра Бял щъркел и 1 екземпляр Обикновен мишелов. Същите са препратени в Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора.

Комплексни проверки:

 1. Комплексна проверка на "Биляна трико"АД - гр. Петрич
 2. Комплексна проверка на "В и К" ЕООД - ПСОВ - гр. Благоевград
 3. Комплексна проверка на "Белла - Стийл" АД - гр. Петрич
 4. Комплексна проверка на "Мес-ко" ЕООД - гр. Петрич

Предприети административно-наказателни мерки:

През месец август са проверени 54 бр. обекта, съставени 7 бр. акта за установени административни нарушения. За периода са издадени 3 наказателни постановления с общ размер 10 000 лв. както следва:

 1. НП 1-13/ 08.08.2011 г. срещу “Строител – 2001” ЕООД, гр. Якоруда. Дружеството е извършвало през месец септември, октомври и ноември 2010 г. дейност по транспортиране на смесени битови отпадъци, образувани от населението на територията на община Якоруда без наличие на регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.86/2003 г.). Наложена е имуществена санкция в размер на 7 000 лв.
 2. НП 3-13/ 22.08.2011 г. срещу «ЕТ “Кръстьо Кусимитрев”, гр. Петрич, за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.;
 3. НП 1-10/24.08.2011 г. срещу «Меркез»ООД, Гоце Делчев. Предприятието за месопреработка полза воден обект без разрешение за заустване на отпадъчни води, в нарушение на Закона за водите. Наложена е имуществена санкция в размер на 2 000 лв.

Резултати от извършената контролна дейност:

 • При комплексната проверка на ПСОВ – Благоевград е установено, че около 80 % от договорите сключени с абонатите са актуализирани, като са изискани протоколи от извършен физико-химически анализ. Сформиран е екип за полево изпитване на промишлени отпадъчни води, формирани от по-големите обекти замърсители. Отпадъците от дейността на ПСОВ се предават въз основа на писмени договори на «Биострой» ЕООД, «Еко проект – Л»ООД и «Еко петрол продукт» ЕООД.
 • При по-голяма част от проверките е установено, че фирмите макар и трудно набавят информация по веригата на доставки за съответствието на употребяваните от тях химикали с изискванията на Регламент REACH . В повечето случаи проверените предприятия са изискали от своите доставчици актуални информационни листове за безопасност за веществата и смесите, които употребяват, но все още не са ги получили
 • При извършена проверка по ЗЧАВ на „Проджето еколоджиа” ООД, предприятие за производство на пелети от технологична дървесина, е установено нарушение, относно спазване на изискванията за недопускане на неорганизирани емисии. Предстои съставяне на АУАН.

Анализ на постигнатите резултати:

 • Постигнат е устойчив и дългосрочен ефект по снижаване на емисиите на вредни вещества изпускани в повърхностен воден обект р. Струма след пречистването. Намаляло е количество и се е повишило качеството на пречистваните промишлени отпадъчни води в ПСОВ, което би следвало да има косвен ефект върху цената плащана както от бизнеса така и от гражданите/обществеността. Снижено е до минимум на въздействието върху околната среда и населението свързано с формираните от обекта отпадъци и утайки от ПСОВ.
 • В резултат на упражняваният системен контрол върху дейностите свързани с преработката на скални материали, пясъци и чакъли, се наблюдава тенденция за стриктно спазване на законовите и подзаконови разпоредби, и разрешителни документи.
 • При извършването на контролната дейност по отношение на “Опасните химични вещества и управление на риска” през месеца, контролираните лица са запознати и с на новата наредба за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
 • С прилагането на превантивната ПАМ /пломбиране на един брой котел/ на „В и ВГД Оранжерии” ООД – гр. Петрич е предотвратено административно нарушение по чл. 117, ал.1 от ЗООС, т.е незаконосъобразната експлоатация на инсталация без КР, което може да породи проблеми, свързани с околната среда.