Съдържание

Посетители

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.юли 2011

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. юли 2011 година

Брой проверени обекти*

Брой дадени предписания

 

Брой съставени актове

Брой издадени наказателни постановления

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ)

Постъпили суми от санкции в лв.

/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди/ 

Брой

издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

  

51

58

10

6

3720,00

-  

4107,00

1

   

Най-важни акценти в контролната дейност през м.юли

 1. Основен акцент от контролната дейност през месеца са съвместните проверки в изпълнение на Заповед № РД – 459/08.07.2011 г. на министъра на околната среда и водите. Бяха извършени проверки на четири площадки за ТДОЧЦМ, дейности с отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО, разположени в с. Марикостиново, с. Гърмен, гр. Гоце Делчев и гр. Сандански. Участие в проверката взеха експерти на РИОСВ - Благоевград, РИОСВ – София и РИОСВ - Перник. За извършените проверки е изготвен доклад .
 2. Приложена е Принудителна административна мярка - пломбиране/запечатване на инсталация за производство на дървени пелети, намираща се площадка в гр. Кресна съгласно Заповед №119/01.07.2011 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград. Прилагането на тази мярка е вследствие на констатирани нарушения на ЗЧАВ при предходни проверки: неорганизирано изпускане на емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух, липса на пречиствателно съоръжение към инсталацията за производство на пелети, както и липса на разрешение за дейности с отпадъци.
 3. Планово са извършени проверки за спазване на нормите за допустими емисии от неподвижни източници, за течове на климатичните и хладилните инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, както и проверки на обекти с източници на емисии на летливи органични съединения.
 4. Извършени са проверки и във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води.
 5. Проверено е изпълнението на задълженията от обекти, които са “потребители по веригата”на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси произтичащи от Регламент REACH и Регламент  CLP и по-конкретно контрол върху набавянето и поддържането на информация за употребяваните на обектите химикали и наличието на актуални информационни листове за безопасност за тях.
 6. Извършени са проверки на вековни дървета във връзка със спазване на режима на опазване. При извършените проверки на защитени територии във връзка със спазване на режимите, определени със Закона за защитените територии и със заповедите за обявяване, не е констатирано нарушение на режимите за опазване и защита.
Комплексни проверки:
 1. Комплексна проверка на "Пиринска мура" АД - гр. Банско
 2. Комплексна проверка на "Медика"Ад - гр. Сандански
 3. Комплексна проверка на "Завод за телефонна апаратура" - гр. Банско
 4. Комплексна проверка на "Юлен"АД - гр. Банско

Предприети административно-наказателни мерки:

Съставени актове за установени административни нарушения - 10 бр.

Издадени са 6 бр. наказателни постановления:  

 1. НП 2-13/ 11.07.2011 г. срещу "Мултитруп" ООД, гр. Петрич, за неизпълнение на предписание дадено от РИОСВ, а именно не са представени документи удостоверяващи предаването на отпадъци след извършване на дейност по транспортиране на отпадъци от негодни за употреба акумулатори. Наложена е имуществена санкция в размер на 1 000 лв.
 2. НП 1-12/ 20.07.2011 г. срещу «Метро кеш енд кери България»ЕООД, за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
 3. НП 3-06/20.07.2011 г. срещу «Метро кеш енд кери България»ЕООД, за не извършване на емисионен контрол (СПИ) по ЗЧАВ, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв.
 4. НП № 2-06/ 11.07.2011 г. срещу "Струматекс"АД, гр. Благоевград - за не извършване на емисионен контрол (СПИ) по ЗЧАВ, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв.
 5. НП 11-17/ 07.07.2011 г. срещу Кирил Миланов Равначки, гр. Благоевград, за извършване на търговия с Пирински чай, в нарушение ЗЛР е наложена глоба в размер на 20 лв.
 6. НП 6-17/ 07.07.2011 г. срещу Ахмед Сеферов Робев, с. Горно Краище, общ. Белица, за това че притежава и предлага за продажба екземпляр Обикновен мишелов в нарушение на ЗБР  е наложена глоба в размер на 100 лв.

Резултати от извършената контролна дейност:

 • Проверените лица - собственици на площадки за ТДОЧЦМ още веднъж са информирани за новите изисквания към тях и сроковете за привеждането им в съответствие съгласно ЗИД на ЗУО .
 • Всички проверени вековни дървета са в добро състояние. Спазват се природозащитните режими в защитените територии.

Анализ на постигнатите резултати:

 • При извършените проверки на резерватите не е констатирано нарушение на режимите за опазване и защита. Състоянието на защитените територии е добро.
 • При по-голяма част от проверките е установено, че фирмите макар и трудно набавят информация по веригата на доставки за съответствието на употребяваните от тях химикали с изискванията на Регламент REACH .
 • Провеките показват, че се спазват индивидуалните емисионни норми, заложени в разрешителните за заустване на отпадъчни води.