Съдържание

Посетители

В момента има 185  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.юни 2011

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. юни 2011 година

Брой проверени обекти*

Брой дадени предписания

 

Брой съставени актове

Брой издадени наказателни постановления

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ)

Постъпили суми от санкции в лв.

/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди/ 

Брой

издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

  

81 

65

24

14 

11750,00

-  

11607,00

-

   

Най-важни акценти в контролната дейност през м.юни

 

 1. Основен акцент от контролната дейност през месеца са проверките извършени съвместно с ОД на МВР – Благоевград на площадки за ТДОЧЦМ. Проверени са общо 14 обекта на теритарията на 5 общини в областта – Благоевград, Сандански, Разлог, Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Установено е, че само 4 от площадките – в Благоевград и Разлог, попадат в промишлени зони на населените места, които са определени като производствена и складова зона, съгласно одобрените общи устройствени планове на общините. Голяма част от фирмите все още не са представили необходимите заявления за изменение и допълнение на сега действащите лицензии за ТДОЧЦМ и разрешения за дейности с отпадъци. Проверките показаха, че само на 6 от 14 обекта е осигурено 24-часово видеонаблюдение. При проверката на 4 от обектите са установени нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – не се води отчетността по отпадъците, не се спазват условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци , или не са представени актуални договори за приемане и предаване на отпадъците. За констатираните нарушения ще бъдат съставени АУАН.
 2. При проверка на условията в Комплексното разрешително на «Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делче, Гърмен и Хаджидимово» е установено неизпълнение на общо 14 условия в КР. Сред тях са превишаване на   капацитета  на експлоатираната клетка за депониране на отпадъците с повече от 11 000 т, приемане на отпадъци при липса на Инсталация за сортиране (сепариране) на опаковки, неспазване на технологията за депониране на отпадъците, нарушени са наклоните на скатовете на тялото на депото, не се осъществява ежегоден мониторинг на състоянието на тялото на РДНО, не е извършвано наблюдение на общата звукова мощност на площадката и др. Съставен е акт за неизпълнение на условия в КР.
 3. При проверка на условията в Комплексното разрешително на «Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич» е установено, че не се спазват 4 от тях, свързани спревишаване на количеството използвана вода за производствени нужди, не е монтирано устройство - газова горелка, с цел осигуряване организираното изпускане на всички емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, надвишени са разрешените за депониране количества отпадъци, не е извършено изследване на химичния състав на подземните води на площадката по 19 от всички 41 показатели, посочени в приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води. Съставен е акт за неизпълнение на условия в КР.
 4. През месеца планово са извършени проверки за спазване на нормите за допустими емисии от неподвижни източници, за течове на климатичните и хладилните инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, както и проверки на обекти с източници на емисии на летливи органични съединения.
 5. Извършени са проверки и във връзка с контрол за изпълнение на условията в издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води.
 6. Проверено е изпълнението на задълженията от обекти, които са “потребители по веригата”на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси произтичащи от Регламент REACH и Регламент CLP и по-конкретно контрол върху набавянето и поддържането на информация за употребяваните на обектите химикали и наличието на актуални информационни листове за безопасност за тях.
 7. Проверени са обекти (цветарски магазини) във връзка с търговия и предлагане за продажба на защитени видове растения и на видове растения, включени в приложенията на Регламент 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях. Извършени са и проверки на защитени територии във връзка със спазване на режимите, определени със Закона за защитените територии и със заповедите за обявяване.

Съставени актове за установени административни нарушения - 24 бр.

Издадени са 14 бр. наказателни постановления:  

 1. НП 13-13/ 14.06.2011 г. срещу "Мултитруп" ООД, гр. Петрич, за извършване на дейност по транспортиране на отпадъци от негодни за употреба акумулатори без да притежава регистрационен документ издаден по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.
 2. НП 12-13/ 01.06.2011 г. срещу Николай Кирилов Николов, с. Черниче, общ. Симитли, за не водене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО, е наложена глоба в размер на 400 лв.;
 3. НП 8-20/01.06.2011 г. "МБАЛ-Рокфелер" ЕООД, гр. Петрич - за не извършване на емисионен контрол (СПИ) по ЗЧАВ, е наложена имуществена санкция в размер на 100 лв.
 4. НП № 1-06/ 29.06.2011 г. срещу "Ники Батонс-ЕПЕ"ООД, гр. Хаджидимово - за не извършване на емисионен контрол (СПИ) по ЗЧАВ, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв.
 5. НП 4-17/ 01.06.2011 г. срещу Атанас Стоилов Чаков, с. Петокладенци, общ. Плевен, за извършване на търговия с Пирински чай, в нарушение ЗЛР е наложена глоба в размер на 50 лв;

Издадени са 9 бр. Наказателни постановления за извършено нарушение на чл. 45, ал. 1 от ЗБР - ловуване на птици в близост до влажни зони с оловни сачми, като наложените глоби са в общ размер на 900 лв., както следва:

 

 • НП № 1-17/ 20.06.2011 г. срещу Иван Димитров Аладжов, гр. Благоевград;
 • НП № 2-17/ 20.06.2011 г. срещу Яне Стоймиров Димов, гр- Симитли;
 • НП № 3-17 / 20.06.2011 г. срещу Методи Кирилов Станков, гр. Симитли;
 • НП № 4-17/ 20.06.2011 г. срещу Емил Василев Георгиев, гр. Благоевград;
 • НП № 5-17 /20.06.2011 г. срещу Иво Йорданов Димитров, гр. Благоевград;
 • НП № 7-17/29.06.2011 г. срещу Кирил Илчев Камишев, с. Марикостиново, общ. Петрич;
 • НП № 8-17/ 29.06.2011 г. срещу Васил Георгиев Попстоянов, с.Марикостиново, общ. Петрич;
 • НП № 9-17/29.06.2011 г. срещу Марин Атанасов Добрев,с. Марикостиново, общ. Петрич;
 • НП № 10-17/29.06.2011 г срещу Евгени Христов Стамболиев, с. Марикостиново, общ. Петрич;

 

Резултати от извършената контролна дейност:

 • Проверените лица - собственици на площадки за ТДОЧЦМ още веднъж са информирани за новите изисквания към тях и сроковете за привеждането им в съответствие съгласно ЗИД на ЗУО .
 • В изпълнение на предписание на РИОСВ-Благоевград, назначена комисия в община Петрич е установила състоянието на склада и количествата стари и залежали продукти за растителна защита на територията на общината – общо 15 т. Предстои кандидатстване с проект по обезвреждане на старите и залежали продукти за растителна защита на територията на община Петрич пред ПУДООС.
 • Проверените търговци на цветя са запознати със забраните за недопускане на продажбата и опазване на защитените диви растителни видове.
 • Анализ на постигнатите резултати:

 • Преустановява се неизпълнението на условията в КР, което ще има дългосрочен ефект не само по отношение на екологосъобразното третиране на отпъдъците, но и за снижаване на въздействието по всички компоненти и фактори на околната среда.
 • През месеца са постигнати добри резултати в предотвратяване и ограничаване на емисиите на вредните вещества – въглероден оксид, серен диоксид, азотни окиси, прах, флуорирани парникови газове и др.
 • При проверките е установено, че не се предлагат за продажба защитени видове растения и видове растения, включени в приложенията на Регламента. В няколко цветарски магазина се предлагат култивирани екземпляри от растителен вид Татарска змийска трева (Goniolimon tataricum).
 • При извършените проверки на резерватите не е констатирано нарушение на режимите за опазване и защита. Състоянието на защитените територии е добро.
 • При по-голяма част от проверките е установено, че фирмите макар и трудно набавят информация по веригата на доставки за съответствието на употребяваните от тях химикали с изискванията на Регламент REACH .
 • Провеките показват, че се спазват индивидуалните емисионни норми, заложени в разрешителните за заустване на отпадъчни води.