Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.май 2011

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. май 2011 година

Брой проверени обекти*

 

 

 

 

Брой дадени предписания

 

 

 

 

Брой съставени актове

 

 

 

Брой издадени наказателни постановления

  

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ)

 

 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди/ 

Брой

 

 

издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

61 

59 

7

5 500 

-  

1784,16 

-

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.май
 1. Извършени са 9 проверки на обекти във връзка с контрол за изпълнение на условия в издадени разрешителни за заустване (по утвърдения годишен план). Установено е, че се спазват условията и изискванията на издаденото разрешително за заустване. Не са установени нарушения.
 2. През месец април са извършени проверки във връзка с провеждане на мониторинг съгласно утвърдена програма за мониторинг на видовете Каспийска блатна костенурка, Ивичест смок, Шипоопашата костенурка, Шипобедрена костенурка, Леопардов смок, Венерин косъм, Жълтокоремник, Пърнар, Каспийска блатна костенурка и Дългошпореста теменуга. Резултатите от извършения мониторинг са описани в стандартните полеви формуляри.
 3. В изпълнение на Годишния план за контролна дейност през месеца са извършени 4 бр. комплексни проверки, 10 бр. съвместни проверки и 43 бр. индивидуални проверки. Извършени са 13 бр. извънредни проверки (по заповеди и писма от МОСВ, искане на МВР, Гранична полиция, жалби и сигнали и др.).
 • Комплексни проверки

комплексна проверка на "ЗПП” АД - гр. Благоевград

комплексна проверка на  "Примотрейд" ЕООД - гр. Сандански

комплексна проверка на "Санел" АД - гр. Сандански

комплексна проверка на "Бумар" АД -  гр. Сандански

Извършени са 7 проверки по жалби и сигнали:  

 • Проверка по по сигнал за умряла риба в река Места. Взети са три броя водни проби от реката. Извършена е проверка на «Матанд» ЕООД - гр. Перник, мандра в с. Елешница – община Разлог. Констатирано е нарушение на договора с «ВиК» дружеството, взети са проби за физикохимичен анализ на отпадъчните води, зауствани в канализацията. Дадени са 2 бр. предписания. 
 • Проверка на «Лийв табако А. Михайлидис» АД - гр. Сандански. При последващия контрол е констатирано изпълнение на предписанията дадени при предишна проверка във връзка с постъпилата жалба.

Резултати от извършената контролна дейност:  

 • Намаляло е замърсяването на повърхностните води на водоприемниците, чрез постигане на  индивидуалните емисионни норми, заложени в разрешителни,  издадени от Басейнова дирекция и договорите с «ВиК» дружествата.
 • Чрез извършения контрол по чистотата на атмосферния въздух през месеца са постигнати добри резултати в намаляване и ограничаване на емисиите на вредните  вещества – въглероден оксид, серен диоксид, азотни окиси, прах, флуорирани парникови газове и др.
 • Няма допуснати нарушения в защитените територии /резервати/.
 • Предприети административно-наказателни мерки:

  Съставени актове за установени административни нарушения -7 бр.

  Издадени са 4 бр. наказателни постановления:  

  1. НП № 11-13/ 26.05.2011 г. - “Айс еко фрукт” ООД – с. Коларово, общ. Петрич, за нарушение на чл. 4, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците във връзка с чл. 3 от ЗУО в размер на 2 000 лв.
  2. НП № 15-24/ 05.05.2011 г. – Община Петрич, за нарушение на чл. 93, ал. 4 от ЗУО в размер на 500 лв., а именно не са определени местата за поставяне на съдове, местата за разделно събиране  и площадки за временно съхранение на ИУЕЕО; не е организирано събирането и съхранението на излезли от употреба МПС както и местата за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори.
  3. НП № 5-11/ 05.05.2011 г. - “Винпром Неврокоп” ООД, с. Гърмен, за нарушение на чл. 166, т. 3 от ЗООС в размер на 2 000 лв., а именно не се извършен физикохимичен анализ на отпадъчните води и не е представен договор със собственика на канализационната мрежа за отвеждането на производствените отпадъчни води от обекта.
  4. НП № 1-09/05.05.2011 г. “Винпром Неврокоп” ООД, с. Гърмен, за това , че не са изпълнени предписания на основание бл. 26, т. 8, във връзка с чл. 28 ал.1 т.2 и т. 3 от ЗЗВВХВС в размер на 1000 лв.