Съдържание

Посетители

В момента има 403  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.април 2011

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. април 2011 година

Брой проверени обекти*

 

 

 

 

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

 

Брой издадени наказателни постановления

 

 

 

 

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

 

(от  РИОСВ и МОСВ)

 

 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

 

/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди/ 

Брой

 

издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

42

 

 

45

 

 

5, в т.ч. 3 акта съставени от Гранична полиция

9

 

 

25 440

 

 

-

 

 

1207,00

 

 

-

 

 

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.април

  

 1. Извършени са 2 бр. проверки на обекти с леярни за черни и цветни метали, съгласно Заповед № РД-189 от 19.03.2011 г. на министъра на околната среда и водите. За резултатите от проверките /общо 6 на брой през м. март и м. април/ е изпратен доклад до МОСВ.
 2. Извършена е проверка на чистотата на Републиканската пътна мрежа - ІІ и ІІІ клас, в границите на РПС-Гоце Делчев, разположени на територията на общини Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча. На места са констатирани замърсявания с отпадъци. Дадени са предписания за отстраняване на същите и предаване на Регионално депо – Гоце Делчев.
 3. Във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 год.  в двора на ГПУ-Кулата съвместно с експерт от гранична полиция са извършени проверки на товари със съмнение за превоз на отпадъци. И в двата случая е установено, че транспортираните гуми не са отпадък, а са втора употреба. Дадени са предписания да бъде внесена дължимата продуктова такса към ПУДООС.
 4. През месец април са извършени 8 проверки във връзка с провеждане на мониторинг съгласно утвърдена програма за мониторинг на видовете Астрагалус фисокалис, Шипобедрена костенурка, Шипоопашата костенурка, Леопардов смок, Ивичест смок, Едър змиярник, Малък речен кефал, Саркосфера коронария. Резултатите от мониторинга са записани в стандартен полеви формуляр по НСМБР. От извършения мониторинг се установи, че няма тенденции за редуциране на популациите и няма изменения в състоянието на наблюдаваните видове.
 5. В изпълнение на Годишния план за контролна дейност през месеца са извършени 5 бр. комплексни проверки, 1 бр. проверка на обект с комплексно разрешително, 8 бр. съвместни проверки и 31 индивидуални проверки. Извършени са 12 бр. извънредни проверки (по заповеди и писма от МОСВ, искане на МВР, Гранична полиция, жалби и сигнали и др.) .
 6.  

 

 • Комплексни проверки

 

Извършени са 7 проверки по жалби и сигнали:  

 • По постъпила жалба съвместно с ОДМВР – Благоевград е проверен пункт за изкупуване на черни и цветни метали, намиращ се в дворно място в гр. Благоевград. Жалбата е неоснователна. Към момента на проверката не е установено извършване на търговска дейност с отпадъци от ЦЧМ и разкомплектова на ИУМПС. От стара дейност на площадката са установени около 200кг. метали.  На лицето собственик на дворното място е дадено предписание в срок до края на м. април. да предаде наличните отпадъци за последващо третиране на лица с лицензия за ТДОЧЦМ и да представи в РИОСВ копие от документите доказващи предаването.  Предписанието е изпълнено.
 • По постъпил сигнал за изгаряне на гуми и кабели съвместно с ОДМВР – Благоевград е проверен пункт за изкупуване на черни и цветни метали и ИУМПС, находящ се в гр. Благоевград, собственост на ЕТ “Инвикто-Христо Миленков” – с. Черниче, община Симитли. Огледът на площадката е показал, че сигналът е неоснователен. Не са установени следи от изгаряне на отпадъци, фирмата притежава необходимото разрешение по ЗУО и лицензия за ТДОЧЦМ.
 • По постъпила от МОСВ жалба относно “Бест пластик” ООД, гр. София, обект с. Капатово, общ. Петрич е извършена проверка на Община Петрич. Дружеството има разрешение № 01-ДО-120-0/26.03.2007 г. за дейности с отпадъци, издадено от РИОСВ-Благоевград по реда на ЗУО.
 • По сигнал за сеч на дървета от елиша в ЗЗ по НАТУРА е извършена проверка в района на с. Влахи – община Кресна и поречието на р. Косовска. Установено е , че при почистване на път между с. Влахи и махала Въчковци са отрязани около 10бр. дървета от елиша, в непосредствена близост до пътя и още около 20 извън него. До директора на ДГС “Кресна” е дадено предписание за съгласуване с РИОСВ-Благоевград на проекти за разширение и реконструкция на пътя.
 • По сигнал за измиране на риба в река Места е проверен района на реката в община Банско и притоците р. Добринишка и р. Златарица. В периода 03-05 май предстои детайлно изследване на водите с пробовземане за определяне на степента на замърсяване и обектът-източник на замърсяването.
 • По сигнал за бедстващ екземпляр от Обикновен мишелов е извършена проверка в гр. Кресна. С разпореждане на Директора на РИОСВ – Благоевград птицата е изпратена за настаняване в Спасителен център за диви животни - гр. Стара Загора. 
 • Проверка на «Химкомерс» ЕООД гр. Благоевград - сервиз за гуми, автоуслуги и автомивка в гр. Благоевград. Към момента на проверката се осъществява дейност по измиване на автомобили извън имота, собственост на дружеството. Дадено е предписание за преустановяване на измиването извън имота, като за целта се ползва помещението за което има разрешение за ползване.

 Резултати от извършената контролна дейност:  

 • Няма допуснати нарушения в защитените територии /резервати/;
 • Ограничен е незаконния превоз на отпадъци и внасянето им от Р. Гърция към Р. България;
 • Засилване контрола на чистотата на Републиканската пътна мрежа.

Предприети административно-наказателни мерки:

 

Съставени актове за установени административни нарушения -5 бр.

Издадени са 9 бр. наказателни постановления:  

 1. НП № 13-24/ 20.04.2011 г. - “Моник” АД, гр. Петрич, за нарушение на чл. 166, т. 3 от ЗООС в размер на 2 000 лв.;
 2. НП № 1-25/ 14.04.2011 г. - Ивайло Симеонов Стоилков, за нарушение на чл. 104, ал. 1, т. 3 от ЗУО в размер на 400 лв.;
 3. НП № 12-24/ 18.04.2011 г. - “Юлен” АД, гр. Банско, за нарушение на чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗУО в размер на 2 000 лв.;
 4. НП № 03-15/ 11.04.2011 г. – Община Хаджидимово, за нарушение на чл. 166, т. 3 от ЗООС в размер на 2 000 лв.;
 5. НП № 399295-31/27.04.2011 г. на Крум Каваленков Крумов, гр. Лом, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.;
 6. НП № 01-23/ 04.04.2011 г. - “Пирин Шарлопов Хотелс” ООД, гр. Сандански, за нарушение на чл. 166, т. 3 от ЗООС в размер на 2 000 лв.
 7. НП № 02-23/ 18.04.2011 г. - “Юлен” АД, гр. Банско, за нарушение на чл. 166, т. 3 от ЗООС в размер на 2 000 лв.
 8. НП № 3-05/20.04.2011 г. – Община Сандански, за нарушение на чл. 125, ал. 1, т.2 от ЗООС в размер на 10 000 лв.
 9. НП № 1-16/27.04.2011 г. на Атанас Иванов Кунев, за нарушение на чл. 17, ал. 1 от ЗЗТ в размер на 40 лв.