Съдържание

Посетители

В момента има 207  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.март 2011

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. март 2011 година

Брой проверени обекти*

 

 

Брой дадени предписания

 

 

 

Брой съставени актове

 

 

Брой издадени наказателни постановления

 

 

 

 

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ)

 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди/

Брой

издадени заповеди за спиране на дейности

 

 

 

бр.

лв.

 

65 

 

89 

 

 

5 бр.,  в. т.ч 2 бр. издадени от РД “Гранична полиция” - Смолян

8 

 

 

34000 

 

 1 бр. възобновена в размер 107 лв/мес.

 

 

5902,98 

 

  

 

 

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.март

 1. Извършени са 4 бр. проверки на обекти с леярни за черни и цветни метали, съгласно Заповед № РД-189 от 19.03.2011 г. на министъра на околната среда и водите. Проверките ще продължат и през месец април.
 2. Извършени са проверки на чистотата на Републиканската пътна мрежа в границите на РПС-Сандански, РПС-Петрич, РПС-Благоевград и община Симитли, РПС-Благоевград на Главен път І-1 София-Кулата. Дадени са предписания за почистване на проверените участъци и транспортиране на битовите отпадъци и  отпадъците от опаковки до съответните Регионални депа за обезвреждане.
 3. Извършени са 3 бр. проверки съвместно с РПУ-Банско и МВР-Петрич за нерегламентирано разкомплектоване на ИУМПС, както и за извършване на дейност с черни и цветни метали без лицензия и разрешение за дейности с отпадъци.
 4. Извършени са 6 бр. провеки с пробовземане /отпадъчни води/ от обекти, включени в Списъка за Задължителен контрол през 2011г. 
 5. В изпълнение на Годишния план за контролна дейност през месеца са извършени 4 бр. комплексни проверки, 1 бр. проверка на обект с комплексно разрешително, 7 бр. съвместни проверки и 32 индивидуални проверки. Извършени са 21 бр. извънредни проверки (по заповеди и писма от МОСВ, искане на МВР, Гранична полиция, жалби и сигнали и др.):

Извършени са 4 проверки по жалби и сигнали:

 • проверка на “Лийф Табако А.Михайлидис” АД - гр. Сандански във връзка със подаден сигнал за замърсяване на съседен имот с никотинова вода. Дадено е 1 бр. предписание за отстраняване на технологичен пропуск за оборотно ползване на водата, за прекратяване на замърсяването. Промишлени източници на шум от обекта са филтърни агрегати за обезпрашаване и сортиране и вентилатори. До момента не са извършвани СПИ на нивата на шум,с цел проверка спазване на нормите за еквивалентно ниво на шум  за производствено- складови бази. Дадено предписание за извършване на СПИ на източниците на шум, като резултатите се представят в РИОСВ- Благоевград с „Доклад” по реда на чл. 30 от Наредба №54/2010 г. (ДВ бр.3/2011 г.).

Резултати от извършената контролна дейност:

 • Няма допуснати нарушения в защитените територии /резервати/;
 • Ограничен е незаконния превоз на отпадъци и внасянето им от Р. Гърция към Р. България;
 • Засилване контрола на чистотата на Републиканската пътна мрежа.

Предприети административно-наказателни мерки:

Съставени актове за установени административни нарушения -5 бр.

Издадени са 8 бр. наказателни постановления:

 1. НП № 399290-22/09.03.2011 г. на Алексей Благоев Борисов, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.;
 2. НП № 399292-23/09.03.2011 г. на Цветан Данчов Стефанов, гр. Лом, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.;
 3. НП № 399294-24/09.03.2011 г. на Емил Благоев Борисов, гр. Петрич, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.;
 4. НП № 399296-25/09.03.2011 г. на Бойчо Илиев Хазнатърлиев, гр. Петрич, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.;
 5. НП № 399297-26/09.03.2011 г. на Илия Стоянов Сандев, общ. Сандански, с. Дамяница, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.;
 6. НП № 2-11/15.03.2011 г. – "Юлен" АД, гр. Банско, за нарушение на чл. 200, ал. 1, т.2 и т. 6 от ЗВ в общ размер на 3000 лв.;
 7. НП № 3-11/15.03.2011 г. – "Юлен" АД, гр. Банско, за нарушение на чл. 200, ал. 1, т.2 и т. 6 от ЗВ в общ размер на 3000 лв.;
 8. НП № 4-11/15.03.2011 г. – "Юлен" АД, гр. Банско, за нарушение на чл. 200, ал. 1, т.2 и т. 6 от ЗВ в общ размер на 3000 лв.