Съдържание

Посетители

В момента има 382  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.февруари 2011

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. февруари 2011 година

Брой проверени обекти*

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой дадени предписания

 

 

 

 

 

Брой съставени актове

 

 

 

 

 

Брой издадени наказателни постановления

 

 

 

 

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

 

(от  РИОСВ и МОСВ)

 

 

 

 

 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

 

/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди/

 

 

 

Брой

 

издадени заповеди за спиране на дейности

 

 

 

 

 

 

бр.

 

 

лв.

 

 

51

 

 

68

 

 

14 бр.,  в. т.ч 9 бр. издадени от РД “Гранична полиция” - Смолян

9

 

 

43 000

 

 

 

 

 

7 960.87

 

 

  

 

 

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.февруари 

  1. По писма на МОСВ са извършени 22 извънредни проверки на лица, пускащи на пазара опаковани стоки. Към момента се подготвя доклад с обобщаване на резултатите и анализ на извършените проверки. Същият ще бъде изпратен до дирекция УО в МОСВ  с копие до дирекция ПОС.
  2. Извършени са 11 провеки с пробовземане /отпадъчни води/ от обекти, включени в Списъка за Задължителен контрол през 2011г.  както следва:
  • «ВиК» ЕООД - гр. Благоевград – КК Гл. Клон 1 гр. Симитли и КК кв. Ораново гр. Симитли;
  • «ВиК» ЕООД - гр. Кресна – КК I гр. Кресна и КК с. Долна Градешница;
  • «ВиК» ЕООД - гр. Благоевград, Кан.колектори №3 и №4 гр.Банско;
  • «ВиК» ЕООД - гр. Благоевград, ГПСОВ гр. Разлог;
  • «Увекс» ЕООД - гр. Сандански, ГКК гр. Сандански;
  • «Увекс» ЕООД - гр. Сандански, КК с. Катунци  ;
  • «Увекс» ЕООД - гр. Сандански, ПСОВ с. Вълково;   
  • «Дамяница» АД - с. Дамяница, община Сандански; 
  • Община Петрич, ГКК гр. Петрич; 
  • «ВиК» ЕООД - гр. Благоевград, КК гр. Гоце Делчев;
  • «ВиК» ЕООД - гр. Благоевград ,КК с.Брезница, Община Гоце Делчев.

  3. В изпълнение на Годишния план за контролна дейност през месеца са извършени 4 бр. комплексни и 8 бр. съвместни проверки:

  - комплексна проверка на «Меркез» ООД - гр. Гоце Делчев.

 • -комплексна проверка на «Вента ООД” ООД с.Копривлен, Община Хаджидимово.

 • -комплексна проверка на «Орбел 2001» АД - гр. Гоце Делчев.

 • -комплексна проверка на “Калида” ООД, гр. Гоце Делчев. С промените на ЗУО е отпаднало изискването за наличие на разрешение за дейности с отпадъци. Средносписъчния състав на дружеството е под 10 лица, поради което отпада и изискването за наличие на програма за управление на дейностите с отпадъци. Отпадъците образувани от дейността на дружеството се съхраняват съгласно нормативните изисквания. Отчетността за отпадъците се води съгласно изискванията на Наредба № 9. През 2010 г. е предаван отпадък, като е спазено изискването за наличие на писмен договор. Дружеството е “потребител по веригата” на химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 – REACH и изпълнява задълженията си като такъв. Общият брой на дадените предписания е 2. Дружеството има актуален договор с «ВиК» ЕООД Благоевград, извършва собствен мониторинг, не са констатирани нарушения на емисионните норми. Дружеството експлоатира инсталация за нанасяне на покрития върху метални повърхности, попадащи за контрол съгласно Наредба № 1/2005 г. До момента не са извършени собствени периодични измервания (СПИ) съгласно нормативните изискванията.

  - съвместна проверка на “Метро кеш енд кери България” ЕООД, гр. София, обект в гр. Благоевград. Дружеството генерира отпадъци, за които има заверени работни листове. При проверката се установи, че не се води отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 9. Придстои съставяне на акт за установено административно нарушение. Дружеството експлоатира инсталации, които се контролират съгл. Регламент (ЕО) №842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (ФПГ). Извършена е проверка на 3 бр. „Досие на системата”- не са констатирани нарушения относно периодичността на проверките за херметичност. Извършена е проверка на продуктите от обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти- не са констатирани нарушения относно етикетирането на продуктите. При проверката е установено, че дружеството експлоатира котел с топлинна мощност над 0.5 Мвт, за който до момента не са представяни в РИОСВ- Бл- град резултати от извършени СПИ, с което е нарушен чл. 18 от ЗЧАВ. Предстои процедура по налагане на АУАН.

  -съвместна проверка на “София Ауто ГД” АД. Образуваните отпадъци се съхраняват разделно по вид. Дружеството води отчетност на отпадъците и ги предава въз основа на писмен договор на лице, притежаващо необходимите документи по ЗУО. Не са констатирани нарушения относно етикетирането на продуктите от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.

  -съвместна проверка на “Снегт” ООД, гр. Банско, обект в с. Баня. От дейността на дружеството се генерират отпадъци, за които не е проведена процедурата по Наредба №3 за класификация на отпадъците. Предписанията ще бъдат дадени с писмо. Не са констатирани нарушения на ЗЧАВ. Дадено 1 бр. предписание за относно спазвоне на изискванията за неорганизирани емисии.

  -съвместна проверка на “Рупчин и синове” ООД, гр. Банско. Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци. Не се констатираха нарушения. През 2010 г. са произвеждани мебели от широколистна дървесина, върху които е нанасяно ръчно покритие, несъдържащо органични разтворители /не е използвана съществуващата лакозаливна инсталация/. Не са констатирани нарушения на ЗЧАВ.

  -проверка на „Росела” АД, гр. Симитли. Дружеството е извършило класификация за част от отпадъците, които образува. На площадката не се съхранява заведената по реда на Наредба № 9 отчетна книга за отпадъците. За 2010 г. „Росела” АД е превело към „Екобулпак” АД продуктова такса – опаковки в размер на 3413,67 лв. Дадени са предписания за представяне в РИОСВ на липсващите към момента на проверката документи. За отопление на оранжерийните блокове се използва термална вода. При понижение на температурите през зимата за отопление се използват 4 бр. котли, изгарящи дизелово гориво. Спазени са изискванията относно провеждане на собствени периодични измервания. Даденоедно. предписание. Не са констатирани нарушения на ЗЧАВ. Дружеството е “потребител по веригата” на химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 – REACH и изпълнява задълженията си произтичащи от този статус.

  -съвместна проверка на „Браво” АД, с. Коларово. За всички отпадъци, които дружеството образува е извършило класификация по реда на Наредба № 3. Отпадъците, които се извозват до депото се събират разделно в контейнери, всеки който с обем по 4 куб.м. Останалите отпадъци се съхраняват в метално хале. За отпадъците редовно се води отчетна книга. Не са констатирани нарушения на ЗЧАВ.;Дружеството е “потребител по веригата” на химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 – REACH и изпълнява задълженията си произтичащи от този статус. Дадени са 2бр. предписания, едно от които е свързано със организацията на склада за съхранение на употребяваните химични вещества и смеси.

  -съвместна проверка на “АЛТ - КО” АД , гр. Кресна. За отопление на оранжерийните блокове се използват 6 бр. котли с мощност 4.5 МВт, изгарящи природен газ и една ел. централа с 1 бр. ко- генератор с мощност 1.8 Мвт. Спазени са изискванията относно провеждане на собствени периодични измервания. Дадени 2 бр. предписания. Не са констатирани нарушения на ЗЧАВ. Дружеството е “потребител по веригата” на химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 – REACH и изпълнява задълженията си произтичащи от този статус. Дадени са 4бр. предписания.

  -съвместна проверка на „Бонана” ООД, гр. Петрич. Дружеството е “потребител по веригата” на химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 – REACH. Дадени са 4 бр. предписания във връзка с изпълнението на задълженията му произтичащи от този статус. По ЗЧАВ дружеството се проверява за първи път. Основна дейност на дружеството е производство на маси и столове от ПДЧ и МДФ за износ. Дадени 2 бр. предписания относно спазване изискванията на ЗЧАВ.

  Извършени са 5 проверки по жалби и сигнали:

  • Във връзка с подаден сигнал на зеления телефон на РИОСВ- Благоевград за обгазяване на града от ПКЦ на “Струматекс” АД – Благоевград. Сигналът е основателен. При проверката е констатирано неизправност в горивната инсталация на котел тип „ПК- 6.5” с мощност 4.8 МВт, с който дружеството основно работи. Работата на котела е спряна, с което е преустановено замърсяването. На дружеството е дадено предписание да уведоми РИОСВ- Благоевград в 3- дневен срок след отстраняване на повредата.
  • По постъпил сигнал за замърсяване на водите на река Глазне е идвършена проверка на КК – гр. Банско , собственост на «ВиК» ЕООД - гр. Благоевград. Не е установено видимо оцветяване на водите на р. Глазне. От канализационния колектор е взета е водна проба от РЛ-Благоевград за извършване на физикохимически анализ.
  • Извършена проверка по жалба подадена от ОбА Кресна. Проверен е обект на „Перунстрой 2006” ООД. Констатира се противоречие в документите издадени от ОбА Кресна относно законността на обекта. От няколко месеца обекта е разширен и с нова дейност – инсталация за производство на пелети, която не е съгласувана от компетентните органи. Ще бъде изпратено писмо до ОбА Кресна – компетентен орган относно законността на обекта по ЗУТ.
  • Извършена проверка по сигнал получен по електронната поща относно замърсяване на терени с отпадъци на територията на общена Кресна. Сигналът е основателен. Дадени са предписания и предстои последващ контрол.

  Резултати от извършената контролна дейност:

 • Няма допуснати нарушения в защитените територии /резервати/;
 • Ограничен е незаконния превоз на отпадъци и внасянето им от Р. Гърция към Р. България;
 • Преустановено е замърсяването на атмосферния въздух от “Струматекс” АД – Благоевград.

Предприети административно-наказателни мерки:

Съставени актове за установени административни нарушения -14 бр.

Издадени са 9 бр. наказателни постановления:

 1. НП № 3-07/09.02.2011 г. – “Меркез” ООД, гр. Гоце Делчев, за нарушение на чл. 34и, ал. 15 от ЗЧАВ в размер на 1000 лв.;
 2. НП № 399286-14/08.02.2011 г. на Ивайло Живков Мицев, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.;
 3. НП № 399288-16/16.02.2011 г. на Александър Росенов Димитров, гр. Петрич, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.;
 4. НП № 402669-13/16.02.2011 г. на Живко Здравков Иванов, гр. Петрич, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.;
 5. НП № 399287-15/16.02.2011 г. на Живко Здравков Иванов, гр. Петрич, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.;
 6. НП № 14-24/23.02.2011 г. – “Браво” АД, с. Коларово, общ. Петрич, за нарушение на чл. 106, ал. 1, т.2 от ЗУО в размер на 2000 лв.;
 7. НП № 399278-16/22.02.2011 г. на Симеон Кирилов Айдаров, гр. Петрич, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.;
 8. НП № 399289-18/22.02.2011 г. на Илия Иванов Домусчиев, гр. Петрич, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.;
 9. НП № 02-05/11.02.2011 г. – Община Гоце Делчев, за нарушение на чл. 125, ал. 1, т.2 от ЗООС в размер на 10000 лв /неизпълнение на условия поставени в комплексно разрешително за обект Регионално депо за НО за общините Г. Делчев, Гърмен и Хаджидимово.