Съдържание

Посетители

В момента има 166  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.януари 2011

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. януари 2011 година

Брой проверени обекти*

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой дадени предписания

 

 

 

 

 

Брой съставени актове

 

 

 

 

 

Брой издадени наказателни постановления

 

 

 

 

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

 

(от  РИОСВ и МОСВ)

 

 

 

 

 

 

Постъпили суми от санкции в лв.

 

/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди/

 

 

 

Брой

 

издадени заповеди за спиране на дейности

 

 

 

 

 

 

бр.

 

 

лв.

 

 

19

 

 

15

 

 

13 бр.,  в. т.ч 2 бр. издадени от РД “Гранична полиция” - Смолян

10

 

 

36 100

 

 

1 бр. еднократна в размер на 34 лв и 1 бр. прекратена

 

931.00

 

 

  

 

 

 

Най-важни акценти в контролната дейност през м.януари

 

 

 • 1. Съставени са 9 акта за УАН на физически лица за използване на непозволени средства за лов във влажните зони. Нарушенията - използване на оловни сачми при лов във влажните зони, са установени при проверки по поречието на река струма Струма.
 • 2. В изпълнение на Годишния план за контролна дейност през месеца са извършени 3 бр. комплексни и 1 бр. съвместни проверки:

 

 • "26 май" ЕООД, гр. Благоевград
 • "Струматекс" АД, гр. Благоевград
 • "Би и Би - България" ООД, с. Абланица, общ. Хаджидимово. Основна дейност- производство на обувки- дейност попадаща в Наредба №7/2003 г., от която произтичат задълженията на дружеството да декларира годишната консумация на органични разтворители, под формата на „Декларация”, приложена при проверката. Дружеството е “потребител по веригата” на химични вещества и смеси съгл. Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 и изпълнява задълженията, като такъв. Дадени са 2 предписания. Дружеството образува отпадъци, които до момента не е класифицирало по реда на Наредба № 3/2004 г. и съответно не води отчетност по реда на Наредба № 9/2005 г. Дружеството не е изготвило програма за управление на дейностите с отпадъци, изисквана по чл. 29, ал. 1 от ЗУО. Дадени са предписания за отстраняване на пропуските.

Извършени са проверки по жалби и сигнали:

 • Проверка на магазин за строителни материали в Благоевград. Жалбата е подадена от собственика на съседен търговски обект, собственоста на „Илинден ДД” ООД, гр. Благоевград. Установено е, че котела се използва за отопление на две помещения – склад и магазин. Същия не подлежи на контрол чрез измерване на емисиите на вредни вещества съгласно Наредба № 6/1999 г. Входа на помещението, ползвано от жалбоподателя като магазин за обувки е различен от потока на емисии, изпускани от източника (котела). Височината на изпускащото устройство (комина към котела) надвишава височината на сградата, в която се намира магазина за обувки. Не се очаква наднормено съдържание на вредни вещества над допустимите норми при работен режим средно 6ч/ден. Видимо изпусканите газове са светли. Нарушения относно изискванията на Закона за чистотата на въздуха не са констатирани.
 • Проверка по сигнал, постъпил на зеления телефон на РИОСВ – Благоевград. Касае се за замърсяване на атмосферния въздух с остър задушлив дим от района на „ЗПП” АД - гр. Благоевград. При проверката е констатирано, че източника на замърсяване е „Мебелфаб” АД поради неизправност на котела – повреден електродвигател, задвижващ шнека, подаващ автоматично отпадъчната дървесина към горивната камера на котела. Дадено е предписание в 3- дневен срок да се отстрани повредата. РИОСВ – Благоевград е уведомена за отстраняване на повредата в срок.
 • Проверка по сигнал, подаден на зеления телефон относно пункт за изкупуване на отпадъци от ЧЦМ в гр. Симитли. При проверката се установи, че лицето Павел Кипров Павлов извършва изкупуване на отпадъци без наличие на лиценз за ТДОЧЦМ. Дадени са предписания за предаване на отпадъците.
 • Съвместна проверка с Икономическа полиция – Благоевград за неправомерно притежаване и продажба на Обикновен мишелов. Сигнала е основателен. Съставени 1 бр. акта за извършено нарушение и иззет екземпляр.

Резултати от извършената контролна дейност:

 

 1. Няма допуснати нарушения в защитените територии /резервати/.
 2. Иззет е Обикновен мишелов – защитен животински вид по ЗБР.
 3. Ограничен е незаконния превоз на отпадъци и внасянето им от Р. Гърция към Р. България.
 4. Преустановено е замърсяването на атмосферния въздух от “Мебелфаб” АД – гр. Благоевград.

Предприети административно-наказателни мерки:

 

Съставени актове за установени административни нарушения - 13 бр.

 

Издадени са 10 бр. наказателни постановления:

 

 1. НП № 5-20/12.01.2011 г. на “ЗИИУ Стандарт” АД, гр. Благоевград, за нарушение на чл. 36, ал. 1 от ЗЧАВ в размер на 100 лв.
 2. НП № 7-20/20.01.2011 г. на “Агромах” ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград, за нарушение на чл. 166, т. 3 от ЗООС в размер на 2000 лв.
 3. НП № 08-13/05.01.2011г. на Симеон Огнянов Огнянов, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.
 4. НП № 07-13/05.01.2011г. на Емил Василев Стоянов, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.;
 5. НП № 07-24/05.01.2011г. на Мартин Любенов Мартинов, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.
 6. НП № 189-75/06.01.2011г. на Иван Цветков Бешиков, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.
 7. НП № 08-24/07.01.2011 г. на Илия Ангелов Ангелов, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.
 8. НП № 09-13/07.01.2011 г. на Илия Стоянов Сандев, за нарушение на чл. 108а, ал.1 от ЗУО в размер на 5000 лв.
 9. НП № 09-24/20.01.2011 г. на ПК “Пирин”- гр. Разлог, за нарушение на чл. 166, т. 3 от ЗООС в размер на 2000 лв.
 10. НП № 10-13/25.01.2011 г. на ЕТ “Вера Бучкова – Надежда Бучкова”, за нарушение на чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗУО в размер на 2000 лв.