Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.април 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. април 2014 година

Брой проверени обекти

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

78

49

3

9

29000,00

4 бр.

816,40 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС

1

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки на нови обекти, извън плана за контролната дейност през 2014.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.
През месец април 2014 г. са извършени общо 94 проверки на 78 бр. обекта, съставени са 3 бр. акта за установени административни нарушения (АУАН) и са издадени 9 бр. наказателни постановления (НП) на стойност 29 000 лв.
През периода са извършени общо 23 извънредни проверки, в това число:

 • 4 бр. последващ контрол по дадени предписания;
 • 3 бр. по жалби и сигнали;
 • 1 бр. по писмо/заповед на МОСВ;
 • 7 бр. във връзка с промяна, или налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС;
 • 5 бр. нови обекти, извън плана за контролна дейност през 2014 г.;
 • 1 бр. във връзка с внесено заявление за издаване на документ по ЗУО;
 • 1 бр. по програма за отстраняване на минали екологични щети;
 • 1 бр. във връзка с връчване на наказателно постановление.

Предприети административно-наказателни мерки:
През месец април 2014 г. са съставени 3 бр. АУАН:

 • АУАН № 6-06/11.04.2014 г. на „Джи Ти Ай - Компютри" ЕООД, експлоатиращ инсталация за производство на пелети, находяща се в с. Огняново, общ. Гърмен, за нарушение на чл. 16, т. 1 от ЗЗШОС - дружеството допуска предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на дневно ниво на шум, за промишлено – складови зони и територии, определени в Наредба № 6/2006 г.
 • АУАН № 1-11/25.04.2014 г. на Радка Николова Бележкова, в качеството на управляващ и представляващ на ЕТ „Векир - Радка Бележкова", с. Годлево, община Разлог за нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно издадено разрешително за заустване (чл.200 ал.1, т.6, във връзка с чл. 48, ал.1, т.3 от Закона за водите);
 • АУАН № 1-10/03.04.2014 г. на „Пирин Ораново" ЕООД гр. Перник за ползване на воден обект без необходимото за това основание /разрешително за заустване на отпадъчни води (чл. 200 ал.1, т.2 от Закона за водите).

През месец април 2014 г. са издадени 9 бр. НП на обща стойност 29000 лв., както следва:
Отпадъци:
1. НП № 2-24/03.04.2014 г. – "ПИМК" ООД, с. Марково, общ. Родопи, област Пловдив за извършен трансграничен превоз на отпадъци без транспорта да е придружен с копие от документ за нотификация, е наложена по реда на ЗУО имуществена санкция в размер на 10000 лева.
2. НП № 7-13/03.04.2014 г. - "Картопс" ООД, с. Мусомища, общ. Гоце Делчев, за не водене на отчетност на отпадъците по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.
3. НП № 727136-66/03.04.2014 г. - Асен Альошев Янков, гр. Петрич, за извършен незаконен трансграничен превоз на опасен отпадък по реда на ЗУО е наложено административно наказание „глоба" в размер на 3000 лева.
4. НП № 5-25/24.04.2014 г. - ЕТ "Иван Бойчев - Р.М.", гр. Благоевград, за извършване на дейност по третиране на отпадъци от ИУМПС без да притежава издадено Разрешение по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева.
5. НП № 3-24/25.04.2014 г. – Крум Радославов Попов, с. Драгичево, общ. Перник, за извършване на дейност с отпадъци без издаден документ по реда на ЗУО, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 2000 лева.
6. НП № 6-25/29.04.2014 г. - "Евроимпекс Благоевград" ООД, гр. София, за не водене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция по ЗУО в размер на 2000 лева.
7. НП № 727143-73/29.04.2014 г. – "К и К -2011" ООД, гр. Благоевград, за извършен трансграничен превоз на отпадъци без транспорта да е придружен с копие от документ за нотификация, е наложена имуществена санкция по ЗУО в размер на 2000 лева.
Води:
8. НП № 14-11/09.04.2014 г. –"АЙС ЕКО ФРУКТ" ООД, с. Коларово, общ. Петрич, за извършено заустване на отпадъчни води в канализационната мрежа на с. Колорово, без да е изградено пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчните води, е наложена имуществена санкция по Закона за водите в размер на 500 лева.
9. НП № 13-11/09.04.2014 г. – ЕТ „Радко Божинов - РСВ ", с. Първомай, общ. Петрич, за неизвършен собствен мониторинг през първо шестмесечие на 2013 г. на заустваните отпадъчни води, е наложена имуществена санкция по Закона за водите в размер на 500 лева.


През месец април 2014 г. са издадени 4 бр. НП за налагане на санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.

 • НП № С-02-06/01.04.2014 г. за налагане на текуща месечна санкция в размер на 656 лева/месец от изпускащо устройство (комин) към инсталацията за изгаряне на биомаса (слънчогледови люспи), находяща се в гр. Благоевград, промишлена зона, експлоатирана от „Рубин 08" ООД, за превишаване на нормите за допустими емисии по показатели „въглероден оксид" и „прах", регламентирани в Приложение №7 към чл. 21 от Наредба №1/2005 г.(ДВ, бр.64/2005 г.).
 • НП № С-1-10/17.04.2014 г. за налагане на текуща месечна санкция в размер на 2 957 лв./месечно, на «Бест пластик» ООД, с Капатово, общ. Петрич за нарушаване на ИЕО в разрешително за заустване, считано от 06.03.2014 г. до достигане на ИЕО;
 • НП № С-2-10/28.04.2014 г. за налагане на текуща месечна санкция в размер на 82 лв./месечно, на «Дамяница» АД, с. Дамяница, общ. Сандански за нарушаване на ИЕО в разрешително за заустване, считано от 13.02.2014 г. до достигане на ИЕО;
 • НП № С-3-10/28.04.2014 г. за налагане на текуща месечна санкция в размер на 98 лв./месечно, на «Агромах» АД с. Бело поле, общ. Благоевград за нарушаване на ИЕО в разрешително за заустване, считано от 13.03.2014 г. до достигане на ИЕО.

През м. април 2014 г. със заповед на директора на РИОСВ е намалена една текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС:

 • Заповед № С-8-11-3/30.04.2014 г. за намаляване на текуща месечна санкция, наложена с наказателно постановление № С-8-11/09.12.2013 г. на „Агромах „ ЕООД с. Бело поле за обект „ТМСИ" – с. Бело поле, за заустване на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показател Неразтворени вещества, в размер от 5 917 лв. на 1 394 лв., считано от 13.03.2014 г. 

През месец април 2014 г. със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е наложена 1 бр. принудителна административна мярка (ПАМ):

 • Заповед № 97/03.04.2014 г. за налагане на принудителна административна мярка за екологосъобразно третиране на отпадъци на Асен Альошев Янков, във връзка с установен незаконен трансграничен превоз на опасни отпадъци от Р. Гърция към Р. България.