Съдържание

Посетители

В момента има 197  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.май 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. май 2014 година

Брой проверени обекти

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

71

35

2

7

61500,00

4 бр.

2227,00

0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • извършване на извънредни проверки по писмо на МОСВ във връзка със задълженията на лица, чиято дейност е свързана с пускане на пазара на продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци – опаковки;
 • проверки на обекти по внесени заявления за дейности с отпадъци.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.
През месец май 2014 г. са извършени общо 87 проверки на 71 бр. обекта, съставени са 2 бр. акта за установени административни нарушения (АУАН) и са издадени 7 бр. наказателни постановления (НП) на стойност 61 500 лв.
През периода са извършени общо 28 извънредни проверки, в това число:

 • 7 бр. по писмо/заповед на МОСВ;
 • 6 бр. последващ контрол по дадени предписания;
 • 6 бр. по жалби и сигнали;
 • 4 бр. във връзка с внесено заявление за издаване на документ по ЗУО;
 • 2 бр. във връзка с промяна или налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС;
 • 1 бр. нов обект, извън плана за контролна дейност през 2014 г.;
 • 1 бр. по писмо от БД-ЗБР;
 • 1 бр. по писмо на ГПУ.

Предприети административно-наказателни мерки:
През месец април 2014 г. са съставени 2 бр. АУАН:

 1. АУАН № 1-13/23.05.2014 г. на „Амана"ЕООД, гр. София – нарушен е чл. 156, ал. 1, във връзка с чл.113, ал. 3 от ЗУО - нарушението е „неизпълнение на предписание за представяне на работни листа за класификация на отпадъците".
 2. АУАН № 1-25/30.05.2014 г. на „Булеко 87" ЕООД, гр. Гоце Делчев – нарушен е чл.44, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл.7, т. 2 и т. 5 и чл.10, ал. 4 и ал. 6 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Наредба № 2) - нарушението е „липса на отчетна книга".

През месец май 2014 г. са издадени 7 бр. НП на обща стойност 61 500 лв., както следва:
Отпадъци:
1. НП № 727142-19/23.05.2014 г. – „К АВТО 2013" ЕООД - гр. Враца. За извършен незаконен трансграничен превоз на опасни отпадъци е наложена имуществена санкция в размер на 50000 лева по ЗУО.
2. НП № 1-12/31.05.2014 г. – Община Благоевград. За неизпълнение на предписание за внасяне на отчисления по реда на чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева.
Води:
3. НП № 17-11/12.05.2014 г. – „МОНОЛИТСТРОЙ – ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ" ООД - гр. Благоевград. За нарушение на индивидуалните емисионни ограничения на изхвърлените отпадъчни води, определени в издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води е наложена имуществена санкция в размер на 1000 по Закона за водите.
4. НП № 15-11/12.05.2014 г. – „ВИНАРСКА ИЗБА – ВИЛА МЕЛНИК" ООД - с. Левуново, общ. Сандански. За нарушение на индивидуалните емисионни ограничения на изхвърлените отпадъчни води, определени в издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 по Закона за водите.
5. НП № 16-11/12.05.2014 г. – „ДАМЯНИЦА" АД - с. Дамяница, общ. Сандански. За нарушение на индивидуалните емисионни ограничения на изхвърлените отпадъчни води, определени в издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 по Закона за водите.
6. НП № 19-11/20.05.2014 г. – "СТРОЙРАЙОН 2006" ООД - гр. Благоевград. За ползване на воден обект в отклонение от предвидените условия в издаденото от БДЗБР – Благоевград Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, е наложена имуществена санкция по Закона за водите в размер на 2000 лева.
7. НП № 18-11/27.05.2014 г. – „МОНЦА" ООД - гр. Благоевград. За неизвършен собствен мониторинг през първо шестмесечие на 2013 г. на заустваните отпадъчни води е наложена имуществена санкция по Закона за водите в размер на 500 лева.
През месец май 2014 г. са издадени 4 бр. НП за налагане на санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.

 1. Наложена текуща месечна санкция с Наказателно постановление № С-4-10/09.05.2014 г. в размер на 210 лв./месечно на «Рок - 2005» ООД - гр. Сандански, общ. Сандански, за нарушаване на ИЕО в разрешително за заустване, считано от 04.03.2014 г.
 2. Наложена текуща месечна санкция с Наказателно постановление № С-5-10/12.05.2014 г. в размер на 188 лв./месечно на «Експрес мод» ЕООД - гр. Петрич, общ. Петрич, за нарушаване на ИЕО в разрешително за заустване, считано от 19.03.2014 г.
 3. Наложена текуща месечна санкция с Наказателно постановление № С-6-10/27.05.2014 г. в размер на 88 лв./месечно на «Стоун - 2002» ООД - гр. Сандански, общ. Сандански, за нарушаване на ИЕО в разрешително за заустване, считано от 17.03.2014 г.
 4. Наложена еднократна санкция с Наказателно постановление № С-7-10/28.05.2014 г. в размер на 147 лв. на «Диманков» ЕООД - с. Струмяни, общ. Струмяни, за нарушаване на ИЕО в разрешително за заустване, за периода от 03.04 – 12.05.2014 г.

През месец май 2014 г., със Заповед №С-01-06-1/22.05.2014 г. на директора на РИОСВ е отменена текуща месечна санкция на „Бул Еко Енергия" ООД – гр. София поради извеждане от експлоатация на котел с номинална мощност 5 MW и преустановяване на замърсяването на въздуха.
3. Постигнати положителни резултати в областта на опазване на околната среда, в резултат от осъществената дейност.
Във връзка с постъпила жалба е извършена проверка за замърсяване на атмосферния въздух с прахови частици и дървесни стърготини от дейността на цех за дървообработване, находящ се в бивш стопански двор на с. Селище, общ. Благоевград. При проверката е констатирано, че отпадащите трици от първичната обработка на дървесината се съхраняват на открито - няма изградени бункери, с което се създават условия за неорганизирани емисии в атмосферния въздух. На дружеството е дадено предписание за предприемане на действия за ограничаване емисиите на твърди прахообразни материали, съгласно изискванията на чл. 70, ал. 8 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.). За преустановяване замърсяването на въздуха в района, за изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка.
По препратен сигнал от РЗИ – Кюстендил е извършена проверка в с. Смочево, община Рила за извеждане на отпадъчни води от имот в близост до път и жилищна сграда. Дадени са предписания за изграждане на водоплътна изгребна яма, поради липса на канализация. За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка.