Съдържание

Посетители

В момента има 253  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.юли 2014 г.

 ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. юли 2014 година

Брой проверени обекти

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

86

43

0

2

3000,00

0 бр.

1930,00

1

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки по сключени договори за финансиране от ПУДООС;
 • проверки по жалби и сигнали;
 • проверки по разпореждане на Министъра на околната среда и водите
 • проверки в защитени територии, зони и опазване на биологичното разнообразие.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

През месец юли 2014 г. са извършени общо 111 проверки на 86 бр. обекта и са издадени 2 бр. наказателни постановления (НП) на стойност 3000 лв.
През периода са извършени общо 37 извънредни проверки, в това число:

 • 16 бр. по договори сключени за финансиране от ПУДООС;
 • 3 бр. във връзка с внесено заявление за издаване на документ по ЗУО;
 • 2 бр. нови обекти, извън плана за контролна дейност през 2014 г.;
 • 1 бр. по постановление на РП;
 • 1 бр. по писмо на МВР.

Съгласно Заповед № РД-753/07.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите са извършени 16 бр. извънредни проверки за състоянието на площадките за реализиране на проекти финансирани от ПУДООС по кампания „Чиста околна среда" по договори от 2014 г.

През месеца на ГКПП „Кулата" са извършени обучение и 3 бр. съвместни проверки с ГПУ – Петрич и експерти от МОСВ за превоз на отпадъци и прилагане на Регламент (ЕО) № 1013/2006 г., като с това се цели подобряване на сътрудничеството между отделните контролни органи.

През месец юли във връзка с постъпили сигнали за бедстващи птици (ранени или изтощени) са предприети необходимите действия и мерки за 6 екземпляра защитени видове птици (бял щъркел – 3 бр., осояд – 2 бр. и керкенез – 1 бр.) с цел лечение и възстановяване.

При извършени проверки за продажба на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване по смисъла на Закона за лечебните растения и защитени видове растения по смисъла на Закона за биологичното разнообразие е установено, че на кооперативните пазари в гр. Сандански и в гр. Петрич не се продават лечебни растения под специален режим, както и защитени видове растения.

При извършените проверки на защитени територии се установи, че в проверените защитени територии няма нарушение на природозащитния им режим, не са настъпили изменения, причинени от природни бедствия и/или човешка дейност.

Предприети административно-наказателни мерки:

През месец юли 2014 г. е издадено Постановление за прекратяване на наказателно производство от Районна прокуратура Петрич по Дознание № 1054/2011 г. по описа на РУ „Полиция" – Петрич и прокурорска преписка № 04344/2011 г. по описа на РП – Петрич на Орлин Димитров Тасев, гр. Пловдив за налагане на административно наказание.

През месец юли 2014 г. са издадени 2 бр. НП на обща стойност 3 000 лв., както следва:

 1. НП № 04344-24/17.07.2014 г. – Орлин Димитров Тасев, гр. Пловдив, за извършен незаконен трансграничен превоз на неопасни отпадъци е наложена глоба в размер на 1000 лева по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
 2. НП № 01-05/18.07.2014 г. – „Пирин – Шарлопов Хотелс" ООД, гр. Сандански, за неспазване на условие в Решение по ОВОС е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева по ЗООС.

През месец юли 2014 г. е наложена една ПАМ:
Със Заповед № 231/17.07.2014 г. на Орлин Димитров Тасев от гр. Пловдив е разпоредено да извърши екологосъобразно третиране на отпадъците от полиетилен, които са били обект на незаконен превоз от Р. Гърция.

Събраните през месеца суми от санкции са 1930 лв., в т. ч. 1430 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС.

3. Постигнати положителни резултати в областта на опазване на околната среда, в резултат от осъществената дейност.

Във връзка с постъпили 5 броя жалби от група жители на кв. „Струмско" в гр. Благоевград за усещане на пушек и силни миризми в извънработно време, на 03.07.2014 г. е извършена проверка във времевия интервал от 04,00 ч. до 06,00 ч. в района на кв. "Струмско" от цеха за производство на дървени въглища, собственост на "Росима Чаркол" ООД до производствената площадка на "Бори" ООД в м. "Песоко". На 06.07. и 17.07. 2014 г., в същия район се извършени нови проверки във времевия интервал от 22,00 до 24,00 ч. При няколкократния обход на района около "Росима Чаркол" ООД и при трите проверки не е констатирано отделяне на миризми и изпускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух. При обхода по време на трите проверки е установено, че на площадка на "Бори" ООД не се извършва производствена дейност. По време на обхода в района не са констатирани изпускания на организирани и неорганизирани емисии в атмосферния въздух от други промишлени източници. Около жилищните сгради/къщи на жалбоподателите не се усещат неприятни миризми и няма пушек.

Проверките в района ще продължат основно в извънработно време и почивни дни.