Съдържание

Посетители

В момента има 220  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.юни 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НАРИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. юни 2014 година

Брой проверени обекти

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

120

32

8

5

127000,00

5 бр.

7808,01

0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки за изпълнение на дадени предписания;
 • проверки по жалби и сигнали;
 • проверки относно спазването на поставените условия в издадените от РИОСВ-Благоевград разрешителни и регистрационни документи по ЗУО;
 • проверки на обекти по внесени заявления за дейности с отпадъци;
 • проверки за замърсени или нарушени земи;
 • проверки в защитени територии, зони и опазване на биологичното разнообразие.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.
През месец юни 2014 г. са извършени общо 145 проверки на 120 бр. обекта, съставени са 8 бр. акта за установени административни нарушения (АУАН) и са издадени 5 бр. наказателни постановления (НП) на стойност 127000 лв.
През периода са извършени общо 25 извънредни проверки, в това число:
- 8 бр. последващ контрол по дадени предписания;
- 7 бр. по жалби и сигнали;
- 5 бр. във връзка с внесено заявление за издаване на документ по ЗУО;
- 2 бр. нови обекти, извън плана за контролна дейност през 2014 г.;
- 1 бр. по писмо/заповед на МОСВ;
- 1 бр. по писмо на МВР;
- 1 бр. за връчване на акт.

През месец юни от експерти на РИОСВ-Благоевград е извършена проверка по изпълнение на условия и мерки от издадените от министъра на околната среда и водите:

 • Решение по ОВОС № 1-1/2008 г. за инвестиционно предложение „Строителство на автомагистрала (АМ) „Струма" (Долна Диканя - Кулата) и пътните възли за участъци М2, М3, М4 и М5";
 • Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № 42-ПР/2012 г. за инвестиционно предложение „Изместване на шест участъка от Лот 2 на АМ „Струма" „Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+000";
 • Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № 13-ПР/2013 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на големи съоръжения по трасето, включително в шест участъка от ситуационни промени за обект АМ „Струма" „Дупница - Благоевград" Лот 2 от км 322+000 до км 359.483.52".

При проверката не е констатирано неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от ОВОС, както и на проверените мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда. Дадено е предписание да се представят в РИОСВ - Благоевград План за действие при аварийни ситуации и План за управление на отпадъците, което е изпълнено в срок. На интернет страницата на РИОСВ е публикуван доклад от проверката.

Извършена е контролна проверка по спазване на режимите на защитена зона BG0002099 „Кочериново" и защитена зона BG0002099 „Бобошево" за опазване на дивите птици. При направения обход на земеделските земи в близост до река Рилска, в землището на гр. Рила, с. Стоб, с. Пороминово, с. Бараково и гр. Кочериново се наблюдават неокосени ливадни формации в границите на защитените зони. Не се констатира премахване на синори, единични и групи дървета при ползването на земеделските земи като такива. Не са констатирани нарушения на режими в границите на проверените защитени зони.

На са констатирани нарушения и се спазват условията в Решение №ПЕ-13-ОС/2011 г. при изпълнение на горскостопански дейности в обхвата на гори на Рилската света обител, при проверка в защитена зона BG0000496 „Рилски манастир" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици.

През месец юни е извършена планова проверка на Парк за реадаптация на танцуващи мечки на Фондация „Четири лапи - България", в м. „Андрианов чарк", община Белица. В момента в центъра се отглеждат 23 екземпляра от вида кафява мечка. Мечките се отглеждат в седем сектора, разположени в гориста част, в среда близка до естествената. За проблемни мечки има изградени малки центрове с отделни басейни и места за хранене. За всички екземпляри има издадени Регистрационни карти по реда на чл. 90 от ЗБР. При проверката се констатира, че условията за отглеждане и храната отговарят на биологичните изисквания на вида.

Проверка на Фонд за дивата флора и фауна – адаптационна волиера за лешояди, земл. на Ракитна, община Симитли показва че ято от 14 млади белоглави лешояди успешно са се адаптирали в условията на Кресненския пролом, като има оформена една гнездова двойка с втори опит за гнездене. Във волиерата към настоящия момент се отглеждат два екземпляра от вида Белоглав лешояд.

При проверки в ЗМ „Белаците" - обявена за опазване на група вековни смърчови дървета, ЗМ „Находище на сребриста поветица" – за опазване на растителен вид Сребриста поветица (Convolvulus holosericeus) и неговото местообитание, ЗМ „Карталец" – за опазване на растителен вид Подуточашково клинавче/Мехуресточашков клин (Astragalus physocalyx Fisch.) и Съчленен коринефорус (Corynephorus Divaricatus) и тяхното местообитание и ПЗ „Честна водопад" се установи, че в проверените защитени територии няма нарушение на природозащитния им статус, не са настъпили изменения, причинени от природни бедствия и/или човешка дейност. Находищата на растителните видове, предмет на опазване в ЗМ не са увредени или унищожени.

Предприети административно-наказателни мерки:
През месец юни 2014 г. са съставени 8 бр. АУАН:

 1. АУАН № 2-13/06.06.2014 г. на „Гомсил" ООД, гр. Благоевград – нарушен е чл. 156, ал. 1, във връзка с чл.120 - нарушението е за неизпълнено предписание;
 2. АУАН № 3-13/27.06.2014 г. на Живко Ангелов Георгиев от гр. Петрич – нарушен е чл.133, ал.3, т.3 за дейности с ОЧЦМ без регистрация;
 3. АУАН № 4-13/27.06.2014 г. на Асен Ангелов Георгиев от гр. Петрич - нарушен е чл.133, ал.3, т.3 за дейности с ОЧЦМ без регистрация;
 4. АУАН № 2-25/27.06.2014 г. на Стоян Симеонов Стоянов от гр. Петрич – нарушен е чл.133, ал.3, т.3 - за дейности с ОЧЦМ без регистрация;
 5. АУАН № 3-25/27.06.2014 г. на Димитър Йосифов Стоянов от гр. Петрич – нарушен е чл.133, ал.3, т.3 за дейности с ОЧЦМ без регистрация;
 6. АУАН № 4-25/27.06.2014 г. на Калин Валериов Методиев от гр. Петрич – нарушен е чл.133, ал.3, т.3 за дейности с ОЧЦМ без регистрация.
 7. АУАН № 7-06/23.06.2014 г. на „Илакати - Текстил" ООД, обект шивашки цех в гр. Петрич за нарушение на чл. 34и, ал. 7, чл. 17, ал. 2 от ЗЧАВ. Дружеството не представя досиета на системите за шест климатични инсталации, съдържащи над 3 kg хладилен агент- фреон R-410А, които се създават и поддържат от оператора, съгл. чл. 2 от Регламент (ЕО) №1516/2007.
 8. АУАН № 8-06/25.06.2014 г. на ЕТ „Мейл Комерс – Илиян Тодоров", гр. Кресна, за нарушение на чл. 18 от ЗЧАВ. Дружеството не провежда емисионен контрол - собствени периодични измервания (СПИ) на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от инсталация за производство на пелети.

През месец юни 2014 г. са издадени 5 бр. НП на обща стойност 127 000 лв., както следва:

 1. НП № 401277-17/17.06.2014 г. – „Ели Стрейдинг 2013" ЕООД, гр. Бургас, за извършен незаконен трансграничен превоз на опасни и неопасни отпадъци, е наложена имуществена санкция в общ размер на 60000 лева по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
 2. НП № 401278-8/17.06.2014 г. – ЕТ „Георги Станимиров - Валдес", гр. Перник, за извършен трансграничен превоз на отпадъци без транспорта да е придружен с копие от документ за нотификация, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева по ЗУО.
 3. НП № 2-12/11.06.2014 г. – Община Благоевград, за не представяне на обезпечение – месечни отчисления за м. септември и октомври на 2013 г., които са за покриване на бъдещи разходи за закриване и следексплоатационна грижа за площадката на депото, е наложена имуществена санкция в размер на 30000 лева по ЗУО.
 4. НП № 3-12/09.06.2014 г. – Община Рила, за не изпълнение на предписание, дадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева по ЗУО.
 5. НП № 4-12/11.06.2014 г. – Община Рила, за не представяне на обезпечение – месечни отчисления за м. октомври и ноември на 2013 г., за покриване на бъдещи разходи за закриване и следексплоатационна грижа за площадката на депото, е наложена имуществена санкция в размер на 30000 лева по ЗУО.

3. Постигнати положителни резултати в областта на опазване на околната среда, в резултат от осъществената дейност.

Във връзка с постъпили жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух с пушек и прах е извършена проверка на „Бори" ЕООД - гр. Благоевград, находяща се в кв. „Струмско", м. „Песока" /бивш стопански двор/. При проверката е установено, че на производствената площадка на дружеството са инсталирани съоръжения за извършване на следните дейности – производство на бетонови изделия (тротоарни плочки, циментови бордюри, коминни тела, циментови колове и др.) и производство на пелети от дървесни трици. За посочените дейности /обекти не се представят Удостоверения за въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ. По време на проверката не се извършва производствена дейност. На инсталацията за пелети се извършват довършителни монтажни дейности. Съставен е констативен протокол и е дадено предписание на дружеството да не се извършва производствена дейност до законово въвеждане в експлоатация на цитираните обекти/дейности.
Писмено са уведомени ДНСК - София, РДНСК - Югозападен район и Община Благоевград за предприемане на мерки по компетентност.