Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.август 2014 г.

 ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. август 2014 година

Брой проверени обекти

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

72

31

2

8

58000,00

1 бр.

1106 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки по жалби и сигнали;
 • проверки по сключени договори за финансиране от ПУДООС;
 • проверки за налагане на санкции по ЗООС;
 • проверки в защитени територии, зони и опазване на биологичното разнообразие.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.
През месец август 2014 г. са извършени общо 89 проверки на 72 бр. обекта, съставени са 2 АУАН и са издадени 8 бр. наказателни постановления (НП) на стойност 58000 лв.
През периода са извършени общо 31 извънредни проверки, в това число:

 • 5 бр. по договори сключени за финансиране от ПУДООС;
 • 3 бр. за налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС;
 • 2 бр. нови обекти, извън плана за контролна дейност през 2014 г.;
 • 1 бр. по писмо от МОСВ;
 • 1 бр. във връзка с реконструкция на ПСОВ;
 • 1 бр. във връзка с актуализация на договор.

Съгласно Заповед № РД-753/07.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите са извършени 5 бр. извънредни проверки за състоянието на площадките за реализиране на проекти финансирани от ПУДООС по кампания „Чиста околна среда" по договори от 2014 г.
Извършена е контролна проверка по спазване на режимите на защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди" и защитена зона BG0002078 „Славянка" за опазване на дивите птици. При направения обход на земеделските земи и земи в горски фонд, землища на с. Голешово, с. Петрово и с. Катунци не се констатира премахване на синори, единични и групи дървета при ползването на земеделските земи като такива. Не е констатирано залесяване в ливади, пасища и мери. Не са констатирани и нарушения на режими в границите на проверените защитени зони.
Във връзка с подаден сигнал за незаконна паша в резерват „Али ботуш" са извършени две проверки на място.
При обход на терен е установено пашуването на 56 броя крави на територията на ЗМ „Славянка", в местността „Ливаде", землището на с. Голешево, община Сандански. Пасището не попада в териториалния обхват на резерват „Али ботуш". Съгласно режима на защитената местност определена със Заповед № РД-427 от 18.06.2007 г. на министъра на околната среда и водите, пашата на домашни животни в земите от поземления фонд е разрешена.
От собственика на стадото е предоставена фактура № 1700004219/11.06.2014 г. на МЗХ ЮЗДП ТП ДГС Катунци с което се разрешава паша в горите и горските пасища на 56 бр. крави в землището на с. Голешево на площ от 72,6 ха попадаща в отдел 310/1,2,б, 321/г,е, 307/б, землището на с. Петрово – 67,1 ха отдел 283/а,б,в,г,д. На територията определена за паша не е установено замърсяване от битови и промишлени отпадъци.
На територията на резервата „Али ботуш" не е установено пашуване на животни /крави/, включително замърсяване от битови и промишлени отпадъци. Дадено е предписание на собственика на стадото да не пашува и да не замърсява на територията на резерват „Али Ботуш".
При останалите проверки в защитени територии не са констатирани нарушения на природозащитния им режим, не са настъпили изменения, причинени от природни бедствия и/или човешка дейност.

Предприети административно-наказателни мерки:
През месец август 2014 г. е съставен 1 бр. АУАН и е получен още един от ГПУ - Петрич:

 1. 1. АУАН № 9-06/12.08.2014 г. на „Лийв Табако А. Михайлидис" АД - гр. Сандански за нарушение на чл. 18 от ЗЧАВ. Дружеството не провежда емисионен контрол - собствени периодични измервания (СПИ) на концентрацията на вредни вещества в отпадъчните газове.
 2. 2. АУАН № 727344/28.11.2013 г. на „Ирида" ООД – гр. Благоевград от ГПУ – Петрич за нарушение на чл. 150, ал. 3, т. 1 от ЗУО.

През месец август 2014 г. са издадени 8 бр. наказателни постановления на обща стойност 58000 лв., както следва:
Отпадъци:

 1. НП № 727138-15/20.08.2014 г. – „Тели Ресайклинг БГ" ООД, гр. София, за извършен незаконен трансграничен превоз на опасни отпадъци, е наложена имуществена санкция в общ размер на 50 000 лева по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
 2. НП № 727139-16/20.08.2014 г. – „Бул транс" ООД, гр. Сливен, за извършен трансграничен превоз на отпадъци без транспорта да е придружен с копие от документ за нотификация, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева по ЗУО.

Въздух:

 1. НП № 1-06/22.08.2014 г. – „Захов - МД" ЕООД, гр. Банско, за не извършване на регистрация в срок до 21.12.2013 г. на експлоатирана от дружеството Инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).
 2. НП № 2-06/25.08.2014 г. – „Юро дийл" ЕООД, гр. Гоце Делчев, за не извършване на регистрация в срок до 21.12.2013 г. на експлоатирана от дружеството Инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по ЗЧАВ.
 3. НП № 3-06/22.08.2014 г. – „Би и Би-България" ООД, с. Абланица, общ. Хаджидимово, за не извършване на регистрация в срок до 21.12.2013 г. на експлоатирана от дружеството Инсталация за производство на обувки, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по ЗЧАВ.
 4. НП № 4-06/22.08.2014 г. – „Химтех - 2003" ООД, гр. Гоце Делчев, за не извършване на регистрация в срок до 21.12.2013 г. на експлоатирана от дружеството Инсталация за производство на каучукови изделия, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по ЗЧАВ.
 5. НП № 5-06/25.08.2014 г. – „Робифирпласт" ЕООД, гр. Благоевград, за не извършване на регистрация в срок до 21.12.2013 г. на експлоатирана от дружеството Инсталация за флексопечат, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по ЗЧАВ.
 6. НП № 6-06/25.08.2014 г. – „Джи Ти Ай Компютри" ЕООД, гр. София, за превишение на граничните стойности на дневното ниво на шум в околната среда от експлоатирана от дружеството – дробилка за ситно смилане на суровина (чукова мелница) към Цех за производство на пелети от дървесна суровина, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева по Закона за защита от шума в околната среда.

През месец август 2014 г. е издадено 1 бр. НП за налагане на санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.

 1. Наложена е текуща месечна санкция с НП № С-03-06/12.08.2014 г. на „Булгартрансгаз" ЕАД в размер на 881 лева/месец от 2 бр. изпускащи устройства от Компресорна станция „Петрич", находящи се в с. Рупите, общ. Петрич за превишаване на индивидуалните емисионни норми по показателя „въглероден оксид".

3. Постигнати положителни резултати в областта на опазване на околната среда, в резултат от осъществената дейност.

 • Във връзка с постъпила жалба от община Гоце Делчев за замърсяване на въздуха от дейността на автосервиз (камера за боядисване на автомобили) е извършена проверка на „Коленцов-09" ЕООД. При проверката е установено, че на обекта се извършват авторемонтни (автотекеджийски) услуги, боядисване на автомобили и части от автомобили. Работи и магазин за продажба на автобои.

Авторемонтната работилница и магазина за бои са въведени в експлоатация по реда на ЗУТ.
Камерата за нанасяне на покрития не е въведена в експлоатация по реда на ЗУТ. Съоръжена е с таванни и подови филтри за улавяне на емисиите на летливи органични съединения, преди изпускането им в атмосферния въздух.
Във връзка с констатациите е дадено предписание да не се извършва дейност по нанасяне на покрития до въвеждането на инсталацията в законова експлоатация.

 • Във връзка с подаден сигнал за излъчване на силен шум от цех за пелети в с. Крупник, община Симитли е извършена проверка на място.

Основната дейност на площадката в ПИ 038011 в м. "Беглика" по плана за с. Крупник е производство на пелети чрез дробене на дървесина и се извършва от "Пеллегуд" ООД - с. Крупник. На около 500 м западно от цеха се намират къщите, където живее и жалбоподателя.
При проверката е представено разрешение за строеж. Проведена е процедура по реда на чл.2 , ал. 2 от Наредбата за ОС. Не е представено удостоверение за въвеждане на инсталацията за производство на пелети в редовна експлоатация.
Дадено е предписание да не се извършва производствена дейност до законово въвеждане в експлоатация на инсталацията по реда на ЗУТ.

 • Във връзка с постъпила жалба от община Разлог за замърсяване на въздуха от дейността на инсталация за производство на пелети е извършена проверка на „Пирин пеллет" ЕООД - гр. Разлог. Дружеството спазва изискванията за периодичност на провеждане на собствени периодични измервания (СПИ), съгл. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. Последните СПИ показват спазване на нормите за допустими емисии по показатели „прах" и „органични вещества", регламентирани в чл. 62 от Наредба №1/2005 г.

През м. декември 2013 г. са извършени контролни измервания на инсталацията, при които не е установено нарушаване на нормите за допустими емисии. По време на проверката не е установено нарушение на технологичният процес. Поради големият капацитет на барабанната сушилня, процесът на сушене е съпроводен с отделяне на значително количество водни пари в атмосферния въздух.
При проверката е констатирано, че на площадката се съхраняват голямо количество прахообразни материали (дървесни отпадъци и трици), с което се създават условия за неорганизирани емисии в атмосферния въздух, за което на дружеството ще бъде наложен акт за установяване на административно нарушение.

 • Извършена е и проверка за изпълнение на предписания във връзка с жалба срещу фурна за производство на хляб и закуски, разположена в жилищна сграда, собственост на „Пасков Комерс" ЕООД - гр. Петрич. При проверката е констатирано, че не са изпълнени предписания от предходна проверка относно монтиране на пречиствателно съоръжение за очистка на димните газове от пещта преди изпускането им в атмосферния въздух, както и изпускащото устройство - комин да бъде изпълнено съгласно изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба №1/2005 г. Предприети са действия по налагане на акт за установяване на административно нарушение.
 • Във връзка със сигнал за замърсяване със строителни и битови отпадъци от принудително събаряне на вилна постройка в м. „Септемврийче", общ. Благоевград е извършена последваща проверка за изпълнение на дадените предписания. Установено е, че отпадъците са почистени и извозени на ДНО при с. Бучино, а теренът е възстановен в първоначалният си вид.
 • На 20.08.2015 г., след големият християнски празник „Богородица" е извършена проверка по пътя за Рилският манастир, района на светата обител и местата за обществено ползване. При проверката не е установено наличие на препълнени съдове за отпадъци, отпадъци около съдовете и замърсявания на местата за обществено ползване.