Съдържание

Посетители

В момента има 275  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.септември 2014 г.

 ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. септември 2014 година

Брой проверени обекти

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

101

83

11

2

4000,00

0 бр.

7590,81 лв., в това число 1090,81 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

- изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
- последващи проверки за изпълнение на дадени предписания;
- проверки по жалби и сигнали;
- проверки по разпореждане на МОСВ;
- проверки в защитени територии, зони и опазване на биологичното разнообразие.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

През месец септември 2014 г. са извършени общо 120 бр. проверки на 101 обекта, съставени са 11 бр. АУАН и са издадени 2 бр. наказателни постановления (НП) на стойност 4000 лв.
През периода са извършени общо 24 извънредни проверки, в това число:
- 1 бр. за налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС;
- 1 бр. нов обект, извън плана за контролна дейност през 2014 г.;
- 1 бр. по писмо от прокуратурата.
През месеца се извършиха съвместни проверки с експерти от МОСВ на организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки на територията на три общини от обхвата на РИОСВ - Благоевград. Бяха проверени сепариращите инсталации за отпадъци от опаковки, обслужващи системите за разделно събиране на отделните отпадъци от опаковки, както и населени места, с цел установяване на съответствието на разположените съдове на изискванията на чл. 24, ал. 1 от Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки. При проверките не са констатирани нарушения.
По постановление на РП – Петрич е извършена съвместна проверка с представители на РЗИ и РУП – Петрич на територията на общината за наличие на замърсени терени с отпадъци.
Установено е замърсяване със смесени битови отпадъци, строителни отпадъци и отпадъци от растителен произход в района на ромската махала на гр. Петрич и до с. Рупите в посока към компресорната станция на „Булгартрансгаз" ЕАД.
Направено е предписание на кмета на община Петрич за почистване на замърсените терени и депониране на отпадъците на РДНО – Петрич. За констатираното нарушение ще бъде съставен АУАН.
Извършени са планови проверки по спазване на режимите на защитена зона BG0002098 „Рупите" и защитена зона BG0002003 „Кресна" за опазване на дивите птици. При направения обход на земеделските земи и земи в горски фонд, попадащи в границите на защитените зони не е констатирано нарушение на режимите, определени със заповедите за обявяване.
При проверките на защитени територии не са констатирани нарушения на природозащитния им режим, не са настъпили изменения, причинени от природни бедствия и/или човешка дейност.
При извършените планови проверки относно предлагане за продажба на защитени видове растения и животни и на екземпляри от видове гръбначни животни съгласно приложения А и В от Регламент 338/97 подлежащи на регистрация не са констатирани нарушения.

Предприети административно-наказателни мерки:

През месец септември 2014 г. са съставени 11 бр. АУАН.

 1. АУАН № 2-10/01.09.2014 г., съставен на „Агромах" ЕООД с. Бело поле, за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 29, във връзка с чл. 174 от Закона за водите за неспазване на изискване за провеждане на собствен мониторинг на отпадъчни води.
 2. АУАН № 2-11/05.09.2014 г., съставен на „Екоинженеринг –РМ" ЕООД гр. София за нарушение на чл. 200, ал. 1, т. 29, във връзка с чл. 174 от Закона за водите за неспазване честота за провеждане на собствения мониторинг на отпадъчни води.
 3. АУАН № 5-25/12.09.2014 г. - „Серж 2013" ЕООД, гр. Петрич – нарушен е чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО – извършва дейности с отпадъци без наличие на разрешение.
 4. АУАН №10-06/15.09.2014 г. на „Пасков Комерс" ЕООД, гр. Петрич за нарушение на чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда. Дружеството не е изпълнило предписания дадени при предходна проверка - не е монтирано пречиствателно съоръжение за очистване на димните газове от пещта преди изпускането им в атмосферния въздух и коминът не е издигнат в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба №1/2005 г.
 5. АУАН № 2-17/15.09.2014 г. – Никола Апостолов от гр. Белица - нарушен е чл. 22, ал. 1 от ЗЗЖ – не е регистрирал диво животно (сърна) в определения за това срок.
 6. АУАН № 5-13/30.09.2014 г. - Емил Манчев Михайлов от гр. Петрич – нарушен е чл. 133, ал. 3, т. 3 от ЗУО - извършва дейности с ОЧЦМ без наличие на разрешение за дейности с отпадъци.
 7. АУАН № 7-13/30.09.2014 г. - Илия Йосифов Стоянов от гр. Петрич – нарушен е чл. 133, ал. 3, т. 3 от ЗУО - извършва дейности с ОЧЦМ без наличие на разрешение за дейности с отпадъци.
 8. АУАН № 8-13/30.09.2014 г. - Андрей Йосифов Стоянов от гр. Петрич – нарушен е чл. 133, ал. 3, т. 3 от ЗУО - извършва дейности с ОЧЦМ без наличие на разрешение за дейности с отпадъци.
 9. АУАН № 9-13/30.09.2014 г. - Андрей Йосифов Стоянов от гр. Петрич – нарушен е чл. 133, ал. 3, т. 3 от ЗУО - извършва дейности с ОЧЦМ без наличие на разрешение за дейности с отпадъци.
 10. АУАН № 10-13/30.09.2014 г. - Асен Славчев Георгиев от гр. Петрич - нарушен е чл. 133, ал. 3, т. 3 от ЗУО - извършва дейности с ОЧЦМ без наличие на разрешение за дейности с отпадъци.
 11. АУАН № 11-13/30.09.2014 г. - Асен Славчев Георгиев от гр. Петрич - нарушен е чл. 133, ал. 3, т. 3 от ЗУО - извършва дейности с ОЧЦМ без наличие на разрешение за дейности с отпадъци.

През месец септември 2014 г. са издадени 2 бр. наказателни постановления на обща стойност 4000 лв.
Води:

 1. НП № 1-10/11.09.2014 г. – „Пирин Ораново" ЕООД, гр. Перник за не притежаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и неизпълнение на предписание дадено по реда на Закона за водите, е наложена на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 и т. 31 от Закон за водите имуществена санкция в общ размер на 3000 лева.
 2. НП № 1-11/30.09.2014 г. – Радка Николова Бележкова, с. Годлево, общ. Разлог, в качеството й на управляващ ЕТ „Векир – Радка Бележкова" за нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешително за заустване на отпадъчни води в р. Радоновец е наложено на основание чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите административно наказание „глоба" в размер на 1000 лв.

През месец септември 2014 г. са издадени 2 бр. заповеди за отмяна и намаляване на текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.

 1. Заповед № С-4-10-1/03.09.2014 г. за отмяна на текуща месечна санкция на „Рок-2005" ООД - гр. Сандански, наложена с НП № С-4-10/09.05.2014 г.
 2. Заповед № С-5-10-1/03.09.2014 г. за намаляване на текуща месечна санкция на „Експрес – мод" ЕООД - гр. Петрич, наложена с НП № С-5-10/12.05.2014 г.

3. Постигнати положителни резултати в областта на опазване на околната среда, в резултат от осъществената дейност.

По постъпила жалба за замърсяване на земеделски имоти от изкопни земни маси при строителството на АМ „Струма" ЛОТ 4, в землищата на с. Ново Кономлади и с. Марикостиново, община Петрич е извършена повторна проверка в присъствието на представители на община Петрич и строителя /"Актор" АСД – КЧТ/. Жалбоподателите са поканени за участие в проверката, но са отказали присъствие. Депонирането на земните маси в земеделските земи е извършено на база подписан протокол с част от наследниците на собствениците на имоти.
При проверката е установено, че във връзка с направено предписание продължава дейността по изземване на натрупаните земни маси и възстановяване на терена. До момента са изнесени около 80% от натрупаните в имотите земни маси.
Във връзка с постъпил сигнал на „зеления телефон" на РИОСВ – Благоевград за замърсяване на въздуха в района на „Мебелфаб" АД – Благоевград е извършена незабавна проверка на място. При направеният обход около обекта, в складовата база на ОКС е констатирано отлагане на фин прах от трици.
При проверка на фабриката за производство на мебели е установено, че отлагането на трици е в следствие на повреда на един от циклоните /от общо шест броя/, отвеждащи отпадъчните трици от първичната и вторична обработка на дървесината. В момента на проверката се е извършвало почистване на циклоните от натрупаните трици, поради което се създават условия за неорганизирани емисии в атмосферния въздух.
Дадено е предписание за отстраняване на повредата в аспирационната система в срок до 02.10.2014 г., за което писмено да бъде уведомена РИОСВ – Благоевград.