Съдържание

Посетители

В момента има 235  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.октомври 2014 г.

 ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. октомври 2014 година

Брой проверени обекти

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

94

90

13

6

7600,00

1 бр.

3172,58 лв., в това число 1172,58 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • последващи проверки за изпълнение на дадени предписания;
 • проверки за налагане на санкции по Закона за водите;
 • проверки по разпореждане на МОСВ;
 • проверки по писма на МВР;
 • проверки в защитени територии, зони и опазване на биологичното разнообразие.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

През месец Октомври 2014 г. са извършени общо 114 бр. проверки на 94 обекта, съставени са 13 бр. АУАН и са издадени 6 бр. наказателни постановления (НП) на обща стойност 7600 лв.
През периода са извършени общо 33 извънредни проверки, в това число:

 • 6 бр. за налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС;
 • 9 бр. нови обекти, извън плана за контролна дейност през 2014 г.;
 • 2 бр. по писмо от МВР;
 • 1 бр. по заявление за разрешително по ЗУО.

За отчитане на извършените работи от Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на „Пирел" АД - гр. Гоце Делчев е извършена проверка на „Калида" ООД, при която е констатирано, че извършените СМР отговарят на изискванията, постигат норми за качество на околната среда, съответстват на работните проекти и са изпълнени по график.
През месеца, на територията на ГПУ – Петрич се извършиха две съвместни проверки на РИОСВ – Благоевград с експерти от МОСВ на задържани товарни автомобили за незаконен превоз на отпадъци през ГКПП – Кулата. При проверките са изяснени обстоятелства и факти, свързани с образувани преписки на Районна прокуратура – гр. Петрич.
През отчетния период са извършени две проверки с измервания на шум в околна среда - една проверка с контролни измервания на шум, съгласно с утвърденият годишен план на РИОСВ - Благоевград („Грос Мебел" ЕООД - гр. Банско) и една проверка с контролни измервания на шум във връзка с постъпила жалба („Пеллегуд" ООД - с. Крупник - инсталация за производство на пелети).
При извършените планови проверки по издадени позволителни за събиране на лечебни растения от Държавни горски стопанства не са констатирани нарушения на Закона за лечебните растения и Заповед №РД-83/2014 г. на министъра на околната среда и водите.

Предприети административно-наказателни мерки:

През месец Октомври 2014 г. са съставени 12 бр. АУАН от РИОСВ – Благоевград и един е получен от ГПУ - Петрич.
1. АУАН № 6-25/14.10.2014 г. – Мартин Йосифов Стоянов, гр. Петрич – нарушен е чл. 133, ал. 3, т. 3 от ЗУО - извършва дейности с ОЧЦМ без регистрация в Търговския закон и без наличие на разрешение за дейности с отпадъци.
2. АУАН № 12-13/17.10.2014 г. – „ЕМ ДИ – 09" ЕООД, гр. Якоруда – нарушен е чл. 145, ал. 1, т. 1 от ЗУО - извършва дейности с ОЧЦМ без наличие на разрешение за дейности с отпадъци.
3. АУАН № 13-13/17.10.2014 г. - „ЕМ ДИ – 09" ЕООД, гр. Якоруда – нарушен е чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО – не се води отчетност.
4. АУАН №11-06/17.10.2014 г. на „Пирин пеллет" ЕООД - гр. Разлог за нарушение на чл.35, ал. 1 от ЗЧАВ относно неорганизирано и разсредоточено изпускане на емисии на прахообразни вещества в атмосферния въздух.
5. АУАН № 02-03/27.10.2014 г. – Людмил Аспарухов Терзиев, гр. Хаджидимово – кмет на община Хаджидимово – нарушен е чл. 151, ал. 2, т. 6 от ЗУО – непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.
6. АУАН № 4-03/28.10.2014 г. – Минка Себриева Капитанова, кмет на община Хаджидимово – нарушен е чл. 151, ал. 2, т. 6 от ЗУО – непредприемане на мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.
7. АУАН № 3-03/28.10.2014 г. – „Билдинг Компани" ЕООД, с. Дебрен – нарушен е чл. 166, т. 3 от ЗООС – неизпълнение на предписание.
8. АУАН № 7-25/31.10.2014 г. – „Ивколект" ООД, гр. Сандански – нарушен е чл. 44, ал. 1 от ЗУО – не се води отчетност, не притежава заверени отчетни книги.
9. АУАН № 1-14/31.10.2014 г. – „ЕКО СПЛИТ" ЕООД, гр. Пловдив – нарушен е чл. 44, ал. 1 от ЗУО - не се води отчетност, не притежава заверени отчетни книги.
10. АУАН № 2-14/31.10.2014 г. – Община Хаджидимово, чрез общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустрояване" – нарушен е чл. 44, ал. 1 от ЗУО - не се води отчетност, не притежава заверени отчетни книги.
11. АУАН № 3-14/31.10.2014 г. – „МОДЕЛО" ЕООД – с. Копривлен, нарушен е чл. 44, ал. 1 от ЗУО - не се води отчетност, не притежава заверени отчетни книги.
12. АУАН № 01-02/31.10.2014 г. съставен на Община Гоце Делчев – нарушен е чл. 125, ал. 1, т. 2 от ЗООС – неизпълнено условие в КР.
13. Акт на ГПУ – Петрич № 401281/11.08.2014 г. за незаконен превоз на отпадъци през ГКПП – Кулата.

През месец октомври 2014 г. са издадени 6 бр. наказателни постановления на обща стойност 7600 лв.
Отпадъци:
1. НП № 1-25/13.10.2014 г. – „БУЛ ЕКО 87" ЕООД, гр. Гоце Делчев, за не водене на отчетност на отпадъците, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
2. НП № 3-13/13.10.2014 г. – Живко Ангелов Георгиев, гр. Петрич, за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без необходимото разрешение за това, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1400 лв. по ЗУО.
3. НП № 4-13/13.10.2014 г. – Асен Ангелов Георгиев, гр. Петрич, за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без необходимото разрешение за това, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1400 лв. по ЗУО.
Въздух:
1. НП № 8-06/21.10.2014 г. – ЕТ „Меил Комерс – Илиян Тодоров", гр. София, за непровеждане на емисионен контрол - собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от изпускащо устройство към инсталация за производство на пелети, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева по ЗЧАВ.
2. НП № 9-06/22.10.2014 г. – „ЛИЙВ ТАБАКО А. МИХАЙЛИДИС" АД, гр. Сандански, за непровеждане на емисионен контрол - собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котел и аспирация за улавяне на карантия от тютюн, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева по ЗЧАВ.
3. НП № 7-06/29.10.2014 г. – „ИЛАКАТИ-ТЕКСТИЛ" ООД, гр. Петрич, за не представяне на досиета на 6 бр. стационарни климатични инсталации, съдържащи 4,4 kg хладилен агент – фреон R-410А, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева по ЗЧАВ.

През месец Октомври 2014 г. са издадени 4 бр. заповеди за отмяна и намаляване на текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.

 • Заповед № С-5-10-2/16.10.2014 г. за отмяна на текуща месечна санкция на „Експрес мод" ЕООД гр. Петрич;
 • Заповед № С-1-11-1/16.10.2014 г., за отмяна на текуща месечна санкция на Радка Николова Бележкова в качеството на представляващ и управляващ ЕТ "Векир – Радка Бележкова" с. Годлево, общ. Разлог, наложена с НП № С-1-11/05.09.2014 г.;
 • Заповед № С-8-11-4/21.10.2014 г. за намаляване на санкция на „Агромах" ЕООД - с. Бело поле, общ. Благоевград;
 • Заповед № С-3-10-1/21.10.2014 г. за намаляване на санкция на „Агромах" ЕООД - с. Бело поле, общ. Благоевград.

* НП № С-1-11/05.09.2014 г. - наложена текуща месечна санкция на ЕТ "Векир – Радка Бележкова" - с. Годлево, общ. Разлог за заустване на отпадъчни води в нарушение на ИЕО. /неотчетена през м. Септември/

3. Постигнати положителни резултати в областта на опазване на околната среда, в резултат от осъществената дейност.

По искане на директора на ОДМВР – Благоевград, през месец октомври, експерти от РИОСВ – Благоевград взеха участие в съвместни проверки при проведена специализирана полицейска операция по линия „противодействие на престъпленията свързани с кражба на вещи и части от МПС" на територията на общини Благоевград и Петрич. При извършените проверки на „Вип партнърс" ООД – Благоевград и ЕТ „Хрис – Буж – Христо Бужев" – гр. Петрич са констатирани нарушения на ЗУО, за които ще бъдат съставени АУАН.