Съдържание

Посетители

В момента има 455  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.ноември 2014 г.

 ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. ноември 2014 година

Брой проверени обекти

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

81

49

8

4

34200,00

2 бр.

3110 лв., в това число 1610 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:
- изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
- последващи проверки за изпълнение на дадени предписания;
- проверки по сключени договори за финансиране от ПУДООС;
- проверки по постъпили жалби и сигнали;
- проверки в защитени територии, зони и опазване на биологичното разнообразие.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.
През месец Ноември 2014 г. са извършени общо 99 бр. проверки на 81 обекта, съставени са 8 бр. АУАН и са издадени 4 бр. наказателни постановления (НП) на обща стойност 34200 лв.
През периода са извършени общо 33 извънредни проверки, в това число:
- 9 бр. проверки за сключени договори за финансиране от ПУДООС;
- 1 бр. за налагане на санкция по чл. 69 от ЗООС;
- 1 бр. по писмо от БД - ЗБР;
Извършени са 13 бр. последващи проверки за изпълнение на дадени преди това предписания, както и 7 бр. проверки по жалби и сигнали.
На територията на ГПУ – Петрич е извършена съвместна проверка с експерти от МОСВ на товар с отпадъци, задържан на ГКПП – Кулата, във връзка с последващо разпореждане на компетентният административен орган.
За изпълнение на годишният график за мониторинг на емисии в атмосферният въздух са извършени измервания на „Струматекс" АД – гр. Благоевград и „Далкия България" ЕАД – гр. Банско.
При извършените планови проверки по издадени позволителни за събиране на лечебни растения от Държавни горски стопанства не са констатирани нарушения на Закона за лечебните растения и Заповед №РД-83/2014 г. на министъра на околната среда и водите.

Предприети административно-наказателни мерки:
През месец Ноември 2014 г. са съставени 5 бр. АУАН от РИОСВ – Благоевград и един е получен от ГПУ - Петрич.
1. АУАН № 1-05/11.11.2014 г. на „Агромах" ЕООД – с. Бело Поле, община Благоевград за неизпълнение на условие от решение по ОВОС – чл. 166 т. 2 от ЗООС.
2. АУАН № 3-10/14.11.2014 г. на „Винарска изба-Вила Мелник" с. Левуново, общ. Сандански, за нарушаване на ИЕО - чл. 200 ал. 1 т. 6 от Закона за водите.
3. АУАН № 4-14/21.11.2014 г. – Вельо Атанасов Илиев, кмет на гр. Петрич – нарушен е чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО – не е предотвратено нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и създаването на незаконно сметище.
4. АУАН № 5-03/24.11.2014 г. – „Бумар" АД, гр. Сандански – нарушен е чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 155, ал. 2 от ЗООС – неизпълнение на дадено предписание.
5. АУАН № 4-10/24.11.2014 г. на „Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев" ООД с. Покровник, общ. Благоевград за неизвършване на собствен мониторинг през първо полугодие на 2014 г. - чл. 200 ал. 1 т. 29 от Закона за водите.
6. Акт на ГПУ – Петрич № 401283/02.10.2014 г. на „Джам Кючук" ООД – гр. Пловдив за незаконен превоз на отпадъци през ГКПП – Кулата.
7. *АУАН № 1-17/07.07.2014 г. на Сашо Милчев от с. Покровник, общ. Благоевград за излагане на публично място на препарирани защитени животински видове. /неотчетен до момента/
8. *Акт съставен от ГПУ – Петрич № 727142/04.12.2013 г. на „К Авто 2013" ЕООД – гр. Враца за незаконен превоз на отпадъци през ГКПП – Кулата. /неотчетен до момента/

През месец Ноември 2014 г. са издадени 4 бр. наказателни постановления на обща стойност 34200 лв.
1. НП № 05-25/10.11.2014 г. – „СЕРЖ 2013" ЕООД, гр. Петрич, за извършване на дейност с ОЧЦМ без да притежава разрешение по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), е наложена имуществена санкция в размер на 30000 лева по ЗУО.
2. НП № 4-25/25.11.2014 г. – Калин Валериев Методиев, гр. Петрич, за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без необходимото разрешение за това, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1400 лв. по ЗУО.
3. НП № 3-25/25.11.2014 г. – Димитър Йосифов Стоянов, гр. Петрич, за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без необходимото разрешение за това, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1400 лв. по ЗУО.
4. НП № 2-25/25.11.2014 г. – Стоян Симеонов Стоянов, гр. Петрич, за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без необходимото разрешение за това, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1400 лв. по ЗУО.

През месец Ноември 2014 г. са издадени 2 бр. НП за налагане на санкции по реда на чл. 69 от ЗООС и е издадена една Заповед за отмяна на текуща месечна санкция.
- НП № С-8-10/04.11.2014 г. за налагане на текуща месечна санкция на „Тексан Медикал" ЕООД - гр. Сандански в размер на 86 лв. за нарушаване на ИЕО по показатели БПК5 и ХПК.
- НП № С-9-10/04.11.2014 г. за налагане на текуща месечна санкция на Община Сандански за обект ПСОВ - Вълково в размер на 286 лв. за нарушаване на ИЕО по показатели ХПК и мазнини.
- Заповед № С-3-11-1/26.11.2014 г. за отмяна на текуща месечна санкция на „Пирин мрамор" АД, гр. Сандански.

3. Постигнати положителни резултати в областта на опазване на околната среда, в резултат от осъществената дейност.
Във връзка с постъпилият сигнал за изгаряне на отпадъци в двора на фирма „Термосистема" - с Катунци, община Сандански е извършена проверка на място като са констатирани следните факти и обстоятелства:
1. Площадката се експлоатира от „Еуроенерджи" ЕООД - обект за производство на котли и колектори.
2. От производствената дейност се образуват отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки, опаковки, замърсени с опасни вещества, изрезки от черни метали, абсорбенти и кърпи за изтриване на ръце, флуоресцентни тръби, съдържащи живак и смесени битови отпадъци. Отпадъците се съхраняват съвместно без да се отделят по вид, състав и произход. Към момента на проверката не е констатирано изгаряне на отпадъци, но в зоната за съхранение в дворното пространство има следи от такова.
3. За образуваните от дейността на обекта отпадъци не е извършена класификация, не се води отчетност на отпадъците и няма сключени договори за предаване на отпадъците, образувани от производствената дейност. От месец септември 2011 г. до месец октомври 2014 г. дължимата продуктова такса не е начисляваната и заплащана.
За констатираните нарушения е открита процедура за съставяне на АУАН.
На дружеството са дадени 4 броя предписания. В случай, че бъде констатирано неизпълнение на същите в поставените срокове ще бъдат предприети административно-наказателни действия.
По постъпил сигнал за нерегламентирани замърсявания на територията на община Хаджидимово е извършена съвместна проверка с представители на ОбА Хаджидимово. Констатирани са замърсявания с отпадъци от различен произход, като са замърсени общински терени и терен от държавния горски фонд. Дадено е предписание на кмета на общината за почистване на замърсените терени. Изпратено е и уведомително писмо до ТП "ДГС".