Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.декември 2014 г.

 ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. декември 2014 година

Брой проверени обекти

 

Брой дадени предписания

 

 

Брой съставени актове

 

Брой издадени наказателни постановления

 

Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от  РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв.

 (Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от  текущи санкции наложени в предходни периоди 

Брой издадени заповеди за спиране на дейности 

 

 

 

 

бр.

лв.

 

 

 

74

20

7

2

2100,00

2 бр.

3070 лв., в това число 1070 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС

0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:
- изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
- последващи проверки за изпълнение на дадени предписания;
- проверки по сключени договори за финансиране от ПУДООС;
- проверки в защитени територии.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.
През месец Декември 2014 г. са извършени общо 99 бр. проверки на 74 обекта, съставени са 7 бр. АУАН и са издадени 2 бр. наказателни постановления (НП) на обща стойност 2100 лв.
През периода са извършени общо 33 извънредни проверки, в това число:
- 13 бр. проверки по сключени договори за финансиране от ПУДООС;
- 5 бр. за налагане и актуализация на санкция по чл. 69 от ЗООС;
- 1 бр. нов обект;
- 1 бр. РУП – Петрич.
Извършени са 10 бр. последващи проверки за изпълнение на дадени преди това предписания, както и 3 бр. проверки по жалби и сигнали.
При извършените проверки на защитени територии се установи, че в проверените защитени територии няма нарушение на природозащитния им режим, не са настъпили изменения, причинени от природни бедствия и/или човешка дейност.

Предприети административно-наказателни мерки:
През месец Декември 2014 г. са съставени 7 бр. АУАН.
1. АУАН № 14-13/11.12.2014 г. – „Ома Орцехим" ООД, гр. Якоруда – нарушен е чл. 156, ал. 1, във връзка с чл. 113, ал. 3 от ЗУО – не е изпълнено предписание.
2. АУАН № 15-13/11.12.2014 г. – „Еко хитинг 2012" ООД, гр. Гоце Делчев – нарушен е чл. 156, ал. 1, във връзка с чл. 113, ал. 3 от ЗУО – не е изпълнено предписание.
3. АУАН № 5-14/15.12.2014 г. – ЕТ „Хрис – Буш – Христо Бужев", гр. Петрич – нарушен е чл. 136, ал. 2 т. 3 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО – извършва дейности с ИУМПС без разрешение.
4. АУАН № 8-25/15.12.2014 г. – „Грос мебел" ЕООД, гр. Банско – нарушен е чл. 3, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците – не е извършена класификация на отпадъците, образувани от дейността на обекта.
5. АУАН № 9-25/15.12.2014 г. – „Еуренерджи" ООД, с. Катунци, община Сандански – нарушен е чл. 3, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците – не е извършена класификация на отпадъците, образувани от дейността на обекта.
6. АУАН № 10-25/22.12.2014 г. – „Нелко България" ЕООД, гр. Гоце Делчев – нарушен е чл. 3, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците – не е извършена класификация на отпадъците, образувани от дейността на обекта.
7. АУАН №12-06/22.12.2014 г. - „Нелко България" ЕООД, гр. Гоце Делчев за нарушение на чл. 34и, ал.6, чл.17, ал.1 от ЗЧАВ. Дружеството не поддържа/води и не представя документацията съгласно чл. 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) №1005/2009.

През месец Декември 2014 г. са издадени 2 бр. наказателни постановления на обща стойност 2100 лв.
1. НП № 8-11/28.02.2014 г. – „Агромах" ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград, за неизвършен собствен мониторинг през второ тримесечие на 2014 г. на заустваните отпадъчни води е наложена имуществена санкция по Закона за водите в размер на 2000 лева.
2. НП № 1-17/01.12.2014 г. – Сашо Миланов Милчев, с. Покровник, за притежаване и излагане на публично място на препарирани животински видове (Горска ушата сова и Обикновен мишелов), по реда на ЗБР, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 100 лева.

През месец Декември 2014 г. са издадени 2 бр. НП за налагане на санкции по реда на чл. 69 от ЗООС и са издадени две заповеди за отмяна и една за намаляване на текущи месечни санкции.
1. НП № С-10-10/18.12.2014 г. за налагане на текуща месечна санкция на „Дамяница" АД с. Дамяница в размер на 612 лв./месечно за нарушаване на ИЕО по показатели НРВ, ХПК и екстрахируеми вещества.
2. НП № С-11-10/18.12.2014 г. за налагане на текуща месечна санкция на „Винарска изба – Вила Мелник" ООД с. Левуново, общ. Сандански, в размер на 457 лв./месечно за нарушаване на ИЕО по показатели НВР и ХПК.

3. Заповед № С-2-10-1/18.12.2014 г. за отмяна на текуща месечна санкция на „Дамяница" АД с. Дамяница, поради налагане на нова текуща месечна санкция за установено увеличаване на замърсяването на отпадъчните води по показателите НРВ, ХПК и екстрахируеми вещества.
4. Заповед № С-6-10-1/19.12.2014 г. за намаляване на текуща месечна санкция на „Стоун 2002" ООД гр. Сандански, в размер на 66 лв. /месечно, за намаляване на замърсяването на отпадъчните води, зауствани в река Речичка от обект „Бетонов център към ТМСИ с. Вълково", общ. Сандански.
5. Заповед № С-1-10-1/22.12.2014 г. за отмяна на текуща месечна санкция на „Бест пластик" ООД с. Капатово, общ. Петрич, за прекратяване на замърсяването на отпадъчните води, заустване в река Мелнишка.

3. Постигнати положителни резултати в областта на опазване на околната среда, в резултат от осъществената дейност.
Във връзка с поддържане чистотата на републиканската пътна мрежа, през месеца са извършени проверки на участъци от първокласен път I-1 /Благоевград – Кулата/ и второкласен път II-19 /Симитли – Банско/. Дадени са предписания за почистване на замърсените места. След изтичане на поставените срокове ще бъде извършена проверка за изпълнение на предписанията.
По постъпил сигнал за изпускане на черен пушек от пункт за вторични суровини при бензиностанция „Еко" в гр. Благоевград е извършена незабавна проверка на посоченото място. Проверена е площадка за дейности с отпадъци на "Ровотел стийл" ООД. Констатирано е, че в печка за отопление с твърдо гориво, освен дърва се изгарят и талашитени изрезки, съдържащи слепващи материали. Изрезките се съхраняват в метален контейнер и са в количество около 1 куб. м. Дадено е предписание да не се изгарят отпадъци в печката за твърдо гориво.