Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.януари - м.февруари 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.януари - м. февруари 2015 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
45 72 8 1 0 7 9800 0 0 7160,99 лв. от които   5060,99 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС 0

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
64 81 2 0 0 3 62500 2 16712 2113 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС 0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ;
 • проверки на площадки за дейности с ИУМПС съвместно с органите на МВР;
 • проверки по постъпили жалби и сигнали.

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

За периода януари-февруари 2015 г. са извършени общо 153 бр. проверки на 109 бр. обекта, съставени са 10 бр. АУАН и са издадени 10 бр. НП в размер на 72300 лв., в т.ч.:

 • януари 2015 г. са извършени 72 бр. проверки на 45 бр. обекта, съставени са 8 бр. АУАН и са издадени 7 бр. НП в размер на 9800 лв.
 • февруари 2015 г. са извършени 81 бр. проверки на 64 бр. обекта, съставени са 2 бр. АУАН и са издадени 3 бр. НП в размер на 62500 лв.

За периода са извършени общо 34 бр. извънредни проверки, в това число:
- 2 бр. за изпълнение на предписания;
- 14 бр. по жалби и сигнали;
- 13 бр. по заповед на директора на ОДМВР - гр. Благоевград във връзка с контрол на площадки за дейности с отпадъци;
- 3 бр. във връзка с промяна, или налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС;
- 1 бр. нов обект, извън плана за контролна дейност през 2015 г.;
- 1 бр. по искане на МВР (ГПУ - Петрич) във връзка със задържан товар с отпадъци.

През месец януари и февруари 2015 г. са извършени 13 бр. извънредни проверки по заповед на директора на ОДМВР – Благоевград за провеждане на специализирана полицейска операция с цел противодействие и разкриване на престъпления, свързани с противозаконни отнемания на МПС, лизингови и застрахователни измами, незаконни сделки с МПС и части от тях и други. На територията на общините Благоевград, Симитли, Сандански, Петрич, Гърмен и Хаджидимово са проверени лица и фирми, третиращи ИУМПС, съвместно със служители на РУП, НАП, Инспекция по труда и РДПБЗН.

През м. януари и февруари 2015 г. са извършени общо 14 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • Проверка по постъпил сигнал на зеления телефон относно пушек от съседна сграда, който обгазява 3 и 4 етаж на „МОЛ- Банско". При проверката е констатирано, че до „МОЛ Банско" е изградена и въведена в експлоатация жилищна сграда, в която се експлоатира котле на твърдо гориво с топлинна мощност 49 кВт, което не подлежи на контрол. Сигналът е препратен по компетентност на община Банско;
 • Във връзка с препратена жалба от община Благоевград е извършена съвместна проверка на „Мебелфаб" АД, гр. Благоевград - фабрика за производство на столове и мебели от дървесина. Сигналът е за замърсяване с дървесни частици (трици) в района на общежитията на АУБ. При проверката е установено, че поради настъпила авария на пелетизиращата инсталация, оползотворяваща отпадъчните трици, е настъпило препълване на бункера за съхранение на трици. Преустановена е производствена дейност след установяване на аварията. Вследствие на силният вятър е настъпило разпиляване на трици извън границите на обекта. Дружеството възнамерява да направи подмяна на част от аспирационната система (бункери и циклони). По време на проверката е установено, че аварията е отстранена и се работи в нормален производствен цикъл. Дадено е предписание да се представи програма с конкретни срокове и мерки, относно подмяна на крайните точки от аспирационната система (бункери и циклони).
 • Във връзка с постъпил сигнал на ел. поща на РИОСВ - Благоевград срещу наематели на бивш „Пирин сервиз" за замърсяване на атмосферния въздух с дим и сажди, е извършена проверка. При проверката е установено, че наемателите на отделните помещения се отопляват с печки на твърдо гориво, които не са промишлени източници. Сигналът ще бъде препратен по компетентност на община Благоевград и на РСПБЗН.
 • По постъпил сигнал срещу дейността на незаконно работещи автоморги в гр. Гоце Делчев са извършени 4 бр. проверки на площадки за дейности с ИУМПС. Установено е, че същите не притежават необходимото разрешение, издадено по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Съставените констативни протоколи и предоставените при проверките документи са изпратени в Районна прокуратура – гр. Гоце Делчев за образуване на досъдебно производство.
 • По жалби, постъпвали в РИОСВ – Благоевград относно изхвърляне на битови отпадъци и отпадъчни води в частен имот в с. Виногради, общ. Сандански, от РИОСВ – Благоевград са извършвани проверки на място по всички постъпили жалби, последната от които на 09.01.2015 г. Установено е, че населеното място е без изградена канализационна мрежа и няма изградени улични съоръжения за улавяне на повърхностните води. Същите се оттичат свободно по терена, който в участъка на имота на жалбоподателя е с голям наклон. Кметът на община Сандански чрез договор е възложил организирането на сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците, включително и на с. Виногради на „Стройкомтранс" ЕООД, гр. Сандански. За населеното място са доставени 5 броя контейнера тип „Бобър" с обем 1,1 куб.м., които по график се обслужват от специализираната фирма. При проверката не е констатирано препълване на съдовете, както и разпиляване около тях, което да е предпоставка за замърсяване. В близост до проверявания обект също е разположен контейнер. При обхода на Чипова махала и съседни територии не е установено замърсяване с отпадъци. От РИОСВ – Благоевград е изпратено писмо по компетентност до Кмета на община Сандански за предприемане на действия относно изграждане на улични канализационни съоръжения за приемане на повърхностните и отпадъчни води на населеното място. За предприетите действия от страна на общината ще бъде извършена проверка.

Предприети административнонаказателни мерки:

През месец януари и февруари 2015 г. са съставени 10 бр. АУАН:

 1. АУАН №1-25/28.01.2015 г. – „Булекопак" АД, гр. Гоце Делчев – нарушен е чл. 15, ал. 1, във връзка с чл. 13, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 4, буква „а" от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки – на площадката не е налично съоръжение за сепариране на отпадъци от опаковки.
 2. АУАН №1-13/27.01.2015 г. – Мустафа Мехмедалиев Пашов, с. Абланица – нарушен е чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 67 и чл. 133, ал. 4, т. 1 от ЗУО – извършва дейност с отпадъци без издадено разрешение.
 3. АУАН №02-24/21.01.2015 г. – Бойко Стефанов Мемишев, гр. Сандански – нарушен е чл. 133, ал. 4, т. 1 от ЗУО във връзка с чл. 29, ал. 2 от същия закон – нерегламентирано изгаря кабели с изолация.
 4. АУАН №1-24/13.01.2015 г. – „Ровотел Стийл" ООД, гр. Петрич – нарушен е чл. 136, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 1 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори – извършва дейност с отпадъци без издадено разрешение.
 5. АУАН №1-14/30.01.2015 г. – „Н и К Фешън и ко" ЕООД, гр. Благоевград – нарушен е чл. 156, ал. 1 във връзка с чл. 20 от ЗУО във – неизпълнено предписание.
 6. АУАН №2-14/23.02.2015 г. –Димитрина Калъмбова, гр. Благоевград – нарушен е чл. 149, ал.3 от ЗООС - неоказване на съдействие.
 7. АУАН №2-25/18.02.2015 г. – „ЕТ „Александър Тодоров – Чапа", гр. Симитли – нарушен е чл. 3 от ЗУО – не е извършена класификация на отпадъците.
 8. АУАН №1-11/09.01.2015 г. на "Евро мийт енд милк" ООД гр. Благоевград, обект „Месопреработвателно и млекопреработвателно предприятие" гр. Кочериново за нарушение на чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ (ползване на воден обект без необходимото за това основание – не притежава разрешително за заустване на отпадъчни води).
 9. АУАН №2-11/23.01.2015 г. на „Юлен" АД гр. Банско, обект „Канализационна система с ПСОВ - м. Платото" за нарушение на чл. 200, ал.1, т.6 от ЗВ (заустване на отпадъчни води, като се нарушават индивидуалните емисионни ограничения определени с издаденото разрешително за заустване).
 10. АУАН №3-11/23.01.2015 г. на „Юлен" АД гр. Банско, обект „Канализационна система с ПСОВ - м. Шилигарника" за нарушение на чл. 200, ал.1, т.6 от ЗВ (заустване на отпадъчни води, като се нарушават индивидуалните емисионни ограничения определени с издаденото разрешително за заустване).

През месец януари и месец февруари 2015 г. са издадени 10 бр. НП на стойност 72300 лв., както следва:
Отпадъци:

 1. НП №5-13/23.01.2015 г. – Емил Манчев Михайлов, гр. Петрич, за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без необходимото разрешение за това, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1400 лв. по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
 2. НП №7-13/20.01.2015 г. – Илия Йосифов Стоянов, гр. Петрич, за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без необходимото разрешение за това, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1400 лв. по ЗУО.
 3. НП №8-13/23.01.2015 г. – Андрей Йосифов Стоянов, гр. Петрич, за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без необходимото разрешение за това, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1400 лв. по ЗУО.
 4. НП №9-13/23.01.2015 г. – Андрей Йосифов Стоянов, гр. Петрич, за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без необходимото разрешение за това, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1400 лв. по ЗУО.
 5. НП №11-13/23.01.2015 г. – Асен Славчев Георгиев, гр. Петрич, за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без необходимото разрешение за това, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1400 лв. по ЗУО.
 6. НП №10-13/23.01.2015 г. – Асен Славчев Георгиев, гр. Петрич, за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без необходимото разрешение за това, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1400 лв. по ЗУО.
 7. НП №6-25/23.01.2015 г. – Мартин Йосифов Стоянов, гр. Петрич, за извършване на дейност с отпадъци от черни и цветни метали без необходимото разрешение за това, е наложено административно наказание „глоба" в размер на 1400 лв. по ЗУО.
 8. НП №1-25/03.02.2015 г. – „БУЛЕКОПАК" АД, гр. София, като организация по оползотворяване дружеството не е изпълнило задължението си да създаде система за разделно събиране на отпадъците от опаковки, за което нарушение по реда ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 60000 лв.

Води:

 1. НП № 2-11/10.02.2015 г. - "Екоинженеринг - РМ" ЕООД, гр. София, за неизвършване на собствен мониторинг на зауствани от дружеството отпадъчни води е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. по ЗВ.

ЗООС:

 1. НП №10-06/03.02.2015 г. - "Пасков Комерс" ЕООД, гр. Петрич, за неизпълнение на предписание дадено по реда на ЗООС е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.

През периода с наказателно постановление са наложени две текущи месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС:

 • НП №С- 1-11/03.02.2015 г. за налагане на текуща месечна санкция в размер на 9397 лв. за заустване в градската канализационна система на гр. Благоевград през ТЗ 1 на отпадъчни води в нарушение на нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в производствените отпадъчни води по показател БПК5 на „Карлсберг България"АД гр. София за обект „Пивоварна Благоевград».
 • НП №С-2-11/03.02.2015 г. за налагане на текуща месечна санкция в размер на 7315 лв. за заустване в градската канализационна система на гр. Благоевград през ТЗ 2 на отпадъчни води в нарушение на нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в производствените отпадъчни води по показател БПК5 и ХПК на „Карлсберг България"АД гр. София за обект „Пивоварна Благоевград».