Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №460/2023

Изх. №1428(1)/30.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала 100 kW върху покривна конструкция на съществуваща сграда и върху прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 66460.803.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „НИЖ ГРУП“ ООД, „ЕЛНИ 23“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 1428/21.03.2023 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала 100 kW върху покривна конструкция на съществуваща сграда и върху прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 66460.803.1 по одобрените КККР на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация и документацията към него поземлен имот с идентификатор 66460.803.1 по одобрените КККР гр. Симитли е с площ 2913 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м)“. В същия са изградени четири броя сгради: сгради с идентификатори 66460.803.1.1, 66460.803.1.2 и 66460.803.1.3 с предназначение едноетажни промишлени сгради с обща застроена площ 620 кв. м и сграда с идентификатор 66460.803.1.4 с предназначение друг вид сграда за обитаване на един етаж със застроена площ 77 кв. м.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено върху покрива на сграда с идентификатор 66460.803.1.1 и в прилежащия й терен да се монтира фотоволтаична електроцентрала за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност 100 kW. Произведената от фотоволтаичната електроцентрала електроенергия ще се използва за собствени нужди и продажба. Присъединяването ще се извърши към КМрНН на ТП Редки метали, гр. Симитли Трафо 1 с BL_0528_1; п/ст (в/ст) Симитли, извод Изворите в съответствие със Становище SAP № IB-32-23-41087/16.02.2023 г. за условията и начина за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД.
Заявеното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близко е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.). Разстоянието до посочената защитена зона е около 4055 м.
Отчитайки местоположението (извън граници на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (монтиране на фотоволтаична електроцентрала) на заявеното инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони по отношение на:
- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване свързаността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Симитли, община Симитли, в близост до заявеното инвестиционно предложение няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
Във връзка с това и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган за заявеното инвестиционно предложение е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград