Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №683/2013 г.

Решение за поправка на очевидна фактическа грешка №б/2013 г. - от ТУК
 
Инвестиционно предложение “Изграждане на нов водопровод PE ? с дължина 90 м за захранване с вода на цех за технически изделия, разположен в УПИ XVI-144, кв. 10 по плана на промишлена зона на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Във връзка с внесено от ВасУведомление с вх. № 2956 от 24.07.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.)., Ви уведомяваме за следното:

Инвестиционното предложение “Изграждане на нов водопровод PE ? с дължина 90 м за захранване с вода на цех за технически изделия, разположен в УПИ XVI-144, кв. 10 по плана на промишлена зона на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на водопровод с дължина 90 м за захранване на съществуващ цех за технически изделия с вода от съществуващ водопровод. Предвидения за изграждане водопровод е предвидено да бъде разположен по улица между осови точки 85, 86, 87, 88, 89 и кв. 10 по плана на промишлена зона на гр. Благоевград. С реализиране на инвестиционното предложение не е предвидено промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

С изх. № 1732-1/13.05.2009 г. РИОСВ - гр. Благоевград се е произнесла, че инвестиционното предложение „Цех за технически изделия - механична обработка на изделия от пластмаса, каучук и силикон“ не попада в Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91/2002 г.) не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС и, че същото не подлежи на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Наредбата за ОС. За същия обект  Община Благоевград е издала Разрешение за строеж № 377/02.12.2009 г.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001022 “Орановски пролом - Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение не попада в някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001022 “Орановски пролом - Лешко”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на нов водопровод PE ? с дължина 90 м за захранване с вода на цех за технически изделия, разположен в УПИ XVI-144, кв. 10 по плана на промишлена зона на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.