Съдържание

Посетители

В момента има 118  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1061/2013 г.

Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ПЗ) на УПИ IV-3642, кв. 30 по плана на VII-ми микрорайон на гр. Благоевград - изменение на устройствени показатели в съответствие с одобрен общ устройствен план на община Благоевград - устройствена зона „Жс

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4280(1) от 12.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
ПУП – изменение на ПЗ на УПИ IV-3642, кв. 30 по плана на VII-ми микрорайон на гр. Благоевград - изменение на устройствени показатели в съответствие с одобрен общ устройствен план на община Благоевград - устройствена зона „Жс", попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Планът предвижда изменение на устройствени показатели за УПИ IV-3642, кв. 30 по плана на VII-ми микрорайон на гр. Благоевград в съответствие с одобрен ПУП на община Благоевград - устройствена зона „Жс". Общата площ на имота, предмет на плана е 505 м2. Със Заповед №1176/22.10.2013 г. на кмета на община Благоевград е разрешено изработване на ПУП - изменение на ПЗ за имота с показатели: H - до 15 м; П. застр. - до 70 %; Кинт. - до 2.0; П. озел – мин. 30%.
Предвид горното не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко». Предвид гореизложеното, същият не подлежи на задължителна екологична оценка, както и на преценяване на необходимостта от такава оценка. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявения „Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване на УПИ IV-3642, кв. 30 по плана на VII-ми микрорайон на гр. Благоевград - изменение на устройствените показатели в съответствие с одобрен общ устройствен план на община Благоевград - устройствена зона „Жс" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.