Съдържание

Посетители

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1059/2013 г.

Инвестиционно предложение: Изграждане на нов стабилизиран горски автомобилен път в местността „Могилата", в териториалния обхват на ТП „ДГС - Симитли", землище на с. Градево и с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3840 от 08.10.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Изграждане на нов стабилизиран горски автомобилен път в местността „Могилата", в териториалния обхват на ТП „ДГС - Симитли", землище на с. Градево и с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов стабилизиран горски автомобилен път ІІІ-та степен, отклонение от съществуващ такъв преди махала „Марево" в землището на с. Градево, община Симитли и връзката му със съществуващ горски път в местността „Чаталития бор" в землището на с. Долно Осеново, община Симитли. Пътят ще осигури достъп до насаждения в голям затворен дърводобивен басейн, намиращ се на „Тимуров рид". Проектната скорост е 20 км/ч. Дължината на трасето е 9800 м, преминаващо през залесени горски територии собственост на Държавата и през територии общинска собственост. Ширината на пътното платно ще бъде 3 м и два банкета по 0,50 м. Предвижда се пътя да бъде изпълнен с трошенокаменна настилка. При преминаване над р. Маревска е предвидено изграждане на мост. Заявената горска площ, през която преминава трасето попада в отдели 321, 312, 313, 314, 306, 298, 297 и 296 по ЛУП от 2009 г. За нуждите на инвестиционното предложение в същите отдели ще бъде изведена техническа сеч основно в широколистни естествени насаждения от бук и дъб. Трасето на пътя частично преминава през земи общинска собственост, както следва: от км 2+040 до км 2+100, от км 3+180 до км 3+220, от км 3+300 до км 3+320, от км 3+380 до км 3+410, от км 3+520 до км 3+690, от км 7+070 до км 7+165. Приложен е регистър на засегнатите имоти от трасето на пътя, както следва: имоти №0.57, 0.58, 174.6, 176.4 с НТП: „дървопроизводителни горски площи" и имоти №0.413, 0.563, 0.564, 101.1, 104.3 с НТП: „пасища, мери" и „пасища с храсти", землище на с. Градево, имот №0.238 с НТП: „дървопроизводителни горски площи" и имот №90.59 с НТП: „пасища, мери", землище на с. Долно Осеново. Общо засегнатата площ от пътя е 115,986 дка.
Предвиденият за изграждане автомобилен път е заложен, като идеен проект в ЛУП на ДГС - Симитли от 2009 г.
Трасето, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най - близо разположените защитени зони BG0000495 "Рила", за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), BG0000495 "Рила", за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.100/2008 г.) и BG0000366 "Кресна - Илинденци" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) се намират на около 1 до 2 км отстояние от пътя.
При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ 2010-2015 г, съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР-Благоевград, заведено с вх. № 3840(3)/25.11.2013 г. на РИОСВ Благоевград.
Така заявеното инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000495 "Рила" и BG0000366 "Кресна - Илинденци". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на нов стабилизиран горски автомобилен път в местността „Могилата", в териториалния обхват на ТП „ДГС - Симитли", землище на с. Градево и с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Благоевград за промените.