Съдържание

Посетители

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №2/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 30 kW на покрива на съществуваща масивна жилищна сграда, разположена в УПИ XI-262 от кв. 29, по плана на с. Мусомище, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4703/16.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 30 kW на покрива на съществуваща масивна жилищна сграда, разположена в УПИ XI-262 от кв. 29, по плана на с. Мусомище, община Гоце Делчев, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в УПИ XI-262 от кв. 29, по плана на с. Мусомище, община Гоце Делчев с площ 730 м2 е разположена масивна жилищна сграда. С инвестиционното се предвижда на покрива на съществуващата сграда да бъде монтирана фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kW. Предвидената обща използвана площ от покрива ще бъде между 110 - 150 м2 в зависимост от типа на използваните панели. Предвидено е монтажа да бъде извършен на южната и югозападна част от покрива на сградата. Ще бъдат използвани леки фотоволтаични панели, инвертори, преобразуващи произведения от панелите ток от постоянен в променлив, разпределнителни табла оборудвани със защитна и комуникационна апаратура. Предвидено е фотоволтаичната централа да бъде присъединена към съществуващо табло от мрежа ниско напрежение от което в момента е захранена съществуващата сграда с подземно положена кабелна линия с дължина 10 м. Съществуващата в имота масивна сграда е снабдена с вода за питейно - битови нужди, а битовите отпадъчни води са заустени в съществуващата канализация на с. Мусомище, община Гоце Делчев. Имотът е достъпен по съществуващи улици.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони:

  • BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/06.07.2010 г.),
  • BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Mинистерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.107/2007 г.), изменено и допълнено.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002076 „Места" и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 30 kW на покрива на съществуваща масивна жилищна сграда, разположена в УПИ XI-262 от кв. 29, по плана на с. Мусомище, община Гоце Делчев, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.