Съдържание

Посетители

В момента има 118  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №5/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на външен ел.провод до поземлен имот с идентификатор 56126.27.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4775/20.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на външен ел.провод до поземлен имот с идентификатор 56126.27.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Поземлен имот с идентификатор 56126.27.8 с Решение № ОД - 09/31.10.2008 г. на Областна дирекция „Земеделие" - Благоевград е с променено предназначение за изграждане на обект „Автосервиз с офиси".
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на външен ел.провод до имот с идентификатор 56126.166.27, местност "Козлек", землище на гр. Петрич. Предвидено е ел.провода да бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8 м и с дължина на трасето 145 м. Трасето на ел.провода ще започне от съществуващо табло от кабелна мрежа ниско напрежение на ТП „Елпром" и ще премине през поземлени имоти с идентификатори: 56126.431.52, 56126.27.50 - полски пътища, общинска собственост; 56126. 27.51 - дере, общинска собственост; 56126.27.14 - нива, собственост на възложителя.
Със свое Решение № 561/01.08.2013 г. Общински съвет - Петрич е дал предварително съгласие за преминаване на трасето на ел.провода през имотите общинска собственост.
Имотите през които ще премине трасето на външното ел.захранване не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0000167 „Беласица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 85/2007 г.), изменено и допълнено.
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000167 „Беласица". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за "Изграждане на външен ел.провод до поземлен имот с идентификатор 56126.27.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.