Съдържание

Посетители

В момента има 266  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №10/2014 г.

Инвестиционно предложение "Реконструкция на мост на р. Рилска в кв. 34 на улица с о.т. 298-297 в гр. Рила, община Рила, област Кюстендил"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №3/02.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Реконструкция на мост на р. Рилска в кв. 34 на улица с о.т. 298-297 в гр. Рила, община Рила, област Кюстендил" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на съществуващ мост с дължина 16 м на река Рилска, разположен на улица с о.т. 298-297 в кв. 34 на гр. Рила. Дейностите по реконструкция са следните: уширяване на моста от двете страни с по три метра с две двуотворни рамки; изпълнение на пътна плоча с ширина 4 м, която ще усилва съществуващата; с оглед наличието на подпочвени води ще се извърши фундиране посредством изляти от брега стоманобетонови кофражни форми с размери 2/2 м; усилване на среден стълб със стоманобетонови колони с размери 150/170 м; изграждане на дънен праг с дълбочина 1,8 м за предпаване на моста от изравяне и понижаване на реката.
Заявената площ, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002099 „Кочериново". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Реконструкция на мост на р. Рилска в кв. 34 на улица с о.т. 298-297 в гр. Рила, община Рила, област Кюстендил" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Благоевград за промените.