Съдържание

Посетители

В момента има 170  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №11/2014 г.

Инвестиционно предложение "Укрепване на склонов участък от общински път с. Рожен - Роженски манастир, община Сандански, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4300 от 14.11.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Укрепване на склонов участък от общински път с. Рожен - Роженски манастир, община Сандански, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда отводняване и възстановяване на пътното платно на активен свлачищен склонов участък от общински път с. Рожен - Роженски манастир, община Сандански. Предвидените дейности ще бъдат реализирани частично в имоти с идентификатори 62918.0.38 (път на община Сандански) и 62918.0.16 (горска територия). Нарушения участък е с фронтална форма и размери 50/20 м. Предвидено е изграждане на армонасипна гравитачна конструкция с височина 6 м, ширина 5 м и наклон на тялото 70° спрямо хоризонта. В средата на укрепителното съоръжение в зона с ширина около 20 м е предвидено изгребване на свлечения материал до здрава основа и изграждане на фундаментна възглавница от скална маса с ширина 10 м и дебелина 2 м с наклон на въздушния откос 1:2. Лицето на армирания насип е предвидено да се оформи с биомат с кокосови влакна и да се затреви. Преоткосираните участъци от терена са предвидени да се затревят с тревни смески по метода хидропосев. Предвидено е възстановяване на асфалтобетоновата настилка и изграждане на облицован пътен окоп откъм склона, който освен склоновите води ще поема и водите от новопредвиден улей заустващ водите над обратния завой. Канавката ще се зауства в същестуващ тръбен водосток ø 600. Предвидено е още облицоване на пътни окопи в участък около 60 м след обратния завой посока манастира. Общата използвана площ е 1000 м2.
Така заявеното инвестиционно предложение "Укрепване на склонов участък от общински път с. Рожен - Роженски манастир, община Сандански, област Благоевград", не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като:
- при ремонтните дейности не се предвижда да се засягат други терени;
- ще се повиши безопасността на движениe и подобри отводняването на пътя в разглеждания участък;
- не се очаква увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда.
Заявената площ, предмет на инвестиционното предложение попада частично в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – природна забележителност „Мелнишки пирамиди", обявена със Заповед №156/1978 г. на КОПС (ДВ, бр. 36/1978 г.). Инвестиционното предложение попада изцяло в границите на две защитени зони от мрежата „Натура 2000" – BG0002072 "Мелнишки пирамиди" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-283/16.03.2010 г на Министъра на околната среда и водите и BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените в инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитената територия, определен със Закона за защитените територии, заповедта за обявяване, както и на режима на защитена зона BG0002072 "Мелнишки пирамиди" за опазване на дивите птици, определени със заповедта за обявяването й.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002072 "Мелнишки пирамиди" и BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Укрепване на склонов участък от общински път с. Рожен - Роженски манастир, община Сандански, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.