Съдържание

Посетители

В момента има 114  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №15/2014 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива, пропан-бутан и обслужваща сграда в УПИ І-1055,1046 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4763 от 19.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива, пропан-бутан и обслужваща сграда в УПИ І-1055,1046 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в УПИ-1046 има изградена малка бензиностанция с административна сграда и навес, а в УПИ-1055 са изградени триетажна постройка за работилница и сграда за офиси. Предвижда се същите да бъдат премахнати и да се изгради нова бензиностанция за светли горива, пропан-бутан и обслужваща сграда към нея. Предвидено е обслужващата сграда да бъде на един етаж от стоманобетонова конструкция, в която да се обособят необходимите помещения: търговска зала с кафе и склад, офис, кухня и санитарно помещение и магазин за моторни масла със самостоятелен и склад. В югоизточната част на имота се предвижда да бъдат положени подземно два резервоара – 60 куб. м за светли горива и 10 куб. м за газ. Имотът е с изградена техническа инфраструктура - захранен е с вода и ел. енергия, отпадъчните води се отвеждат в канализация. Не се предвижда изграждане на нова.
От главния архитект на община Хаджидимово е издадена виза за проектиране на ПУП-ПРЗ за обединяване на имот 1046 и 1055 по КП на с Абланица с отреждане „за бензиностанция".
Посоченото по-горе инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.
Свързаният с инвестиционното предложение ПУП – ПРЗ не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС , също така не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му, предвид което не подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Предвид горе посоченото инвестиционното предложение и ПУП – ПРЗ за УПИ І-1055,1046 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0000220 „Долна Места", определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000220 „Долна Места". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на комплексна автоснабдителна станция за светли горива, пропан-бутан и обслужваща сграда в УПИ І-1055,1046 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.