Съдържание

Посетители

В момента има 385  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №32/2014 г.

Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна предназначението на ресторант в стаи под наем (хостел), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.3848.1.13 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №31/07.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Преустройство и промяна предназначението на ресторант в стаи под наем (хостел), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.3848.1.13 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предвидено е след преустройството на ресторанта в стаи под наем (хостел) да бъдат обособени следните помещения: предверие, общо помещение с кът за рецепция (оборудван с аптечка), кът за хранене и кухненски кът. Предвидено е санитарното обслужване да бъде общо за всички стаи с душове и съответните санитарни помещения. Предвидения общ капацитет е 24 - 25 души посетители и персонал.
С реализиране на инвестиционното предложение не се увеличава застроената площ и обемът на сградата, както и не се променя разположението на фасадните стени, а само на отворите в тях.
Сградата, е захранена с ел.енергия и вода за питейно - битови нужди, а битовите отпадъчни води ще бъдат заустени в съществуващата канализация на града. Имотът, в който е разположена сградата е с осигурен транспортен достъп по съществуваща улица.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони:
- BG0000209 „Пирин" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 84/26.09.2008 г.);
- BG0000209 „Пирин" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), допълнен с Решение № 661 на Министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), и с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), включително не може да се разглежда като изменение или разширение на обект, попадащ в обхвата на тези приложения, и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0000209 „Пирин", чиито граници съвпадат изцяло. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Преустройство и промяна предназначението на ресторант в стаи под наем (хостел), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.3848.1.13 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.